Baneterrænerne i Danmark er gennem jernbanedriften blevet til helt unikke levesteder for et væld af arter. Driften har formet områderne, så de i dag minder om tørre steppe- og klippelandskaber. Underlaget består af grus, sand eller skærver og har ikke været gødet. Da underlaget er næringsfattigt og tørt, giver det plads til nøjsomme arter og tørkeprægede plantesamfund. Rangerterrænet i Rødbyhavn er nu helt lukket i takt med omlægningen af jernbanedriften til Femern Bælt-forbindelsen. I et samarbejde mellem Banedanmark, Miljøstyrelsen og Lolland Kommune er der her skabt et unikt lysåbent busksteppelandskab, som rummer arter, der udelukkende har deres danske forekomst her.

Ved Rødbyhavn er de specialiserede arter især at finde blandt planter, insekter og edderkopper. Her skal blot nævnes nogle få insektarter som blåvinget steppegræshoppe, lille humlebille, hjerteplettet blomsterbuk og natlyssværmer. Af planter kan nævnes liden kærlighedsgræs, smalbladet hanekro, purpurstorkenæb, finbladet norel, rødfrugtet natlys, brudurt og bleg stenurt. På grund af den sydlige beliggenhed er området et brohoved for spredning af sydlige arter til resten af Danmark.

I 2018 blev arealet indviet som et nyt naturområde med adgang for offentligheden. Samtidig blev arealet hegnet, idet der blev udsat geder for at hindre, at området gror til. Det har nemlig vist sig, at et af problemerne med dette menneskeskabte naturområde er tilgroning af især bjergfyr og havtorn.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Lolland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Det åbne land