Sodborggård ligger på Sodborgvej 10 i Lemvig Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Oprindeligt havde stuehuset fire høje, hvide skorstene. Sodborggård drives som landbrug.

Beskrivelse

Sodborggård ligger i et fladt landbrugslandskab syd for Lemvig. Mod vest er stuehuset omgivet af utallige avlsbygninger og mod øst ligger haven. Stuehuset er en grundmuret længebygning i én etage med halvvalmet stråtag med mønning af græstørv.

Bygningen er opført i rød blank mur med et lavt fundament af kampesten og en hvidkalket, muret sokkel samt hvidkalkede hjørneliséner og sparrenkopgesims. Nordligst i rygningen sidder en muret skorsten med sokkel og krave. De hvidmalede vinduer er nyere termovinduer med udvendige koblede otte-rudede rammer. Gårdsiden har en centreret gavlkvist, der udsmykkes af en sparrenkopgesims samt to nyere, grønmalede, tofløjede fyldingsdøre, udført i kopi, som indrammes af liséner. Havesiden har ligeledes en centreret gavlkvist som tillige er udsmykket med liséner. De to hvidmalede havedøre er nyere termodøre med sprosser, og den søndre er indrammet af liséner. I tagfladen sidder to stråtagskviste med nyere vinduer. Indvendigt står bygningen med rester af en oprindelig rumstruktur, hvor den lange storstue er placeret ved den østre og fine hovedindgang.

Det indre er præget af det fritliggende bjælkelag samt nyere overflader, men enkelte ældre bygningsdetaljer er bevaret, herunder halvpaneler, fyldingsdøre og gerichter. Den sydlige del af loftetagen er udnyttet til ét stort rum med synlige hanebånd og bræddebeklædte vægge og loft. Den øvrige del af loftetagen er uudnyttet.

Miljømæssig værdi

Sodborggårds miljømæssige værdi knytter sig til gårdens synlige placering i det åbne og flade landskab, omgivet af marker. Den brede pigstensbelægning foran stuehusets gårdside og de lave granittrapper foran hoveddørene bidrager til forståelsen af et historisk gårdmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Sodborggårds kulturhistorisk værdi knytter sig til stuehusets anseelige størrelse og dets enkle arkitektoniske og dekorative elementer, der bidrager til fortællingen om Sodborggård som en større avlsgård, der fysisk skulle manifestere storbøndernes sociale og økonomiske position i datidens samfund.Materialeanvendelsen ved blårøde, håndstrøgne tegl med fyldte fuger og hvidkalkede dekorative elementer er et egnskarakteristisk træk ved flere gårde i Midtjylland.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder Sodborggård som en gedigen og imposant bygningskrop med en klart afgrænset form og en nedtonet, men særdeles virkningsfuld detaljering, der kulminerer i gård- og havesidens gavlkvist, der sammen med de lisénindrammede hoveddøre hæver stuehusets arkitektur over et traditionelt stuehus på landet. Sodborggård har endvidere en stedtilpasset elegance, der viser sig ved den enkle farve- og materialeholdning, herunder i særdeleshed anvendelsen af de lokale, hårdtbrændte, blårøde teglsten. Stuehusets udprægede horisontale virkning understreges af den lange facade med sparrenkopgesims, repetitionen af de enkle vinduer og den ubrudte tagflade. Hertil kommer bygningens imponerende længde på 15 fag, der yderligere understreger magt og rigdom.

I Sodborggårds indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den bevarede del af den oprindelige rumstruktur med den fine og tidstypiske forstue mod syd og den dertil knyttede storstue, der med sin imponerende længde og delvise paneludsmykning understreger den repræsentative del af bygningen. Tillige er der arkitektonisk værdi i de bevarede ældre og oprindelige bygningsdetaljer, herunder de brede, dekorerede fyldingsdøre med perlestav, profilerede gerichter, dekorerede fodklodser og halvpaneler. Hertil kommer det detaljerige loft i rummet mod haven med lofttrappen, hvor loftet imellem bjælkerne er inddelt af profilerede lister og brædder.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links