Sprøjtehus (tidl.), Christiansfeld ligger på Nørregade 9 (tidl. Kirkepladsen 1) i Kolding Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Christiansfeld blev grundlagt på Struensees anbefaling i 1772 af det mähriske Herrnhutersamfund for at styrke de danske standarder for kvalitet og foretagsomhed. Sprøjtehuset var, som betegnelsen antyder, Brødremenighedens brandstation i Christiansfeld.

Bygningen har senere fungeret som natvægterhus med arrest og som husvilde bolig, bl.a. for den lokalt fødte kunstmaler Jeppe Madsen Ohlsen.

Beskrivelse

Sprøjtehuset ligger på Kirkepladsen mellem Første Hus og Nørregade 9, lige overfor Brødremenighedens Kirke. Sprøjtehuset er et enetages grundmuret gavlhus af gule teglsten med muret sokkel og et sadeltag af røde vingetegl, som mod Kirkepladsen fremstår helvalmet. I rygningen sidder en muret skorstenspibe med sokkel og krave. Et fremtrukket midterparti mod Kirkepladsen har dekorationer i form af murede kvaderliséner og hjørnekvadre samt en tilsvarende markering om den centralt placerede vinduesåbning, formentlig tidligere port, hvorover en markant lygtearm er placeret. Et jernbeslag med en talje, placeret under gesimsen til venstre for lygtearmen, kan være en reminiscens fra en tidligere hejsefunktion for lygtehuset. De to facadestykker på hver side af midtrisalitten er opad afsluttet som lige gavlkamme i forlængelse af denne. Vinduerne, som alle er torammede med opsprosning, er opdelt med tværposte mod Kirkepladsen og de øvrige er med lodposte. De to hoveddøre er pladedøre med pålagt imiteret flammering og trerudet overvindue. I den østvendte gavl findes to ældre fyldingsdøre med flammeret fylding.

I det indre er bygningen præget af nyere overflader og en nyere planløsning afledt af funktionen som offentligt toilet, herunder spanske vægge, glatte døre, teglstensgulve, malede, pudsede vægge og listelofter. Fra gavlen er adgang til to rum, begge med betongulve, det ene med gipsloft, det andet åbent mod tagkonstruktion.

Miljømæssig værdi

Sprøjtehus miljømæssige værdi knytter sig til bygningen som en integreret del af Christiansfeld gamle bydel, der følger en reguleret byplan med to parallelle gader (Lindegade og Nørregade) forbundet af stræder, en central Kirkeplads og den lidt afsidesliggende kirkegård Gudsageren. Alle bygninger i Christiansfeld er individuelle, hvilket blandt andet markeres ved en afstand mellem hver bygning, men hvis sammenhæng er sikret gennem en ensartet, enkel byggestil og en omhyggelig overvejelse af hver bygnings rolle i bebyggelsen, der danner en udtalt helhed. Sprøjtehus miljømæssige værdi knytter sig specifikt til beliggenheden vis a vis kirken, hvor bygningen sammen med Første Hus og Nørregade 7, på symmetrisk vis afgrænser kirkepladsen mod øst. Med det markerede midterparti med kvaderlisener og hjørnekvadre, står bygningen trods sin lidenhed som en værdig pendant til kirkens refendfugede facade.

Kulturhistorisk værdi

Sprøjtehus kulturhistoriske værdi relaterer sig overordnet til bygningen som en fysisk manifestation af det velorganiserede herrnhutersamfunds arbejdsomme, fællesskabsprægede og ydmyge livsholdning. Der er således en nær sammenhæng mellem den reformatoriske frimenigheds religiøse overbevisning og lighedsorienterede samfundssyn, der baserede sig på dygtighed, flid og dydighed, og så bygningens arkitektoniske udtryk og bevarede håndværksmæssige detaljer. Sprøjtehus præsenterer derfor en i Danmark enestående bygningskultur, der er direkte inspireret af Brødremenighedens andre bebyggelser i Europa, herunder Herrnhut i Sachsen, samt af regionale træk fra Slesvig og Sønderjylland. Hertil kommer, at bygningen indgår som en væsentlig del af Christiansfelds oprindelige, og særdeles velbevarede byplan, der er det eneste Herrnhutersamfund i Skandinavien, og derudover et af de mest autentiske og bedst bevarede i Europa.

Sprøjtehus er i kraft dets særlige funktion det eneste af sin art, som Brødremenigheden opførte i årene 1773 til 1800, men falder alligevel på harmonisk vis ind i arkitekturen. Hvad angår den særlige byggeskik, ses de saksiske træk, især i bygningens klart afgrænsede volumen samt i hjørnekvadrene. Et særligt regionalt træk ses i den karakteristiske og lokalt producerede, 17 centimeter lange og ganske smalle Flensborgsten, som er anvendt. I det ydre svarer bygningens enkle materialeholdning til brødremenighedens livsholdning. Den efterstræbte orden, disciplin og lighedstanke, viser sig endvidere i det faktum, at bygning, såvel som grunden, er proportioneret omkring et modulsystem, hvis udgangspunkt er otte Hamburg-alen.

Arkitektonisk værdi

Sprøjtehus arkitektoniske værdi knytter sig til det fritstående og velproportionerede volumen. Den stramt komponerede facade mod Kirkepladsen har med dens få, men markante detaljer, herunder murede dekorationer, et ærligt og meget karakterfuldt udtryk. Det samlede udtryk er roligt og afbalanceret, hvilket understreges af facadens gennemgående symmetri.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links