Tårnstræde 1 A
.
Tårnstræde 1 A
.
Tårnstræde 1 A
.
Tårnstræde 1 A
.
Tårnstræde 1 A
.
Tårnstræde 1 A
.
Tårnstræde 1 A
.

Tårnstræde 1 A ligger på Tårnstræde 1 A i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen ligger hvor den tidligere sognekirke Sct. Nikolaj kirke lå, hvor kun klokketårnet står tilbage. Forhuset er opført mellem 1817 og 1827 for bødker Johan Wegner. Bygningen blev istandsat i 1878 for skipper N.C. Knippel. Huset hørte frem til 1816 sammen med Tårnstræde 3.Sidehuset er opført i 1855-56 for tømrermester M. Sønderbroe.

Beskrivelse

Tårnstræde 1A er beliggende langs den brolagte gade centralt i Faaborg overfor klokketårnet. Bygningen er sammenbygget med nabohuset mod syd. Mod nord er en lille pigstensbelagt plads. Bygningen er sammenbygget med et mindre baghus mod øst, som ligeledes er fredet.

Bygningen er seks fag langt i én etage og opført i bindingsværk, men med en grundmuret facade. Bygningen hviler på en gråmalet sokkel og afsluttes af et rødt, teglhængt tag, der er halvvalmet mod nord. I tagfladerne sidder nyere ovenlysvinduer. I rygningen sidder en muret og pudset skorstenspibe med sokkel og krave. Gadefacaden fremtræder i en mørk okker og afsluttes af en hvidmalet gesims med tandsnit. Nordgavlen og gårdfacaden fremstår med sortopstolpet bindingsværk og tavlene malet i en dodenkop. Mod strædet er en ældre friløbstrappe i granit, der fører op til en nyere, tofløjet fyldingsdør med opsprosset overvindue. Døren er malet blå med hvide, røde og lyseblå stafferinger. Ved døren er et nyere støbejernsværn. Vinduerne er nyere, traditionelt udførte, torammede, hvidmalede vinduer. Baghuset er opført i bindingsværk med nord-sydvendte gavle. Bindingsværket er som forhusets. I nordgavlen er en nyere halvdør samt et nyere torammet vindue. I gavltrekanten en ældre luge. Både luge, vindue samt dør er hvidmalet. Foran gavlen er en skråtstillet luge i terræn, der giver adgang til kælderen under baghuset. Lugen er malet sort. I det indre er en mindre forstue flankeret af to stuer, der er gennemlyste, idet tværskillevæggen er fjernet. Den sydlige stue er således i åben forbindelse med køkkenet, der vender mod gården. Badeværelset er placeret i baghuset. I forstuen er en nyere ligeløbstrappe, der fører op til den udnyttede tagetage med et værelse i hver gavlende. På reposen ses skorstenen. Der er enkelte ældre fyldingsdøre med ældre gangtøj, men ellers er overfladerne nyere med fliser i hele den sydelige stue og nyere trægulv i den nordlige. Stuen i den nordlige del af huset har ældre indbyggede skabe. Kældertrappen er en nyere ståltrappe, der fører ned til den mindre kælder med pudsede vægge og ældre pigstensgulv.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig bygningens beliggenhed i den brolagte Tårnstræde, hvor bygningen indgår som en integreret del af Tårnstrædes ældre bebyggelse og dermed bidrager ejendommen væsentlig til det traditionelle og stemningsfulde bymiljø i Faaborgs gamle bykerne. Hertil kommer pigstensbelægningen, der er med til at ophøje det traditionelle miljø.

Kulturhistorisk værdi

Tårnstræde 1As kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningskroppens konstruktion i righoldigt, opstolpet bindingsværk, der er egnskarakteristisk for Fyn samt til den grundmurede facade. I takt med murstenens udbredelse i Danmark i løbet af 1800-tallet blev grundmuring mere og mere almindeligt og flere bindingsværksbygninger blev helt eller delvist omsat i grundmur. Den grundmurede facade vidner således om byggekulturens udvikling i løbet af 1800 årerne. Hertil kommer døren med stafferinger samt facadens tandsnitgesims, der understreger facadens repræsentative karakter. Den kulturhistoriske værdi for baghuset knytter sig til dets konstruktion i bindingsværk og farveholdning, da dodenkopf er en flittig brugt nuance på Fyn. Desuden de ubrudte tagflader og lugen i gavlen, der vidner om at loftsetagen blev brugt til opbevaring. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan med forstuen og de to stuer mod strædet samt til køkkenets placering mod gården. Hertil kommer de få bevarede ældre døre med ældre gangtøj, de indbyggede skabe i den ene stue samt kælderen under baghuset med den ældre pigstensbelægning, der vidner om bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til den klart definerede bygningskrop med den markante farveholdning på såvel facade, som bindingsværk, der giver bygningen et karakterfuldt udseende. Hertil kommer tandsnitgesimsen og døren med de farverige stafferinger, der giver den ellers beskedne bygning et værdigt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links