Sparekassen Bikuben (tidl.) ligger på Silkegade 6-8 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Den tidligere sparekasse består af i alt fire sammenhængende fløje, hvoraf de to nordøstligste fungerer som "hjørnefacade" med i alt syv fag med port mod Silkegade og seks fag mod Pilestræde. Komplekset er hovedsageligt bygget i to omgange; i 1881-84 opførte J.D. Herholdt således hovedparten af de fire fløje, hvorimod bygningens "hjørne" mellem Silkegade og Pilestræde først blev erhvervet af Bikuben i 1897, og bankkomplekset færdigbygget og facaden fuldendt i 1927-29 af arkitekt Gotfred Tvede. De to byggefaser til trods fremstår ejendommen som et stilistisk meget homogent byggeri med en gennemført brug af Herholdts formsprog, materialer og detaljer. Facaderne er i to etager, opført på en høj granitsokkel med mure i rød blankmur, hvis enkle flader horisontalt brydes af en cordongesims i sandsten og krones af en kraftig, profileret hovedgesims. Vertikalt opdeles de enkle facader dels af en sandstensbeklædning af ejendommens affasede hjørne, dels af sandstenspilastre som markering af overgangen mellem Herholdts og Tvedes byggeri. Ejendommens forholdsvis flade, kobberklædte tage er – formentlig omkring 1930 – forsynet med en ekstra kobberklædt mansardetage, der er tydelig fra den indre gård. Overalt ses ældre, grønmalede seks- og nirammede vinduer, desuden tagrender og nedløbsrør i kobber. Indgang til bankkomplekset og den indre gård sker i Herholdts fløj mod Silkegade gennem en sidestillet, pilasterflankeret port med nye glasdøre og kassetteret tøndehvælv. Fra porten nås kompleksets indre gård, som er anlæggets absolutte højdepunkt: Et rektangulært gårdrum, tydeligt inspireret af italiensk renæssancearkitektur, men af Herholdt omsat til hjemlige materialer i en slags "fri historicisme": Gårdfacaderne er opført på en høj granitsokkel med store vinduer, adskilt ved brede sandstenspilastre, der visuelt udgør gårdrummets "vægge". Etageadskillelsen er markeret med et fortløbende bånd med teksten: "Danske Spare-Børne-og-Alderdomsforsørgelsesforening. Stiftet i Aaret MDCCCLXXXII" og på Tvedes nyere "hjørne": ""Flid og Nøjsomhed giver Velstand. Tilbygget i Aaret MCMXXIX". Facaderne krones af et fortløbende, dekorativt bånd med lyse guirlander på en sortpudset grund, indfattet og adskilt af borter og rosetter i røde formsten. Gårdens travertinbelægning, dens travertin-bassin i den sydvestlige ende samt den tofløjede indgangsdør med tilhørende travertintrappe i den østlige fløj synes at stamme fra Tvedes byggefase. I det indre har man af Herholdts interiører bevaret sydfløjens oprindelige ekspeditionslokale med forgyldte søjler og rødmalet, "Monierhvælvet" loft, hvorimod man har nedtaget de oprindelige skranker og det øvrige inventar og på langs i rummets sydlige side har opsat et nedhængt loft som afdækning for en række store ventilationsrør. Fra omkring 1930 stammer indretningen af hovedtrappen i anlæggets nordøstlige hjørne samt indretningen af ejendommens mansardetage og penthouse med direktionsgang og mødelokaler, alle med panelklædte vægge i mørkt træ. Bygningens øvrige kontorarealer er nyindrettede med adskillige nyere skillevægge, nye døre, nye gulvbelægninger m.v.

Bygningshistorie

Sparekassen Bikuben stiftedes i 1857 med kontorer i direktørens lejlighed, Silkegade 13. I 1860 opkøbtes nr. 8 overfor, som senere blev ombygget og indrettet af Tivoli-arkitekten H.C. Stilling. Fem år senere udvidedes bankkomplekset med et hus i Pilestræde, men huset indimellem lykkedes det ikke at erhverve i denne omgang. Herholdt opførte i 1881-84 et delvist sammenhængende bygningsanlæg med facader til begge gader. I 1897 fik sparekassen så endelig hjørnehuset, der, efter at være blevet nedrevet, i 1927-29 blev erstattet af Gotfred Tvedes hjørnebygning, der som anført er en videreførelse af de herholdtske bygninger.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links