Torvet 3 ligger på Torvet 3 i Sorø Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Af farvergården, som førhen lå på Torvet 3, er nu kun forhuset tilbage, som farver J.C. Rasmussen lod opføre i 1867. Bygningen var oprindelig indrettet med en butik i stueetagen og ellers beregnet til beboelse. Taget er fra 1981.

Beskrivelse

Torvet 3 ligger midt i Sorø by, hvor bygningen indgår i den husrække, der mod syd afgrænser det centrale torv. Torvet 3 er et grundmuret forhus i to etager med lav kælder og heltag af røde vingetegl. Bygningen har ni vinduesfag med portgennemkørsel i det østligste fag. Facaden mod torvet har sokkel af granitkvadre, derover blankt murværk i røde sten samt hovedgesims af formsten. I begge etager sidder ældre, hvidmalede dannebrogsvinduer med fladbuede overrammer og tilsvarede stik. For portåbningen er en ældre, trefløjet revleport med falske fyldinger, centralt placeret dør og halvrundt, sprosset overvindue. Portstikket er rundbuet og porten er malet i grå umbra. I portrummet fører en totrinstrappe af granit op til en brunmalet, tofløjet fyldingsdør med fladbuet, trerudet overvindue, hvoraf det midterste fungerer som lanterne. I tagryggen sidder tre murede skorstenspiber med sokkel og krave og i tagfladen mod gaden sidder fire nyere kviste med heltag.Gårdsiden har sorttjæret murstenssokkel og gulkalket murværk under en hvidkalket hovedgesims. Hertil hvidmalede dannebrogsvinduer med tværsprosse. Herover fladbuede stik. I tagfladen mod gården sidder tre nyere kviste og flere ældre, mindre ovenlysvinduer. I det indre er bygningen opdelt i lejligheder og har bevaret sine to oprindelige trapper. Hovedtrappen har drejende balustre og afsluttende bræddevægge indtil den udnyttede tagetage. I lejlighederne findes ældre fyldingsdøre med oprindelige dørgreb og klassicistiske gerichter. I tagetagen står den bærende konstruktion synlig og inspektionslemmene er bevaret i både trapperum og lejlighed. Vinduerne har forsatsrammer. Under bygningen findes en mindre kælder.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi relaterer sig til den prominente placering på torvet, hvor den med sit volumen og markante facade, indgår som et væsentligt element i husrækken og miljøet omkring torvet.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi ligger i den senklassicistiske facade, der på nær de nyere kviste, fremtræder næsten som ved opførelsen i 1867. Bygningen står, med sine murdetaljer, proportionering og regelmæssige fagdeling, som et velbevaret eksempel på det bedre håndværkerbyggeri i datidens købstæder. I det indre ligger den kulturhistoriske værdi i portrummet og de bevarede trappeløb med afsluttende bræddevægge samt de ældre døre, gerichter og ventilationslemme.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre i den regelmæssigt opbyggede facade, der med sin taktfaste vinduessætning og karakteristiske, fladbuede overrammer har et enkelt og roligt udtryk. Porten har bevaret sit elegant opsprossede vindue og sålbænkene af skifer, de affasede murfalse og den kraftige formstensgesimsen bidrager til indtrykket af en gennembearbejdet og karakterfuld bygning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links