Slotsgade 27
.
Slotsgade 27
.
Slotsgade 27
.
Slotsgade 27
.
Slotsgade 27
.
Slotsgade 27
.
Slotsgade 27
.
Slotsgade 27
.

Slotsgade 27 ligger på Slotsgade 27 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i 1840, af advokat Johann Georg Petersen, over en ældre kælder i munkesten, der stammer fra et tidligere bindingsværksgavlhus opført i 1570'erne. Gavlhusets stueetage har oprindeligt haft skodder for vinduerne, men de blev senere fjernet.

Beskrivelse

Slotsgade 27 er et fritliggende, toetages gavlhus, der indgår i husrækken i Slotsgade, som er en af Haderslevs ældste gader. Langs gavlhusets østre langside er der en smal, delvist brolagt indkørsel til et pigstensbelagt gårdrum, der mod nord afgrænses af lave baghuse, som ikke er omfattet af fredningen. Gavlhuset er grundmuret over en ældre kælder og har teglhængt, rødt heltag med halvvalme og to murede skorstenspiber i rygningen med sokkel og krave. I hver tagflade er der to rundbuede kviste og to nyere tagvinduer. Soklen fremtræder pudset, enkelte steder er der synlige granitkvadre, og mod vest fremtræder soklen i røde munkesten over granitkvadre. Facaderne står, ligesom skorstenspiberne, i gule flensborgsten. Langsiderne og de halvvalmede gavle afsluttes af en muret, pudset gesims, der fortsætter videre om på gavlen mod gaden som en kordongesims. Gavlen til gaden er inddelt med hjørnelisener og et bredt, let fremtrukket midterparti, hvorimellem der er et pudset bånd mellem stueetagen og første sal.

I midterpartiet har vinduerne profilerede indfatninger trukket i puds, og i stueetagen er de tillige forsynet med en vandret, profileret fordakning. Alle vinduerne har mod gaden konsolbårne sålbænke. Vinduerne udgøres af ældre, korspostopdelte vinduer med tredelte nedre rammer, samt i gavltrekanter og kviste af ældre torammede vinduer, der er tre- eller todelte. Kældervinduerne er torammede og opsprossede. I gavltrekanten er der endvidere et ældre ovalt, sprosseopdelt støbejernsvindue. Hovedindgangen er i den østre langside, hvor tre trin fører op til en tofløjet fyldingsdør med overvindue. Døren indrammes af en profileret indfatning, trukket i puds, og en vandret, profilret fordakning. Indfatning og fordakning er malet hvide. I gavlen mod gården sidder der en ældre revledør med fast sideparti og overvindue. Vinduer og døre er grønmalede. I gavlen mod gården er der fire murankre, udformet som årstallet 1840.

Gavlhuset er indrettet med seks lejligheder, to på hver etage, samt et gennemgående trapperum med en ældre svungen hovedtrappe. Hovedtrappen fremtræder oprindeligt med synlige trætrin, malede stødtrin, håndliste, balustre og vanger, der på ydersiden er udsmykket med feltinddelte blomstermotiver. I både trapperum og lejligheder ses bræddegulve, pudsede vægge og lofter, stukkatur, ældre en- og tofløjede fyldingsdøre med profilerede gerichter samt enkelte nyere, men traditionelt udførte, enfløjede fyldingsdøre. I den udnyttede tagetage er der synligt bjælkelag med pudsede loftflader i lejlighederne. Der er kælder under hele gavlhuset, hvortil der er adgang både fra trapperummet, via en nyere kvartsvingstrappe, og direkte fra gården. Kælderen fremtræder med teglstensgulve og støbte gulve, hvori der ligger en række ølandsfliser, samt pudsede og kalkede vægge og endelig ældre fyldings- og revledøre.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Slotsgade 27 knytter sig til gavlhusets beliggenhed i husrækken, hvor det bidrager til at opretholde den brostensbelagte gades traditionelle bebyggelsesstruktur med både langhuse og gavlhuse. Hertil kommer den for Sønderjylland karakteristiske, langstrakte grund samt den brolagte indkørsel og det pigstensbelagte gårdrum, der er med til at opretholde det traditionelle baggårdsmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Gavlhusets kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens grundmurede ydre, der vidner om den fremherskende byggeskik i begyndelsen af 1800-tallet, hvor de store gavlhuse i deres symmetriske facader videreførte 1700-tallets karakteristiske reliefvirkning i forenklet form. I Slotsgade 27 fremtræder facadepartiet under gavlens halvvalm som et blændingsflankeret midterparti, og der er arbejdet bevidst med de arkitektoniske virkemidler blandt andet er blændingerne afsluttet harmonisk under overgavlens skrå taglinjer, midterpartiet har profilerede indfatninger og vandrette fordakninger, sålbænkene er båret af konsoller med palmetmotiv og vandrette delinger adskiller etagerne. Hertil kommer murankrene mod gården, der vidner om bygningens opførelsesår i 1840.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den i store træk bevarede planløsning med indgang og trapperum i langsiden, som står i modsætning til 1600- og 1700-tallets gavlhuse, der havde indgang fra gaden. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig til de mange bevarede ældre bygningsdetaljer, herunder den svungne og detaljerige hovedtrappe, de høje fodpaneler, de en- og tofløjede fyldingsdøre, de kannelerede gerichter med let buet profil omviklet med bånd, bosserede hjørneklodser og buede fodklodser. Gerichternes udformning tilskrives empire stilen og er særegne for Haderslev egnen. Hertil skal det nævnes, at de dobbelte fløjdøre i stuerne mod gaden endvidere er forsynet med topstykker med udskårne bladrankemotiver og der er stukkanter og stukrosetter i loftet, hvilket understøtter at gavlhusets fine stuer på traditionel vis vender ud mod gaden. Endelig kommer kælderens ældre teglstensgulve og vægge af munkesten, der vidner om kælderens oprindelse i 1500-tallet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Slotsgade 27 knytter sig i det ydre til det fritstående og meget markante gavlhus, hvor det halvvalmede tag med skorstenspiber i rygningen og facaderne i gule, flensborgsten danner et helstøbt og nærmest skulpturelt bygningsvolumen. Det massive volumen brydes af de mørkegrønne vinduer, der opleves som huller i bygningsmassen. Hertil kommer gadegavlens symmetriske opbygning med både vinduesplaceringen og murværkets detaljering, hvor enkle virkemidler som det let fremhævede midterparti, indramningerne, fordakningerne, sålbænkene med konsoller udsmykket med palmetmotiv og kordongesimserne bidrager til at give gavlhuset en rolig og statelig fremtræden. De øvrige enkle sider, hvis eneste udsmykning er den profilerede hovedgesims, den let fremtrukne kordongesims samt hoveddøren med indfatning, kontrasterer gavlen mod gaden. På grund af den ens materialeholdning bindes alle sider elegant sammen. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til gavlhusets interiører, hvor det traditionelle materialevalg med bræddegulve, pudsede vægge og lofter med stukkatur indgår i et veltilpasset samspil med de bevarede ældre bygningsdele som fyldingsdøre og gerichter samt den elegante og markante, svungne hovedtrappe med udsmykkede vanger, der bibringer rummene en stemningsfuld og historisk atmosfære.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links