Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Læsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
08191
Sted- og lokalitetsnummer
100503-57
Anlæg
Saltudvinding, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Saltkogeri "Kpt. Mathiesen" Anlæg bestående af tre dele: En nærmest vinkelformet højning, der måler ca. 50 x 40 m. største udstrækning i N/S. Mod N er toppen af højningen ca. 0,9 m. over det omgivne terræn, overfladen er her meget ujævn. På højningens S-lige del ses 6 parallelle stenrækker. Ø for højningen umiddelbart ud for stenrækkerne et rektangulært anlæg ca. 42 x 24 m. bredest i Ø/V, omgivet af en 0,4 m. høj jordvold. Umiddelbart S for højningen og en mindre vandfyldt dam. Anlægget er græsbevokset i udyrket areal. Det fredede areals udstrækning og afgrænsning fremgår af ved- lagte opmåling. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Græsning er tilladt i samme omfang som hidtil. På vedlagte tinglysningsrids er vist beliggenhed og udstrækning af saltkogeri på matr.nr. 18a Vesterø By, Vesterø.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.

Saltudvinding

Stensalt er indvundet ved minedrift, fx af halit; kogsalt er indvundet ved inddampning af en stærk saltopløsning, bl.a. fra saltsøer eller havvand. I Danmark indvindes salt fra salthorste i Jylland. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links