Richelsens Stiftelse
.
Richelsens Stiftelse
.
Richelsens Stiftelse
.
Richelsens Stiftelse
.
Richelsens Stiftelse
.

Richelsens Stiftelse ligger på Nygade 59 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Købmand og reder Richard Richelsen bliver oplyst som husets første ejer i 1845. Han oprettede i 1853 Richelsens stiftelse med seks boliger for stifterens efterkommere m. fl. I nyere tid var en af de mere kendte beboere Maria Frahm, som var gift med kaptajn Frederik Callsen, og efter hans død med museumsleder Jens Frost.

Beskrivelse

Bygningen Nygade 59 ligger midt i den ældre del af Aabenraa. Bygningen har fritstående gavle, med en offentlig sti langs den sydlige gavl og en privat sti til en mindre gårdhave langs den nordlige gavl. Nygade 59 er et grundmuret langhus, opført i to etager over en sortmalet sokkel. Murværket er pudset og rødmalet med hvidmalede detaljer, herunder kvadrede hjørnelisener, sålbænkgesims, kordongesims og hovedgesims samt sandstensindfatninger omkring facadens dør og vinduer, der i stueetagen tillige er fremhævet med fordakninger. Taget er halvvalmet og teglhængt med røde vingetegl. I bygningens midterste fag findes både mod gaden og gården en blåmalet fyldingsdør. Døren i facaden er tofløjet med et detaljeret, kurvehanksbuet overvindue.

Vinduerne er alle nyere, hvidmalede korspostvinduer udført med koblede rammer med undtagelse af vinduerne i gavltrekanterne, der er nyere og torammede med enkeltlagsglas. Mod gaden er vinduerne kurvehanksbuede. I det indre er planløsningen delvist bevaret med en gennemgående diele hvorfra en ældre trappe fører op til første etage og til tagetagen. På hver etage findes en lejlighed på hver side af dielen. Hver lejlighed har en stue mod gaden, mens køkken, bad og soveværelse ligger mod gården. Overfladerne er generelt nyere, dog er der enkelte ældre trægulve samt fyldingsdøre og gerichter. I dielen er et ældre gulv af ølandsfliser og trappen har flere ældre detaljer. Tagetagen står uudnyttet.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Nygade 59 knytter sig til bygningens placering i gaden, hvor den naturligt indgår som en del af husrækken, selvom begge gavle er fritstående. Den miljømæssige værdi relaterer sig endvidere til stien, langs den sydlige gavl, da denne er med til at sammenbinde Nygade med den ældre bykerne mod øst.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Nygade 59 relaterer sig i det ydre til bygningens traditionelle fremtræden med afvalmet tag, sandstensindramninger og kvadrede hjørnelisener, som understreger nogle af de herskende arkitektoniske tendenser i midten af 1800-tallet. Hertil kommer den rigt udsmykkede hoveddør med den symmetriske opbygning og det opsprossede overvindue, hvis udtryk lægger sig op ad den stærke bymæssige tradition med rigt udskårne døre, der har præget Aabenraa siden 1700-tallet. I det indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede, symmetriske plan, hvis gennemgående diele med lejligheder på begge sider, er typisk for byhuse i Aabenraa. Hertil kommer de bevarede ældre detaljer, der alle understreger bygningens alder, herunder ølandsfliserne og den snoede trappe med originale balustre og mægler, samt døre med profilerede gerichter.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens fritstående volumen, der klart aftegnes af de hvide hjørnelisener og det afvalmede tag. Bygningens symmetri er let aflæselig og understøtter den velproportionerede facade, hvor de hvide bygningsdetaljer står i stor kontrast til den røde mur. Hertil kommer, at sålbænksgesimsen og fordakningerne understreger bygningens proportionering hvor mængden af detaljer tilhøre den nederste del af facaden, der hermed visuelt fremstår tungest. Den prætentiøse ankomst, som facaden lægger op til, underbygges i det indre af dielens gulv af ølandssten og trappens detaljer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links