Pilealant findes hist og her på kalkrig bund som ved Bøndersvig Enge. Planten vokser ofte i tætte bestande, fordi den udsender udløbere. De iøjnefaldende 2,5‑4 cm store blomster kan ses i juli og august. Navnet skyldes bladenes form, idet de ligner blade på pil.

.

Omkring tre fjerdedele af det åbne land i Lolland Kommune er landbrugsareal. Derfor fylder naturen ikke meget i det åbne land. Af kommunens ca. 88.000 ha er 1.208 ha strandeng, 724 ha mose og 646 ha eng, svarende til 3 %.

De største strandengsarealer findes på de to krumodder Albuen ved Nakskov Fjord og Hyllekrog i den sydlige del af kommunen. Mosearealerne fordeler sig mere spredt i kommunen. Her skal nævnes dødishullet Møllelung i de fredede Ravnsby Bakker i den nordlige del af kommunen. Møllelung rummer, som den eneste af de gamle tørvemoser, rester af den oprindelige vegetation samt veludviklede forekomster af den sjældne naturtype hængesæk med tilhørende regionalt sjældne arter som kongebregne, butfinnet mangeløv, rosmarinlyng, tranebær og hede lyng. Der er desuden fundet knap 40 arter af mosser, hvoraf 12 arter er tørvemosser. Af bladmosserne skal fremhæves de store sjældenheder kærgyldenmos og glinsende kærmos. Til Maribosøerne er knyttet en del ferske engarealer. Det gælder særligt på sydsiden af Søndersø og Røgbølle Sø, hvor engene er vigtige rastepladser for især gæs. Ferske enge ses også i nogle af de store inddæmninger som fx Saksfjed Inddæmning.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lolland Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land