Neden for Maribo Sundhedscenter mellem Søndersø og Maribo Sø Golfklub ligger et mose- og engareal med meget artsrige plantesamfund. Dele af området er karakteriseret som rigkær pga. det store artsantal. Botanikerne kalder det endda et ekstremrigkær, hvilket skyldes de meget kalkrige jordbundsforhold og forekomsten af orkidéen sumphullæbe, der her findes i en tusindtallig bestand. Her vokser også andre orkidéer som majgøgeurt, kødfarvet gøgeurt og ægbladet fliglæbe. Derudover er der arter som engensian, løgurt, pilealant, vandbrandbæger, seline, blågrøn star, blåtop, tandbælg, hjertegræs og stor skjaller.

Området er også hjemsted for et artsrigt insektliv med sjældenheder som stor alantskjoldbille og den orange og sorte tigerskyggebille, som lever hele sit liv i og på poresvampe, især birkeporesvamp. Dertil kommer et rigt fugleliv i rørsumpen ud mod Søndersø med en stor ynglebestand af rørsanger og sivsanger og med næsten årlig forekomst af den sjældne savisanger. Området er både privat og offentligt ejet og bliver afgræsset for at hindre, at arealerne gror til i kratskov. Heste har vist sig mest velegnede til græsningen, da de tydeligt fravælger sumphullæbe i forhold til kvæg.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Lolland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Det åbne land