Trævarefabrikken Bastian
.

Trævarefabrikken Bastian ligger på Emil Møllersgade 41-49 i Horsens Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

De første bygninger på Trævarefabrikken Bastian blev tegnet af J. C. Clausen og opført i 1874-75. Allerede i 1889 indstilles produktionen, og i 1896 blev anlægget benyttet til produktion af telefoner.

I 1911 og 1916 udvides fabrikken efter tegninger af Viggo Norm, der også i 1936 tegnede en kraftig udvidelse af fabrikken, der herved fordobles i størrelse. Tværfløjen og den søndre hovedfløj stammer fra denne udvidelse.

I 1937 blev fabrikken omdøbt fra Erik Møllers Telefonfabrikker til Kristian Kirks Telefonfabrikker A/S. I 1972 blev fabrikken solgt til møbelfabrikant Ejvind Jensen. I 2006 blev iværksat en gennemgribende istandsættelse og restaurering.

Beskrivelse

Trævarefabrikken Bastian ligger i Horsens. Anlægget består af to dominerende parallelle længer, en tværfløj, et maskin- og kedelhus med skorsten og to fritliggende bygninger.

De to lange fløje er opført i tre plan over en muret sokkel, med facader i blank mur af gule og røde sten i vandrette bånd. Den søndre fløj har en udløber i to plan mod øst. Taget er et heltag belagt med tagpap. Den dominerende vinduestype på den nordlige fløj er rundbuede støbejernsvinduer med opsprossede ruder. På den sydlige fløj er det retkantede smedejernsvinduer. Sålbænkene er i riflet støbejern. Dørene er dels grønmalede fyldingsdøre og nye glasdøre.

I det indre er bygningerne præget af store åbne rumligheder med synlige konstruktioner af træ og støbejern og moderne lette skillevægge. På førstesalen er loft til kip med akustikplader. Der er nyere støbte gulve i stueplanet og nyere trægulve opefter. Her findes såvel nye som ældre trappeløb i metal.

Tværfløjen er opført i samme formsprog og materialitet som de to hovedfløje og rummer hovedindgangen til anlægget med et glasinddækket portrum, en ny ligeløbstrappe samt udstilling om anlæggets historie.

Maskin- og kedelhus ligger i forlængelse af den nordlige fløj og er opført i samme type murværk, men med skifertag. Her ses høje og slanke rundbuede støbejernsvinduer samt grønmalede trævinduer med rundbuet overkant. Til bygningen hører også en markant skorsten i tofarvet murværk med ottekantet base, balkon og en slankere overdel med udsmykket afslutning. I det indre er en nyere indretning til kontorer med flere ældre elementer bevaret, herunder rester af et kuppelhvælvet murværk.

De to fritliggende bygninger er i et plan. Den søndre fløj har midt på sydsiden en risalit i to plan og på den vestvendt gavl et indgangsparti med en galvaniseret trappe og på førstesalen en balkon. Bygningerne er opført af samme type tofarvede murværk med vandrette bånd som de øvrige bygninger, skiferbelagt heltag og grønmalede rundbuede trævinduer og grønmalede fyldingsdøre. I det indre er de præget af nyere indretning til kontorer og samlingslokaler med nyere overflader. Dog er trapperne af ældre dato.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi er knyttet til fabrikkens placering, bebyggelsesstruktur og rumdannelserne imellem bygningerne. Det centrale gårdrum har et beplantet kvadratisk felt i midten, som kontrasterer de hårde materialer i belægning og facader. Mod vest er endnu et gårdrum, som har en mere opløst karakter, idet det åbner mod et letter udefineret byrum og endvidere er bebygget med to nyere glaspavilloner.

Hertil kommer den miljømæssige værdi af den usædvanligt udsmykkede og rigt detaljerede skorsten, der fungerer som anlæggets vartegn. Skorstenen leder blikket mod anlægget og den tidligere hovedaksen langs kedelbygning og den centrale hovedfløj.

Kulturhistorisk værdi

For Trævarefabrikken Bastian er den kulturhistoriske værdi knyttet til fortællingen om industrialiseringen, og anlægget står som et eksempel på noget af Danmarks fineste industriarkitektur.

Hovedparten af anlægget er opført i et historicistisk udtryk, hvilket blandt andet ses i de dekorative elementer i murværket med buer og pilaster, blændinger med mere. De senere udvidelser fra 1936 har et funktionalistisk udtryk med retkantede vinduer og facader med mindre dekoration, dog holdt i samme materialeholdning i murværket. Detaljeringen af skorstenen og kedel- og maskinhuset bevirker sammen med smedejernslågerne at det æstetiske højdepunkt er samlet her, og understreger herved tidens begejstring for den industrielle udvikling.

Arkitektonisk værdi

De arkitektoniske værdier er for Trævarefabrikken Bastian knyttet til bygningernes velproportionerede hovedform, der spiller fint sammen med de mange detaljer og udsmykninger. Sammenhængen mellem de forskellige epoker i anlæggets tilblivelse er sikret ved en overordnet ensartet hovedform og et gennemgående facadeudtryk med blank mur af røde og gule murstensbånd. Hertil er alle facader taktfast opbygget med en regelmæssig vinduessætning, der bevirker at bygningerne fremstår homogent på trods af meget forskellige vinduestyper. Hermed er udviklingen tydeligt aflæseligt uden at sætte helheden over styr.

Foruden selve bygningerne er de smukke smedejernslåger et udtryk for et højt håndværksmæssigt niveau, der sammen med den homogene materialeholdning i tegl, støbejern og naturskifer er med til at give det samlede anlæg et harmonisk og helstøbt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links