Tontoft
.

Tontoft ligger på Tontoft 13 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Tontoftgård er opført i 1774 efter Nordborg Slots udparcellering i 1772 af livlæge Drescher med genbrug af materialer fra den nedrevne førstesal på Nordborg Slot.

Beskrivelse

Tontoftgård er beliggende på kanten af Nordborg by ud til de åbne marker. Hovedbygningen er grundmuret og opført i én etage over en sortmalet sokkel. Murværket er hvidkalket og afsluttes af en aftrappet gesims, samt et halvhvalmet, stråtækt tag med mønning og kragetæer. I gårdsidens tagflade sidder en kvist og i rygningen ses to murede skorstenspiber, den ene af nyere dato. Facaden mod gaden er bygget symmetrisk op omkring en gavlkvist med saddeltag. I midten af denne ses bygningens hoveddør, der er en ældre rigt udsmykket, tofløjet fyldingsdør, malet i grå nuancer, med overvindue og indramning. Ud mod gårdspladsen sidder en tofløjet fyldningsdør med et firdelt overvindue, samt en tofløjet revledør og i østgavlen ses en tofløjet havedør med glas, mens der i vestgavlen findes en luge ind til loftet. Bygningens vinduer, der mod gadesiden er placeret i vinduesblændinger, er delvist ældre, opsprossede vinduer med lysegrå rammer og mørkere karme. Alle vinduer har udskårne hjørnebeslag, som er delvist ældre delvis nyere udført i kopi. Frontgavlens vinduer er noget mindre end de øvrige. Indvendigt i hovedbygningen gør den gamle planudformning omkring en hovedskillevæg sig gældende. Store stuer er placeret omkring den centrale hall ud mod gaden, mens køkken og andre funktionsrum ligger mod gården. Stuerne har delvist nye overflader, herunder pergo gulve, nyere lysningspaneler samt en større murgennembrydning. Dog er flere stuklofter og rundbuede brændeovnsnicher bevarede. Køkkenet og badeværelserne har nyere overflader. Fra hallen går en ældre, bred kvartsvingstrappe, med udskåret værk, op til et lille kammer i frontispicen, hvor der er indpakkede ældre bjælker og et ældre bræddegulv. Resten af loftet står uudnyttet med synlige trækonstruktioner. Flere af bygningens ældre fyldningsdøre er bevaret, herunder flere med profilerede gerichter, bukkehornsbeslag, dørgreb og låse. Den sammenbyggede udlænge, der står vinkelret på hovedbygningen, er grundmuret, hvidkalket, og opført i én etage over en sortmalet sokkel. Bygningen afsluttes af et stort hvalmet tag med røde vingetegl, samt en muret skorstenspibe i rygningen. Mod gården ses i tagfladen en mindre taskekvist med luge ind til loftet, samt en række mindre støbejernsovenlys. Længens vinduer er primært ældre, opsprossede støbejernsvinduer. Dørene er nyere revledøre hvoraf enkelte er med rudeformede glas i og i gårdsiden se en beklædt port.

I det indre er der i den del nærmest hovedbygningen indrettet værelser og toilet alle med nye overflader, mens den anden del er indrettet til værksted.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Tontoftgård knytter sig til bygningernes placering omkring det delvist pigstensbelagte gårdrum med brønd og pumpe. Hertil kommer haven, der omkranser bygningerne mod syd og øst og tildeler en landlig idyl omkring bygningerne. Dertil kommer hovedbygningens placering ud til gaden, hvor den dominere i bybilledet, som byens fornemmeste bygning, og herved bidrager til opretholdelsen af den autentiske stemning i den historiske bydel omkring kirken.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til den hierarkiske opbygning mellem hovedbygningen og udlængen, hvor den skiftende detaljering samt materialeholdning tydeligt afspejler de forskellige funktioner på gården. Et af de stærkeste træk på dette ses ved facadens frontgavl og udsmykkede hoveddør samt den klare forskel der er mellem hovedbygningens store vinduesåbninger modsat udlængens mindre åbninger med støbejernsvinduer. Derudover knytter de kulturhistoriske værdier sig i det ydre til bygningens mange rokokotræk, som herskede på Als i midten af 1700-tallet, herunder de markerede vinduesblændinger, den smalle, høje gavlkvist, den store stråtækte tagflade og den rigt udsmykkede hoveddør med snørklede, asymmetrisk udførte rocailler.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den bevarede planudformning med hovedskillevæggen gennem bygningen, som adskiller funktionsrummene fra de finere stuer mod gaden. Hertil kommer bygningens bevarede detaljer, med den brede trappe, stuklofterne, de ældre fyldningsdøre, profilerede gerichter, beslag, vindueshængsler og låsetøj, der alle afspejler bygningens alder. Enkelte af disse bygningsdetaljer menes at stamme fra det tidligere Nordborg Slot.

Arkitektonisk værdi

Tontoftgårds arkitektoniske værdier relaterer sig i det ydre til hovedbygningens lange velproportionerede bygningskrop, med de hvidkalkede mure og det hvalmede tag, som giver bygningen en horisontalretning, hvorimod gavlkvisten tildeler en vertikale retning, der skaber balance i facaden. Bygningens symmetriske opbygning omkring gavlkvisten, sammen med vinduerne, de markerede blændinger og den rigt udsmykkede hoveddør får bygningen til at fremstå herskabelig. Derudover knytter de arkitektoniske værdier i det ydre sig til de frem- og tilbagetrukne partier i facaderne, herunder gesimsen, blændingerne og indgangsportalen, som er med til at skabe et skyggespil på facaden, der sammen med dørenes og vinduernes mørke farve giver dybde. Hertil kommer at brugen af forskellige nuancer i bemalingen gør at bygningselementerne virker lette. Indvendigt knytter den arkitektoniske værdi sig til den delvist bevarede planudformning med de store stuer mod syd, hvor de mange vinduer sikre et godt lysindfald. I hovedbygningen er det endvidere de bevarede detaljer, herunder stuklofterne, de forskellige fyldningsdøre, profilerede gerichter, beslag, håndtag og låsetøj, der bidrager til et stemningsfuldt interiør.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links