Sønder Vinkel
.

Sønder Vinkel ligger på Lemvigvej 12 i Lemvig Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Heldum Sogn er et af landets mindste, men med god græsningsjord og enge omkring Hornsø. Helt tilbage til 1600-tallet var sognet delt imellem seks gårde, der ofte tilhørte handelsmænd i Lemvig, hvor de opdrættede stude til salg. De største gårde var Sønder Vinkel og Nørre Vinkel. Sønder Vinkels stuehus er opført af hårdtbrændte mursten i 1838 af storbonden og studeopdrætteren Niels Munk Breinholt. Tilbygningen er angiveligt opført i 1912. Staldlængerne er opført i 1920 i Bedre Byggeskikstil og er mod syd sammenbygget med en ladebygning med portgennemkørsel, som er istandsat i 2003. I 2007 blev der lagt nyt tegltag på stuehuset. På et tidspunkt er stuehuset blevet afkortet, idet bygningen tidligere var sammenbygget med garagebygningen mod øst. I stuehusets vestende var der tidligere indrettet et lille mejeri. Gården drives stadig som landbrug.

Beskrivelse

Bondegården Sønder Vinkel ligger højt i det bakkerige landskab vest for Lemvig. Mod nord er Sønder Vinkels stuehus omgivet af et skrånende og lavereliggende haveanlæg, mod syd af symmetrisk placerede avlsbygninger.

Stuehuset er en grundmuret længe i én etage med halvvalmet tegltag og tre skorstene i rygningen. Bygningen er opført i rød blank mur med hvidkalkede hjørneliséner og sparrenkopgesims. De hvidmalede vinduer er nyere otte-rudede, sidehængte vinduer med koblede rammer. Gårdsiden har en centreret gavlkvist, der indrammes af hvidkalkede liséner, ligesom de to grønmalede tofløjede fyldingsdøre, udført i kopi. Havesiden har en asymmetrisk placeret, ældre tilbygning med heltag og hvidkalket sokkel, hjørneliséner og sparrenkopgesims. I gavlen af denne er der udgang til haven ad en ældre hvidmalet havedør. Gavlen mod øst er ulig resten af bygningen rødkalket med hvid sokkel. Bygningen er nyrestaureret, men står stadig med en oprindelig rumstruktur, hvor den repræsentative gennemgående stue er placeret ved den vestre hovedindgang, og de sekundære rum er placeret ud mod haven, tættere på bryggersindgangen. Herfra er der adgang til loftet, som har fast undertag og anvendes til opmagasinering.

Indvendigt er der nyere bræddegulve, nyere grovpudsede vægge og synlige ældre loftbjælker med listepyntede loftbrædder. Tillige er bevaret en mængde ældre bygningsdetaljer, herunder fyldingsdøre.

Miljømæssig værdi

Sønder Vinkels miljømæssige værdi knytter sig til gårdens placering i det højtliggende, åbne bakkelandskab vest for Lemvig, hvor der er vid udsigt over Heldum Sogn og Tørring Kirke. Endvidere ligger der miljømæssig værdi i det samlede gårdanlægs velbevarede, symmetriske og aksiale opbygning samt den tilhørende store, skrånende have, der bidrager til opretholdelsen af et helstøbt gårdmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Sønder Vinkels kulturhistoriske værdi knytter sig til det samlede gårdanlæg, hvor avlsbygningerne underordner sig stuehuset, der med sin anseelige størrelse og enkle arkitektoniske og dekorative elementer bidrager til fortællingen om Sønder Vinkel som en større avlsgård, hvor studeopdrætterne kunne udstille deres sociale og økonomiske position, i datidens samfund.

I bryggerset er der tillige kulturhistorisk værdi i ovnlågerne samt gruekedlen med låger til optænding.

Materialeanvendelsen ved blårøde, håndstrøgne tegl med fyldte fuger og hvidkalkede dekorative elementer er et egnskarakteristisk træk ved flere gårde i Midtjylland.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder Sønder Vinkel som en gedigen og imposant bygningskrop med en klart afgrænset form og en nedtonet, men særdeles virkningsfuld detaljering, der kulminerer i gårdsidens gavlkvist og havesidens tilbygning, som sammen med de lisénindrammede hoveddøre hæver stuehusets arkitektur over en jævn bondegård. Sønder Vinkel har endvidere en stedtilpasset elegance, der viser sig ved den enkle farve- og materialeholdning, herunder i særdeleshed anvendelsen af de lokale, hårdtbrændte, blårøde teglsten. Stuehusets udprægede horisontale virkning, der understreges af den lange facade med sparrenkopgesimsen, repetitionen af de enkle vinduer og den ubrudte tagflade understreger i forening magt og rigdom, hvilket understøttes af bygningens imponerende længde på 18 fag. Endvidere har den overkalkede østgavl arkitektonisk værdi, idet den fortæller, at stuehuset på et tidspunkt er blevet afkortet.

I Sønder Vinkels indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den oprindelige rumstruktur med den fine forstue mod vest og de dertil knyttede stuer samt dørene, der er placeret en filade. Sammen med de bevarede ældre bygningsdetaljer, herunder de pilasterdekorerede ovnnicher, fyldingsdøre, greb, gerichter, udskårne fodklodser, understreger de stuehusets monumentalitet og rigdom. Hertil kommer havestuen, der som det eneste rum skyder sig frem for facaden, og dermed giver rummet en anden stemning, tættere på naturen. Tillige er der arkitektonisk værdi i de bevarede ældre bygningsdetaljer som bryggersindgangens tofarvede og mønsterlagte teglgulv, de fladbuede vinduesnicher og det fritliggende bjælkelag med mellemliggende listepyntede loftbrædder, der understreger bygningens historiske stemning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links