Snedinge Møllevej 5 ligger på Snedinge Møllevej 5 i Slagelse Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Gården er opført i Bedre Byggeskik-stil af en murermester Teisen, som i øvrigt har opført en række velproportionerede bygninger rund omkring i Skælskør området.

Beskrivelse

Gården ligger i landsbyen Bøgelunde. Stuehuset er opført i rød blank mur med halvvalmet tag beklædt med røde tegl og med to skorstenspiber. Bygningen er symmetrisk omkring midteraksen som mod gård og have er markeret af henholdsvis indgangsdøren og havedøren. Taget er halvvalmet og dækket med røde vingetegl. Over hovedindgangen er en pultkvist og to nyere ovenlys og over havedøren en tagskægskvist. Den daglige indgang er i den østlige gavl. Vinduerne er tofags dannebrogsvinduer med sprosse, dog er der på hver side af havedøren to større trefagsvinduer. Vinduerne i overgavlene er mindre end vinduerne i stueetagen. Alle vinduerne og havedøren er malet hvide, mens hoveddør og køkkendøre er grønne. Indvendig er den oprindelige rumopdeling i vidt omfang opretholdt. Døre og gerichter er bibeholdt og mange står i den oprindelige bemaling. I entre og på mange døre er der skabelonmalerier. I spisestuen er den oprindelige bort på væggen aftegnet og vil de blive genetablet. I køkkenet er imiterede fliser bibeholdt på to vægstykker. I forhold til den oprindelige plan er der etableret et badeværelse i det sydøstlige hjørne ved køkkenindgangen og resten af opholdsstuen/folkestuen er lagt sammen med kontoret til ét rum. Trappen fra køkkenindgangen til 1. sal er sløjfet. Kældertrappen og kælderen under bygningens to østligste fag er opretholdt. Tagetagen er indrettet til beboelse med et åbent rum i midten, to kamre i hver gavl og et badeværelse mod gårdsiden. Alle tidligere døre og gerichter i etagen er genanvendt. De to sammenbyggede avlslængerne er i dag hvidmalede med halvvalmet tag beklædt med røde tegl samt én skorstenspibe som tidligere. Ladens tagflade er opdelt af en kvist på hver side over de to store porte. Alle vinduer er 12-rudede støbejernsvinduer med undtagelse af vinduerne i nordgavlen, som svarer til stuehusets trævinduer. Alle porte, luger og vinduer er malet grønne. I den østlige længe er mod nord indrettet et fyrrum i det tidligere vaskehus og karlekammer. Her bag er et rum til brænde. Syd herfor ligger først vognport og her bag et hønserum, derefter kommer en åbne lade og længst mod syd en svinestald. I den sydlige længe ligger der tættest på laden nogle mindre rum, vest herfor kommer en kostald, så en gennemgang, og længst mod vest et rum til køer i løsdrift. I det sidste rum har der tidligere været hestestald og følboks. I det nordvestlige udvendige hjørne tættest mod køkkenindgangen har tidligere været et lokum. Stuehuset og østlængen er forbundet med en mur med en dør ud mod haven. En del af muren er væltet i forbindelse med genetableringen af badeværelset i stuehusets østgavl. Baggrund Gården er et godt eksempel på en gård i Bedre Byggeskik-stil. Landsforeningen for Bedre Byggeskik blev dannet i 1915. Det lå især foreningen på sinde at påvirke udformningen af landbrugets bygninger og der blev afhold konkurrencer om udformningen af gårde og husmandssteder samt udarbejdet tegningsforskrifter for disse. Foreningen blev dannet som en modvægt til den mere internationale stil, med nye materialer og formsprog, som prægede perioden. Allerede fra omkring 1900 havde andre foreninger (Foreningen af 3die December fra 1892 og Akademisk Arkitektforening) og dele af Kunstakademiets Arkitekturskole gennemført opmålinger, afholdt kurser og byggeudstillingen Stationsbyen i Århus i 1909 for at højne den hjemlige bygningskunst med udgangspunkt i anvendelsen af det før 1870 anvendte formsprog. Og i 1920'ernes start var foreningen blevet en del af den almindelige befolknings bevidsthed, dog først og fremmest indenfor bygningshåndværkets sfære. Bedre Byggeskik-stil er karakteriseret ved symmetriske facader i blank eller pudset mur og halvvalmede tage med røde vingetegl eller, hvis der ikke var råd til det, rødfarvede cementtegl. I perioden fra 1920 til 1940 er næsten alle husmandssteder og mange gårde opført i eller inspireret af Bedre Byggeskik.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links