Sankt Annæ Plads 6 ligger på Sankt Annæ Plads 6, hj. af Lille Strandstræde i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Sankt Annæ Plads 6 blev opført i 1763 i to etager med en trefags kvist for garver Niels Könsberg. Da var facaden mod Lille Strandstræde og gavlen mod Sankt Annæ plads grundmuret mens resten af bygningen var opført i bindingsværk. Sankt Annæ Plads 6 blev senere forhøjet med en etage og frontispice imellem 1782 og 86. I 1886 omtales facaden som pudset med indramninger og gesims svarende til det udseende bygningen har i dag. På afbildninger fra 1800-tallet ses det, at husets indgang tidligere sad i facaden mod Lille Strandstræde, samt at bygningen har haft to symmetrisk satte skorstene. I begyndelsen af 1900-tallet husede bygningen Restaurant Van Zandt, hvis serveringslokale i stueetagen var indrettet med guldlisteomfattet glasloft. Det indre er i nyere tid blevet indrettet med skillevægge og sænkede lofter.

Beskrivelse

Sankt Annæ Plads 6 ligger på hjørnet af Sankt Annæ Plads og Lille Strandstræde i det centrale København. I dag huser bygningen et advokatkontor. Bygningens fem fag brede hovedfacade vender ud mod Lille Strandstræde og den tre fag brede gavl forbindes med en smal mellembygning til nabobygningen på Sankt Annæ Plads. Den to etager høje bygning står på en lav, pudset sokkel og bærer et lavt sadeltag af sortglaserede vingetegl. I taget sidder to buede kviste og et ældre tagvindue mod Lille Strandstræde samt både nyere og ældre tagvinduer i fladen mod nabobygningen. Bygningen er opført i pudset, hvidmalet grundmur og hovedfacadens tre midterste fag er let fremhævet og bærer øverst en frontispice, prydet med et occulus og guirlanderelief. Etageinddelingen mellem stue og første etage er markeret med en gennemgående, profileret kordongesims og der er indramninger om alle vindueslysninger. Hovedindgangen er placeret i gavlen mod Sankt Annæ Plads, her er kordongesimsen videreført, et guirlanderelief pryder murværket mellem de to vinduer på anden etage. Alle vinduer er ligesom hoveddøren hvidmalet og er fortrinsvis nyere korspost- eller torammede vinduer med forsatsruder. I kælderen er isat termovinduer. I det indre er planen på alle etager opdelt af en langsgående gang med kontorer mod Lille Strandstræde og mindre rum i bygningens modsatte side. Gangen ender i hovedtrappen, der forbinder alle etager. Loftsetagen er ligeledes indrettet med kontorer samt bibliotek og spisestue, fra denne etage er der udgang til en lille terrasse på taget af mellembygningen. Alle etager er præget af nyere overflader og installationer samt skillevægge og sænkede lofter indsat i nyere tid. Der er parketgulv på alle etager. Af ældre inventar er hovedtrappen med profilerede balustre og mahognihåndliste samt vindueslysninger og radiatorskjulere med fyldinger eller dekorativt metalgitter bevaret.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Sankt Annæ Plads 6 knytter sig til bygningens højde, der modsvares af Garnisons Kirkes præstebolig på den modsatte side af Lille Strandstræde. Til sammen indrammer disse to bygninger på harmonisk vis overgangen fra Sankt Annæ Plads til den lille plads, der dannes af Store og Lille Strandstræde.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Sankt Annæ Plads 6 knytter sig i eksteriøret til bygningens højde og dens repræsentativt udformede facade mod Lille Strandstræde. I dag står Sankt Annæ Plads 6 som en lav bygning i forhold de omgivende bygninger, den lave højde viser tilbage til opførelsestidspunktet, hvor dette var den overordnede bebyggelseshøjde for denne bydel. Hovedfacaden mod Lille Strandstræde viser tillige at huset i sin tid vendte sig mod den allerede etablerede del af byen og ikke mod den nyanlagte Frederiksstad, der på dette tidspunkt kun var let bebygget.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Sankt Annæ Plads 6 knytter sig i det ydre til bygningens samlede og regulære opbygning med en regelmæssig fag- og etageinddeling. Særligt skal siden mod Lille Strandstræde fremhæves for sin stramt symmetriske facade med de fint afstemte forhold mellem lodrette og vandrette forløb i vinduesfag og kordongesims. Hertil kommer vinduernes af aftagende højde gennem etagerne, der understreger bygningens lette og nedtonet elegante udryk. Hele facaden samles af frontispicen og de tre let fremhævede midterfag. I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig særligt til den ældre trappes fint svungne forløb samt til de bevarede helpaneler, vægfelter, radiatorskjulere og indramninger i vindueslysningerne.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links