Renes Hus
.
Renes Hus
.
Renes Hus
.

Renes Hus ligger på Slotsgade 88 i Langeland Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen er opført som tjenerbolig til slottet og er beliggende mod nord på den anden side af voldgraven i forhold til slottet.

Beskrivelse

Bygningen er et 7-fags længehus med halvvalmet tegltag med forskælling over gavle og langs rygningssten, og to skorstene opført i stilfærdig klassicistisk stil. Bygningen har trukket gesims med ørelisener. Midt for facaden ses hoveddøren med enkle smedejernsgelændere. Døren er en nøje kopi af den oprindelige dør, og bekostet af Kulturarvsstyrelsen over døren ses årstallet 1815 og monogrammet F.A.L. for Frederik greve Ahlefeldt-Laurvig. Bygningen er forsynet med nyere, ret misligholdte vinduer på facadesiden. På gårdsiden er vinduerne oprindelige. Husets udhus er med tagpapbelagt pyramidetag, to døre i facaden samt et tilbygget lokum. I den ene gavl en dør, formodentligt til brændeopbevaring. Udhusets udformning med de to døre og den strikte opdeling sandsynliggør, at bygningen oprindelig er bygget til to familier. Også bygningens indvendige planløsning peger hen imod en oprindelig opdeling i to små lejligheder. Her har oprindelig været en midterkorridor med adgang til de to lejligheder, det ene køkken er i dag udvidet med gangen og den midtstillede bagdør er flyttet, medens der er indrettet badeværelse i det ene tidligere køkken. Som det var sædvane på opførelsestidspunktet angiver dørenes udformning hierarkiet i huset. Dørene i opholdsrummene er enkle fyldningsdøre med et enkelt blad, medens dørene i køkkenet har været revledøre. Den ene af disse er i forbindelse med køkkenombygningen udskiftet.

Renes Hus, tjenerboligen til slottet, er en af en lang række bygninger, opført af Frederik greve Ahlefeldt-Laurvig. Han opførte ridestald, ridebane, vognhus, sukkerfabrik, særskilt hus til negertjeneren, Tranekær Gæstgivergård, to musikanthuse, Kruhøffers Hus til skovrideren, Pottemagerhuset og Goltersmannhuset til sadelmageren og dyrlægen. Den store byggeaktivitet i denne periode udgør en væsentlig del af det storslåede herregårdslandskab, hvoraf Renes Hus markerer sig ved sin markante beliggenhed vis-a-vis slottet. Hovedbygningen, teaterbygningen, tepavillonen, vognladen og staldbygningen er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Renés Hus knytter sig i det ydre til beliggenheden som en del af herregårdsmiljøet omkring Tranekær Slot, og til husets ny klassicistiske stiludtryk, der er karakteristisk for perioden da huset blev opført. Herunder den symmetriske opbygning med hoveddøren midt i facaden og vinduerne med to rammer opdelt i hver fire ruder. Desuden knytter der sig kulturhistorisk værdi til det tilhørende og samtidig opførte udhus med pyramideformet tag med tagpap. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvis bevarede planløsning, som er kendetegnet ved opbygningen med to lejligheder omkring en fælles midterkorridor med loftstrappe, samt den hierarkiske dørsætning med fyldingsdøre til beboelsesrum og revledøre til de sekundære rum. Desuden til panelerne omkring- og under vinduerne. I tagetagen endvidere til de åbne loftrum i midten og værelserne i begge ender.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Renés Hus knytter sig til bygningens beliggenhed i forbindelse med slotsområdet, samt husets klassicistiske fremtræden med afvalmet rødt tegltag, to skorstenspiber og facadens symmetriske opbygning omkring hoveddøren med klassicistiske detaljer. Endvidere til de tyndpudsede og gulkalkede vægge og de hvidkalkede omløbende gesimser. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til detaljerne omkring fyldingsdørene og til ydervæggenes paneler, samt til lofterne, henholdsvis bræddelofter med synlige bjælker og papklædte lofter. Endvidere til lofttrappens bræddeadskillelse til midterkorridoren.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links