Skibbrogade 3
.
Skibbrogade 3
.
Skibbrogade 3
.
Skibbrogade 3
.
Skibbrogade 3
.
Skibbrogade 3
.

Skibbrogade 3 ligger på Skibbrogade 3 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Det vestre forhus blev opført i 1737 for Carl Christian Hoffmeister. Det østre forhus blev opført i 1748 for Johann Hinrich Brockmann. Der er sandsynligvis tale om en ombygning af et ældre bindingsværkshus, der er blevet forhøjet samtidig med, at gadesiderne er blevet grundmurede i henholdsvis 1737 og 1748. Bygningen blev restaureret sidst i 1900-tallet. Hustavlen over det østre forhus gadedør har initialerne "JHB" og "SMB" udført som spejlmonogrammer. Hustavlen bærer følgende indskrift: "Dominus pro loeou Gott sorget for mich, ich Traue seiner Gnaden. In meinem thunlass ichDen Höchsten rathen. Anno MDCCXLVIII"

Beskrivelse

Skibbrogade 3 består af to sammenbyggede, trefags langhuse i to etager. Bygningen er af bindingsværk med grundmurede gadesider og toetagers karnapper, der er trukket ind mod midten, så de danner et samlet, fremspringende miderparti. Bygningen har sort sokkel, hvidkalkede murflader og sort opstrøget bindingsværk. Vinduerne er traditionelle og af varierende formater, dog er alle opsprossede. Vinduer og døre er malet mørkerøde. Taget er et ubrudt, teglhængt heltag af røde vingetegl. På facaden ses profilerede vinduesbryn, hovedgesims af formsten samt smedede murankre udformet som årstallene 1737 og 1748, samt initialerne "CCH" og "JHB". Over den østre hoveddør sidder en hustavle med spejlmonogram, årstal og indskrift. Hoveddørene er i facaden placeret i de tilbageliggende yderfag, mens de på gårdsiden sidder i plan med muren. På gårdsiden er stueplanets bindingsværk omsat i grundmur.

I det indre er bygningen delt i to lejligheder med samme planstruktur og overflader. I yderfagene er bevaret gennemgående dieler med nyere trapper til første salen. Stuerne ligger mod gaden og køkkenerne mod gården. På førstesalen er indrettet badeværelser. Tagetagen er uudnyttet og der er understrøget tag. Skorstenene er bibeholdt, men ikke ført gennem tagryggen. I det indre ses nyere træ- og klinkegulve, ældre bræddeskillevægge samt ældre, muligvis oprindelige fyldingsdøre, heraf énfyldingsdøre med bevarede bukkehornsbeslag samt ældre bemalinger. Der er bevaret flere listebeklædte bræddelofter med synlige bjælker og svungne bindingsværksknægte. Hertil kommer enkelte ældre vinduer med barokke lodposter.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved bygningen knytter sig til beliggenheden i Skibbrogade, der udgør hovedfærdselsåren i den ældste del af Aabenraa. Skibbrogade forbinder Storetorv, byens historiske centrum, med havnen, der var selve grundlaget for byens opståen. Bygningen er dermed med til at opretholde og sikre et af Aabenraas ældste og kulturmiljømæssigt set, mest betydningsfulde gadeforløb.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningen som et interessant eksempel på byggeriet i 1700-tallets Aabenraa, ikke mindst det forhold, at der er tale om to næsten identiske, men ikke samtidig opførte bygninger. At der er tale om to bygninger ses tydeligt på gårdsidens bindingsværk. Skibbrogade 3 har flere kulturhistorisk interessante, egnskarakteristiske træk i form af karnapper, initialer og årstal i smedejern samt hustavle. Hertil kommer de oprindelige detaljer i form af profilerede vinduesbryn og gesims af formsten samt gårdsidens bindingsværk, der i lighed med sporene i murværket efter en rundbuet åbning over den vestre hoveddør, har stor kulturhistorisk værdi. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den bevarede, ældre planløsning med gennemgående diele med trappe til første sal, stuer mod gaden og køkkener mod gården. Hertil kommer, at de oprindelige og ældre bygningsdele og detaljer ligeledes har stor kulturhistorisk værdi. Af disse kan nævnes følgende: Bræddeskillevægge, fyldingsdøre, énfyldingsdøre med bemalinger, bukkehornsbeslag, bindingsværksknægte og loftsbjælker samt ældre vinduer.

Arkitektonisk værdi

I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til gadesidens symmetriske fremtræden med to tilbagetrukne trapper, taktfast vinduessætning og ubrudt tagflade. Facadens udtryk er solidt og traditionelt, med stærkt farvesatte, ældre vinduer, hustavle og markante murankre, samt elegant profilerede vinduesbryn. Gårdsiden har med sit rytmiske bindingsværk og irregulære vinduessætning en levende og prunkløs fremtræden. I bygningens indre relaterer den arkitektoniske værdi sig til den delvist opretholdte, ældre planløsning, der i samspil med den ældre materialeholdning, herunder de ældre døre, bukkehornsbeslagene og loftsbjælkerne, sikrer et traditionelt interiør.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links