Von Ostensgade 30 ligger på Von Ostensgade 30 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Huset er opført i 1867 af murermester Rasmus Peter Guldborg.

Beskrivelse

Von Ostensgade 30 ligger på den nordlige side af Von Ostensgade, i Dragørs ældste bykerne. Bygningen ligger let tilbagetrukket fra gadelinjen, og grundstykket foran bygningen afgrænses mod gaden af et sortmalet plankeværk. Bag bygningen er en smal flisebelagt gård med et lille muret vindfang og et udhus, der ikke er omfattet af fredningen. Von Ostensgade 30 er en fem fag lang, enetages grundmuret bygning, der hviler på en muret sokkel og bærer et stråtækt heltag med mønning med kragtræer. Nederst afsluttes stråtaget af et skifte røde tagsten. I den sydlige tagflade er en stråtækt tofags, gavlkvist samt to ældre tagvinduer. I den nordlige tagflade sidder to nyere ovenlysvinduer. Murværket er skuret og gulkalket over den sortmalede sokkel og afsluttes under tagudhænget af en hvidkalket, aftrappet hovedgesims, der under gavlkvisten er udformet som et glat bånd. Hoveddøren, der sidder i det midterste fag, er en ældre fyldingsdør prydet med rosetmotiv, og herover er et overvindue med en indbygget lanterne. Foran døren ligger en trappesten af granit. Vinduernes muråbninger har fladbuede overkarme. På nordsiden har Von Ostensgade 30 et lille nyere vindfang, hvori der sidder en nyere halvdør med overvindue. Vinduerne er både ældre og nyere torammede vinduer med to eller tre ruder i hver ramme. De ældre vinduer mod gården har ældre hjørnebånd og hængsler. Alle vinduer fremstår med gråmalede karme og hvidmalede rammer. I det indre er dele af en ældre grundplan bevaret med en gennemgående forstuegang med en nyere, åben ligeløbstrappe til loftetagen. Fra forstuegangen er der gennem en nyere skydedør adgang til et nordvendt badeværelse og gennem en ældre revledør med ældre beslagværk udgang til vindfanget på bygningens nordside. Den øvrige del af stueetagen optages af en gennemlyst stue mod vest og et gennemlyst køkken/alrum mod øst. Køkkenet er placeret mod gården. Det indre fremstår med både nyere og ældre overflader og bygningsdele, herunder både nyere og ældre klinkegulve, nyere traditionelt udførte bræddegulve, nyere glatte lofter, ældre fyldingsdøre med gerichter, beslagværk og messinggreb. Skorstenen er bevaret i det indre. Døre og gerichter er ligesom vinduerne og vindueskarme afsyrede. Vinduerne har enten forsatsrammer eller er koblede med enkelt- eller termoglas. Loftetagen er indrettet i nyere tid og fremstår med nyere overflader. Der er åbent til kip og skråvæggene fremstår listebeklædte, mens gulvene er belagt med gulvtæpper.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Von Ostensgade 30 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering, og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Bygningerne er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer. Denne disponering ses ligeledes i ejendommen Von Ostensgade 30, der er anlagt tilbagetrukket fra gadelinjen med et sydvendt gårdareal og en mindre gård på den nordlige del af grunden. Hertil kommer bygningens ydre materiale- og farveholdning med pudset, gulkalket, murværk, hvide gesimser og sorttjærede sokler samt det stråtækte tag, der ligeledes er et gennemgående træk bebyggelsen i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Von Ostensgade 30 en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø og er tillige en væsentlig del af bebyggelsen i Von Ostensgade.

Kulturhistorisk værdi

Von Ostensgade er opkaldt efter Johan Christian von Osten, der var cancelliråd, birkedommer, birkeskriver og skrifteforvalter i Amager Birk 1830- 1860. Johan von Osten skænkede Dragør By et legat, von Ostens legat, på 1500 rigsdaler. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen, som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Byens stigende velstand i slutningen af 1700-tallet gjorde, at de førhen dominerende bindingsværksbygninger blev omsat i grundmur eller helt udskiftet med murede bygninger. Hertil kommer branden i 1842, hvor 18 huse i Von Ostensgade nedbrændte. Her er Von Ostensgade 30 et eksempel på et af de grundmurede huse, der blev opført i gaden efter branden. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til ejendommens disponering med det øst-vestvendte hovedhus anlagt let tilbagetrukket fra gadelinjen, og til bygningskroppen i gulkalket grundmur, afsluttet af hvid hovedgesims, det stråtækte tag og skorstenspiben i rygningen, der er kendetegnende for Dragørs let klassicistiske byggeskik fra 1830'erne og frem. Hertil kommer de ældre bygningsdele- og detaljer, herunder vinduerne og døre, der vidner om bygningens alder og udvikling. Den kulturhistoriske værdi for ejendommen knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan med den gennemgående forstuegang med trappe, der opdeler bygningen på tværs med sydvendte stuer og opholdsrum samt nordvendt køkken og bad. Hertil kommer alle de bevarede ældre bygningsdele og – detaljer, herunder klinkegulve, skorstenen, og fyldingsdøre med gerichter samt beslagværk.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Von Ostensgade 30 knytter sig i det ydre til den veldefinerede bygningskrop, hvor den let tilbagetrukne placering sammen med facadens næsten symmetriske opbygning omkring gavlkvisten og den enkle, klare farveholdning samt stråtaget giver huset et helstøbt og karakterfuldt udtryk. Arkitekturen er ærlig i sit udtryk gennem de få materialer og den enkle farveholdning. Særligt de grå- og hvidmalede vinduer, det gule murværk, den hvide gesims og de næsten ubrudte stråtækte tagflader giver en enkel kontrastvirkning, der træder frem på lang afstand. Den enkle, men vel graduerede farveholdning har således stor betydning for det samlede arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links