Sankt Mogensgade 3
.
Sankt Mogensgade 3
.
Sankt Mogensgade 3
.
Sankt Mogensgade 3
.
Sankt Mogensgade 3
.

Sankt Mogensgade 3 ligger på Sankt Mogensgade 3 i Viborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Sank Mogensgade 3 er også kendt som Samuel Gerbers Gård. Gerber var storkøbmand i Viborg, der blandt andet drev vinhandel og vinstue. Bygningen er formodentlig opført i 1600-tallet, mens barokfacaden mod Sct. Mogens Gade er opført omkring 1735 af bygmester J. G. Hödrich, og har flere lighedstræk med nabobygningen, den Gamle Latinskole af samme bygmester.

Bygningen har rummet mange forskellige funktioner, herunder vinhandel, klublokaler for det bedre borgerskab, produkthandel, og i perioden 1962 til 1981 var Skovgaard Museet placeret her. Senere har der været kommunal administration. Bygningen blev i 2015 gennemrenoveret og ombygget til beboelse. Nu findes en lejlighed på hver etage, samt opbevaring i kælder og tagrummet. I denne forbindelse er planløsningerne tilbageført til at være i overensstemmelse med husets alder og byggeskik.

I 1993 sættes en indsat en inskription i facaden, der beretter om at generalguvernør Peter Von Scholten skulle have boet i dette hus i sine første barneår. Der er dog sidenhen rejst tvivl om rigtigheden af denne påstand.

Beskrivelse

Overfor Domkirken i Viborg ligger Sankt Mogensgade 3.

Bygningen er opført i grundmur over en delvist pudset sokkel af kampesten. Facaden er syv fag og fremstår i lys gul puds. Huset er i to plan over en høj kælder. Taget er helvalmet og belagt med røde vingetegl. I rygningen er to skorstenspiber med sokkel, skaft og gesims. Tagfoden er opskalket. På gårdsiden findes tre tætsiddende rytterkviste. Facaden inddeles af vandrette gesimsbånd, der markerer etageadskillelserne, og murene afsluttes foroven af en kraftig aftrappet gesims. I det nordligste fag på facaden findes hovedindgangen, som nås via fire granittrin. Omkring indgangspartiet findes pilastre i hele bygningens højde. Gesimsbånd, pilastre og hovedgesims er hvidmalede. Hoveddøren er en tofløjet fyldingsdør med udskåret guldmalet roset på hver fløj. Over døren er en rude, foran hvilken der er en udskåret krans med ranke. I facadens sydlige ende findes kældernedgangen. Kælderdøren er en ældre trædør med opsprosset rude. Et smalt smedejernsgelænder findes på begge sider af kældernedgangen. På den nordvendte gavl er en udbygning der rummer en trappeopgang og et højt opsprosset vinduesparti. På den nordvendte gavl er en nyere tofløjet terrassedør med glasfelter. Mod gården findes yderligere en kældernedgang med en brunmalet trædør. Ale øvrige døre er malet grå. Vinduerne er firerammede i den høje stueetage og torammede på førstesalen. Det er traditionelt udførte trævinduer med hvidmalede rammer i mørkebrune karme. Nederst findes lave kældervinduer med sortmalede jerngitre foran.

På facaden er indmuret en inskription, der fortæller, at Generalguvernør Peter Von Scholten har boet i dette hus.

I det indre er bygningen præget af en nyligt gennemført renovering. I trappeopgangen findes et nyt klinkegulv. I resten af bygningen ses nye plankegulve. En ældre trætrappe forbinder etagerne. Lejlighederne på hver etage er indrettet traditionelt med en gennemgående bærende skillevæg og stuer ensuite mod gaden, samt nyt køkken og bad mod gården. Lofterne er pudsede. I stueetagen findes langs ydervæggene i stuerne vægpaneler, ligesom der er stukkatur og stukrosetter. Dørene er ny fyldingsdøre. Tagrummet er indrettet til opbevaring.

Miljømæssig værdi

For Sankt Mogensgade 3 er den miljømæssige værdi knyttet til bygningens placering langs Sct. Mogensgade, hvor den foruden at markere hjørnet ved Sct. Mogensgade og Nytorvgyde, indgår i et homogent historisk miljø med den overfor beliggende gamle latinskole. Hertil kommer den øvrige historiske bebyggelse langs Sct. Mogensgade og endelig bebyggelsen omkring domkirken. Sammenfattende indgår bygningen i et fortættet historisk miljø, der spænder over flere hundrede års historie.

Sammen med sidehuset langs Nytorvgyde daner forhuset et langstrakt brolagt gårdrum, der foruden af fungerer som smutvej for forgængere forstærker indtrykket af et autentisk historisk miljø, ligesom de brolagte gader bidrager til oplevelsen af den historiske bykerne.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Sankt Mogensgade 3 er knyttet til bygningens arkitektoniske udtryk, hvor barokkens kendetegn træder frem i kraft af bygningens udsmykning med pilastre og gesimsbånd, den markante hovedgesims samt proportioneringen og inddelingen af vinduerne. Bygningens ydre er således en tidstypisk repræsentant for periodens byggeskik, facadeudformning og materialeholdning

I det indre er de kulturhistoriske værdier knyttet til forskellen på stueplan og første sal, hvor der er et klart hierarkisk skel de to imellem, hvor stueplanet fremtræder med generøs rumhøjde, panelvægge, stukkanter langs væggene og store stukrosetter i loftet samt firerammede vinder.

Arkitektonisk værdi

For Sankt Mogensgade 3 er den arkitektoniske værdi knyttet til bygningens velproportionerede hovedform og den taktfaste facade, der får bygningen til at fremtræde som et rolig og værdigt indslag i gadebilledet, der er præget af bygninger med et lignende udtryk. Hertil kommer det opskalkede tegltag, der med sin opblødning af det store volumen tilføjer en vis lethed til bygningens udtryk. Såvel de afvalmede gavle og de to skorstene bevirker tillige at bygningen får en opadstræbende virkning i sit arkitektoniske udtryk, der afbalancerer den tunge og massive underdel.

Tillige medvirker gesimsbåndende, den kraftige hovedgesims og det pilasterindrammede indgangsparti til at inddele facadens store murflader, hvilket bidrager yderligere til føromtalte lethed.

I det indre er de dobbelte fløjdøre og sammenhængende stuer mod gaden en arkitektoniske værdi. For stueplanets vedkommende indgår stuerne i samspil med de markante stukdetaljer og vægpaneleringen, som bidrager til at understrege husets, og hermed bygherrens, status.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links