Vestergade 16
.

Vestergade 16 ligger på Vestergade 16 i Ærø Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

På den grund, der udgør det nuværende Vestergade 16 og 18, lå i år 1800 ud til gaden to bebyggelser: et tolvfags bindingsværkshus i en etage med karnapkvist og nord herfor et tofags bindingsværkspakhus i en etage. I 1826 blev pakhuset samt de tre tilstødende fag af 12-fagsbygningen udskilt som en selvstændig ejendom. Det er disse fem sammenlagte fag, der i dag udgør forhuset Vestergade 16. Bygningen blev ombygget og indrettet til beboelse i 1829 for Niels Hansen Jensen. Huset var dengang forsynet med en kvist. I 1931 blev bagsiden omsat til grundmur og samtidig hermed flyttedes den dekorerede, dobbelte fyldingsdør fra midterfaget til det søndre fag; i det faste vindue over døren findes indskriften: N.H.Jensen, 1. Qvart. No. 126 1829.Uddrag fra Historiske huse i Ærøskøbing, Nationalmuseet 1975.

Beskrivelse

Forhuset indgår som en del af husrækken i Vestergade, der er den primære hovedgade i den ældste del af Ærøskøbing på Ærø. Vest for forhuset, i et lille gårdrum ses to små, ældre, fritliggende baghuse. Disse er ikke omfattet af fredningen. Forhuset er opført i én etage med en facade i bindingsværk og øvrige sider i grundmur. Bindingsværket er sorttjæret ligesom soklen, mens tavlene i facaden er kalket lyseblå og de grundmurede partier er pudsede og hvidkalkede. På facaden ses en enkel trukket gesims, mens gårdsiden har en muret gesims, begge er hvidmalede. Bygningen afsluttes af et rødt, teglhængt heltag med enkelte støbejernsvinduer og et enkelt nyere tagvindue i tagfladen mod gaden. I facadens sydligste fag findes en ældre dekoreret, tofløjet fyldingsdør med et smalt overvindue. Døren er malet i to blå nuancer med hvide stafferinger. I gårdsiden findes en nyere dør med termorude i den øverste del. Bygningens vinduer er mod gaden torammede med småtopsprossede ruder og zinksålbænke, mens gårdsiden har større trerammede vinduer med muret sålbænk. Alle vinduer er hvidmalede og ældre med mange bevarede hængsler og hjørnebånd. Ud for gårdsidens nordligste fag er påbygget et lille das med en sortmalet revledør. Indvendigt er en ældre grundplan delvist bevaret med en forstue og stue mod gaden, mens køkken og bad ligger mod gården. Fra forstuen går en ældre trappe op til tagetagen, der er indrettet med et par værelser. Overfladerne er traditionelt udført med trægulve i stuen og værelserne, klinkegulv i forstuen, pudsede vægge og i lofterne er det oprindeligt bjælkelag synligt. Flere ældre revle- og fyldingsdøre med gerichter, greb og hængsler er bevaret.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Vestergade 16 relaterer sig til placeringen i den smalle gade, hvor bygningen indgår naturligt i rækken af ældre huse. Hertil kommer den miljømæssige værdi af gårdrummet, hvis bevarede ældre bindingsværkssidehuse, dasset og de mange bevarede pigstenskanter langs med husmuren skaber et unikt gårdmiljø med en høj autenticitet. Det ene bindingsværks-sidehus ligger helt ud til det nordlige skæl, hvor det sammen med forhusets nordgavl og en høj mur er med til at danne en lille slippe kaldet Toften.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens traditionelle udtryk hvor bindingsværket, det ubrudte teglhængte og næsten ubrudte tag afspejler en traditionel byggeskik. Forskellen på facadens bindingsværk og gårdsidens grundmur påviser tillige hvordan man gennem tiden, i takt med at grundmur blev mere almindeligt, har udskiftet dele eller hele mure. Endvidere knytter værdien sig til de traditionelle bygningsdetaljer som vinduerne, gesimsen og særligt hoveddøren, som er udført i Louis-Seize stil, der tydeligt viser den herskende stil, der bredte sig fra midten af 1700-tallet. Da Vestergade 16 først er opført i 1820erne kan det tyde på, at hoveddøren er genbrugt fra et tidligere hus. Spor i soklens midterste fag viser at døren oprindeligt var placeret her. Hoveddøren indskriver sig tillige i rækken af udsmykkede døre, der er et gennemgående træk i Ærøskøbing.I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede grundplan, hvor forstuen og stuen er placeret mod gaden, mens køkkenet ligger mod gården. De enkle og traditionelle materialer, herunder trægulve, lofter med synlige bjælker og fyldingsdøre er tillige elementer, der afspejler bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den enkle og velproportionerede bygningskrop, hvis bindingsværk og ubrudte tag naturligt indskriver Vestergade 16 i en sammenhæng med den øvrige bebyggelse i gaden. Hertil kommer facadens detaljer, så som bindingsværkets taktfaste stolper og dokker samt de vandrette løsholter og de småsprossede vinduer. Louis-Seize døren skiller sig ud og fremstår som det mest dekorerede element, der løfter bygningen arkitektoniske fremtræden. Dørens farveholdning og den rige detaljering med de to pilastre fremhæver dennes symmetri, hvilket resultatet er et elegant og slankt udseende.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links