Trappen ligger på Strandstræde 8 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Trappen blev opført som bagergård i 1784 for bager Peter Christian Trochmann. I de to søndre fag af hovedhuset var indrettet bagerforretning, mens der mod nord var bolig. På anden etage og i tagetagen var melloft og i gavlkvistene var læsseluger. Der var oprindeligt to indgange, hvoraf indgangen til beboelseslejligheden var udført med døre af Blichmann-typen. Vinduerne var engelske rammer med engelsk glas, og tre fag var forsynet med skodder; under disse tre fag var en kælder. Kælderen er aflukket i dag. I forbindelse med indgangen til bagerforretningen var der en stentrappe, heraf stammer formentlig navnet Trappen. I midten af 1800-tallet var der udover bagerforretning indrettet butik, så beboelsen nu optog en mindre del af hovedhuset. Anden etage var stadig opbevaringsetage for melkasser. I 1866 blev der dog indrettet i værelse i anden etage, og der isattes flere vinduer i vestre facades anden etage. Den nordre indgang blev sløjfet før 1840. I begyndelsen af 1900-tallet var bageriet nedlagt, og hele underetagen var indrettet til beboelse og brændehus. Bagerriet blev siden genoptaget frem til 1976, hvor det endeligt ophørte. Det nordre sidehus var i 1784 opført i to grundmurede etager med teglhængt tag. I sydsiden var en muret kvist med et vindue med engelske rammer. Der var indrettet beboelse i vestre gavl, og vinduerne hertil havde skodder. I gavltrekanten var der vinduer, et på hver side af lugen og et i gavlspidsen og over lugen en udligger. Der var indgang fra gården i syd. Oprindeligt var der indrettet en sal i anden etage, men anden etage blev indrettet til selvstændig bolig omkring 1865. Senere blev kvisten i tagets sydside fjernet, og der blev isat en dør i vestre gavl. Det søndre sidehus blev opført samtidig med de øvrige to, og her var selve bageovnen i de to østre fag i stueetagen, skorstenen var i det vestre fag, hvori der også var indgang fra gården. Fra gården var der adgang til en beboelse på anden etage, der var indrettet til sal. Herfra førte en indvendig trappe videre op til tredje sal. Endvidere var der to små altaner. Anden etage blev i 1840 indrettet til kornloft og i 1866 kom en tørreovn. I 1986 blev bygningerne indrettet til lejligheder som det ses i dag.

Beskrivelse

Strandstræde 8, Trappen, er beliggende ved en lille plads i Dragørs gamle bykerne, hvor Strandstræde møder Von Ostensgade og Hollandsfed. Trappen består af et fritliggende hovedhus med facaden ud til pladsen mod vest. Hovedhuset er bygget i vinkel med et sidehus mod syd og mod nord endnu et sidehus med gavl ud til såvel pladsen og mod øst. Mellem bygningerne er et mindre gårdrum, der mod øst indhegnes af en mur afsluttet med tegl ud mod den bagvedliggende gyde Bagergangen. Mellem muren og søndre sidehus er et mindre muret skur med halvtag af røde teglsten, der ikke er omfattet af fredningen. Trappen består af et hovedhus og to sidehuse, der alle er grundmuret, pudsede og gulkalkede under røde teglhængte tage. Soklerne er murede og sorttjærede, og mod øst er soklen delvist i kampesten. Hovedhuset og det nordre sidehus er opført i to etager, mens det søndre sidehus er tre etager højt. I tagfladerne er enkelte ældre, jerntagvinduer og i rygningen på forhuset og nordre sidehus er en skorstenspibe med sokkel og krave. Forhuset har to smalle gavlkviste mod Strandstræde. Forhuset og nordre sidehus har en gavlkvist mod gården. Fra pladsen mod vest er der adgang via to nyere fyldingsdøre med granittrin foran til såvel forhus og nordre sidehus. Fra gården er der tillige adgang til begge sidehuse fra nyere fyldingsdøre. Stueetagens døre og vinduer mod pladsen sidder i rundbuede stik og murene har s-formede murankre mellem etagerne. Mod pladsen ses endvidere murankre udformet som bogstaverne PTM og tallet 1784 samt et udhængsskilt i jern med påskriften "På Trappen" og en forgyldt kringle. Vinduerne er mestendels traditionelt udførte torammede og trerudede vinduer med forsatsrammer. Der ses få ældre lodposter, rammer og stormkroge og anverfere tillige med nyere et-rammede vinduer, to hanebåndsvinduer samt enkelte termoruder. Vinduer og døre er malet grønne. Trappen er i det indre indrettet til lejligheder fra stue- til og med tagetage. Lejlighederne er disponeret med stuer mod pladsen og værelser, køkkener og bad mod gården og i sidehusene. Det indre er kendetegnet ved nyere overflader holdt i en traditionel materialeholdning med nyere bræddegulve, vægge med væv eller puds, nyere fyldingsdøre og plane lofter med ældre synlige loftbjælker. I trappeopgangen i nordre sidehus er gulvet belagt med nye tegl og trappen er af træ.

Miljømæssig værdi

Trappens miljømæssige værdi knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering, og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Bygningerne er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer, der giver gadeforløbene en asymmetrisk karakter og en maksimal udnyttelse af bykernens grundareal. Trappen er i kraft af forhusets beliggenhed med facaden ud mod vest til den lille pladsdannelse samt i kraft af bygningernes størrelse og frie beliggenhed en karakterfuld undtagelse i Dragørs gamle bebyggelsesstruktur. Alligevel indgår Trappen som en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø på grund af sin materiale- og farveholdning i det ydre med gulkalkede sider med hvide hovedgesimser, de teglhængte tage, gavlkviste samt de sorttjærede sokler, der er et gennemgående træk i det ældre Dragør. Dermed udgør Trappen en væsentlig del af rammen omkring den lille plads.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til Trappen som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den er en undtagelse i den velplanlagte bystruktur, der stod som en samlet ramme om søfart og handel. Trappens placering og størrelse samt gavlkvistene, der tidligere fremstod med læsseluger, vidner om bygningernes oprindelse som kombineret erhverv og bolig. Ligesom også murankrene vidner om bygningens alder og bygherre. Trappens kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til lejlighedernes traditionelle disponering med værelser, køkken og bad mod gården og i sidehusene og stuer mod Strandstræde. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder, synlige loftsbjælker og konstruktioner samt ældre vinduer og lodposter med alle detaljer.

Arkitektonisk værdi

Trappens arkitektoniske værdi knytter sig til de sammenbyggede bygningskroppe, hvor de næsten ubrudte tagflader, de mange gavle og gavlkviste resulterer i en karakterfuld, skulpturel helhed i kraft af den frie beliggenhed og den ensartede materiale- og farveholdning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links