Skårup ligger på Skårupvej 1 i Assens Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tingslyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Ifølge BBR er anlægget opført i 1714. Stuehuset, samt den nordlige del af vestlængen er ombygget cirka 1950.

Beskrivelse

Skårup er en firelænget gård beliggende i den lille landsby Skårup på Sydvestfyn. Anlægget er opført i sort opstrøget bindingsværk med gul- og hvidkalkede tavl. En del af den østlige længe er omsat i hvidkalket grundmur, ligesom en del af bindingsværksfacaden er kalket over stok og sten. På samme sted er støbt en høj sokkel i beton. De øvrige mure står på syldsten. Mod gården er alle fire facader i bindingsværk. Taget er et stråtag med halmmønning. I det nordvestlige hjørne er en halvvalmet gavl. I rygningen findes en enkelt skorstenspibe, og i stuehusets tagflade mod gården findes to stråtækte hejsekviste med vinduer i. Der findes sortmalede revledøre og porte i alle udlænger. Stuehuset har to indgangspartier mod gården, som udgøres af henholdsvis en tofløjet fyldingsdør med opsprosset overvindue, og en halvdør med fyldinger. I stuehuset findes mod haven en nyere yderdør med opsprossede ruder. Vinduerne er torammede og blåmalede. De er udført med traditionelle kitfalsede ruder. Dog har enkelte vinduer glaslister. I udlængerne findes små vinduer af træ, og enkelte jernvinduer. På nordsiden findes en bageovn i ydermuren, som træder frem fra facaden med en rund, skrånende facon, som overdækkes af et stort udhæng på stråtaget.

I det indre er stuehuset præget af en ældre planløsning med to sammenhængende stuer til venstre for hoveddøren, køkken mod haven og værelser i den østlige del. Der findes synlige loftbjælker og ældre fyldingsdøre med ældre eller oprindelige gerichter og beslåning. Den nordlige del af østfløjen er ligeledes indrettet til beboelse med et nyere badeværelse og soveværelser med mere. Tagetagen fremstår uudnyttet.

Udlængerne er sparsomt indrette med lergulve og oprindelige skillevægge samt fritlagte spærkonstruktioner. Den nordlige del af vestlængen har støbt gulv og støbe foderrender samt staldindretning i jern og træ.

Miljømæssig værdi

For Skårup er den miljømæssige værdi knyttet til den fremtrædende beliggenhed på hjørnet af Skårupvej og Søbrovej, hvor anlægget har en markant rumdannende virkning, med de lange facader og den sammenhængende tagflade.

Hertil kommer den brolagte gårdsplads, der bidrager til oplevelsen af et historisk mættet miljø med stor autenticitet. Gårdens høje alder understreges af at bygningerne ligger lavere end søbrovej, der med tiden er blevet højere, efterhånden som belægningen er renoveret og udskiftet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi er for Skårup knyttet til bygningens oprindelse som landbrugsejendom, med stuehuset sammenbygget med avlslænger og vognport omkring en brolagt gårdsplads. Endvidere ses udviklingen i gårdens funktion og brug, ved den delvise ombygning af den vestre staldlænge, der har måttet ombygges for at leve op til ændrede produktionsmetoder. Herved ses også en udvikling i byggematerialer og konstruktionsprincipper.

Hertil kommer anlæggets kulturhistoriske værdi som eksempel på traditionel fynsk byggeskik. Dette ses særligt ved bindingsværket, som med den tofarvede farvesætning er egnskarakteristisk for det sydlige Fyn.

Den på nordsiden befindende bageovn fortæller om, at gårdens beboere oprindeligt har været selvforsynende med mad, og bageovnen har været en central del af gårdens husholdning.

Arkitektonisk værdi

For Skårup er den arkitektoniske værdi knyttet til det samlede firelængede anlæg, der fremtræder som et helstøbt anlæg med ensartede facader mod gaden og mod gården. Den homogene materialeholdning i facaderne og det sammenhængende stråtag på alle fire længer binder anlægget sammen og får de fire længer til at fremstå som en samlet enhed. Bindingsværket bidrager til den rytmiske oplevelse af det konstruktive princip, der gør bygningernes konstruktion umiddelbart opfattelig, tillige med at have en æstetisk værdi.

Bageovnen på nordsiden bidrager til den rumlige oplevelse ved at have en organisk form, der skaber variation i det øvrige anlæg, som ellers er præget af lige og retvinklede flader.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links