Søholt Storskov blev i stor udstrækning drevet som produktionsskov, før Aage V. Jensen Naturfond overtog skoven. Nu er man ved gradvis at genskabe de naturlige vandstandsforhold i skoven og dens omgivelser, så man opnår en mosaik af våd og tør natur. Omkring 400 ha produktionsskov vil overgå til at være urørt skov, en proces, der vil tage adskillige år.
.

I 2019 erhvervede Aage V. Jensen Naturfond et areal på 1.134 ha af godset Søholt. Området kaldes Søholt Storskov, selv om det foruden Søholt Storskov rummer Favrsted og Alsø Skove samt store dele af den østlige del af Søndersø og det meste af Røgbølle Sø. Skovene og søerne ligger fordelt i både Lolland og Guldborgsund Kommuner. I alt har Aage V. Jensen Naturfond her 610 ha skov, hvoraf de 232 ha har ligget som urørt skov siden 2005. Hele området blev landskabsfredet i 1954. Søholt Storskov er overvejende muldrig løvskov med en del gamle ege og bøge. Desuden er der udstrakte elle moser på lavbundsjorderne og reliktbestande af storbladet lind og skærmelm, bl.a. på nogle af øerne i Søndersø. Jordbunden er generelt leret og kalkholdig med en varieret flora af muldbundsplanter som blå anemone, tandrod, druemunke, storblomstret kodriver og skovgøgelilje. Ellesumpene huser store bestande af den fredede kongebregne.

De fleste almindelige skovfugle yngler i Søholt Storskov, men der findes også en række mere usædvanlige arter. Blandt de mere sjældne ynglefugle kan nævnes rødtoppet fuglekonge, lille flagspætte, trane, pirol, lærkefalk, hvepsevåge og havørn. Havørnen forsøgte at yngle første gang i Søholt Storskov i 1995 og har været ynglefugl i området siden. Dagsommerfuglene sortplettet bredpande og rødlig perlemorsommerfugl har her nogle af Danmarks sidste ynglesteder. Derudover lever her hvid admiral, kejserkåbe, iris og nældesommerfugl. I skovene er der registreret ti forskellige arter af flagermus, og der er knyttet en række sjældne arter af svampe til især bøge- og egeskovene, bl.a. flere arter af knoldslørhatte.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Lolland Kommune

Se alle artikler om Skove