Vestergade 10, Skælskør ligger på Vestergade 10 i Slagelse Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i to tempi i årene omkring 1670, og er senere blevet ændret og ombygget flere gange. Der har således tidligere været et centralt placeret sidehus på gårdsiden, og som det tydeligt fremgår af den fritliggende gavl, er bygningen mod gården blevet udbygget med to fag mod nord. Bygningen har tidligere fungeret som beværtning og logi for rejsende. I årene 1975-1977 gennemgik bygningen en omfattende restaurering.

Beskrivelse

Vestergade 10 ligger nær kanalen, der forbinder Noret med havnen, midt i Skælskør by. Bygningen er mod vest bygget sammen med naboejendommen, mens den østvendte gavl er fritstående. Bygningen er et femten fag langt bindingsværksforhus i to stokværk med lavt styrterum og et teglhængt heltag af røde vingetagsten. I tagfladen mod gården sidder to nyere udluftningshætter og i rygningen en muret skorstenspibe med sokkel og krave. Bygningens vinduer er traditionelt udførte, torammede og opsprossede vinduer med koblede rammer. Facaden står med knægtbårent stokværksfremspring, mønstermurede tavl med trukne fuger og en bindingsværkskonstruktion, hvor stokværkenes undertavl og det lave styrterums tavl er opdelt af dokker i regelmæssig afstand. I facadens to østligste fag findes en vogngennemkørsel med en traditionelt udført, tofløjet revleport med perlestaf. Gårdsidens bindingsværk er enklere opbygget, og der er kun dokker i nedre stokværks tre vestligste fag. Bygningen har rødkalkede tavl, okseblodsrød opstolpning af bindingsværket, grønmalet port og hvidmalede vinduer, knægte og gesims. Der er adgang til bygningen via en nyere dør på gårdsiden. Forhuset er opført i to tempi og de to byggeafsnit markerer sig i facaden ved blandt andet en forskellig udformning af de svejfede knægte, mod gården ved tavlenes bredde og i tagfladerne ved den varierende hældning. På den østvendte gavl viser bindingsværket at bygningen på et tidspunkt er blevet udvidet med to fag mod gårdsiden. Vogngennemkørslen er pigstensbelagt og har bindingsværksvægge og bræddeloft. I det indre har bygningen langs gårdsiden et trapperum med en nyere ligeløbstrappe i træ, der fører til andet stokværk. I trapperummet ses den oprindelige ydermurs bindingsværkskonstruktion, herunder gennemstukne bjælkeender. Bygningen er indrettet til beboelse, og lejlighederne er kendetegnet ved en ældre planløsning med tværgående skillevægge, stuer mod gaden samt køkkener og badeværelser mod gården. Interiørerne er domineret af traditionelle bræddegulve, nyere, traditionelt udførte fyldingsdøre og gerichter samt bræddelofter med synligt bjælkelag. Der er tillige bevaret en række ældre bjælker og knægte.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til den centrale placering i bybilledet, ved Vestergades begyndelse, hvor hovedgaden krydser kanalen, der forbinder Noret og havnen. Bygningen er således med til at opretholde det historiske gadeforløb og sikre det kulturhistorisk væsentlige købstadsmiljø omkring Skælskør havn.

Kulturhistorisk værdi

I bygningens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den velbevarede 1600-tals bindingsværkskonstruktion med styrterum, udkraget stokværk, svejfede knægte, gennemstukne bjælkeender, dokker og kraftigt udkragende heltag med ubrudte tagflader. Hertil kommer de tidstypiske, mønstermurede tavl med trukne fuger samt den traditionelle, konstruktivt betingede placering af vinduer, dør og port, der ligeledes alle vidner om bygningens alder. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til bygningens synlige udviklingshistorie, herunder opførelsen i to tempi, som ses i tavlenes bredde og højde, samt i den forskellige udformning af knægtene. Hertil kommer tilbygningen, der har øget husdybden med to fag mod gården, som ses i østgavlens bindingsværk samt i trapperummet, hvor den oprindelige ydermurs gennemstukne bjælkeender er synlige.Den markante og meget typiske forskel på den repræsentative og rigt udsmykkede facade, den helt lukkede gavl og den mere enkle gårdside har ligeledes stor kulturhistorisk værdi. I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede bindingsværkskonstruktioner, herunder den oprindelige gårdside med gennemstukne bjælkeender i trapperummet, samt til lejlighedernes ældre planløsninger med tværgående skillevægge, knægte og synligt bjælkelag, der alle vidner om bygningens alder og oprindelige arkitektur.

Arkitektonisk værdi

I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til den imposante, to stokværk høje bindingsværksbygning med knægtbårent, udkraget andet stokværk og taktfast placerede dokker mod gaden. Udtrykket er overordnet solidt, enkelt og ærligt, domineret af det svære tømmer, den traditionelle, mørke farvesætning og det ubrudte heltag med det markante udhæng. Særlig arkitektoniske værdi har facadens svejfede knægte og mønstermurede tavl med trukne fuger, der giver bygningen et rigt og herskabeligt udtryk. I bygningens indre knytter den arkitektoniske værdi sig til brugen af traditionelle materialer i form af bræddegulve, fyldingsdøre og bræddelofter med synligt bjælkelag, der på sin egen afdæmpede og enkle måde stemmer overens med bygningens ydre fremtræden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links