Zahrtmanns Hus
.

Zahrtmanns Hus ligger på Gyden 16 i Ærø Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Forhuset blev opført før 1788 som en fire fag bred bygning i bindingsværk og i et stokværk med teglhængt heltag. I 1821 blev nævnt en karnap i brandtaksationen, men den blev siden fjernet, formentlig i forbindelse med grundmuringen i 1840'erne. Omkring samme tidspunkt blev sidehuset opført til brændehus. Havesiden blev grundmuret efter 1867. Tageetagen var tidligere indrettet med et gavlværelse og et loftsrum.

Beskrivelse

Zahrtmanns Hus ligger solitært i Gydens søndre husrække. En smal slippe adskiller bygningen fra naboen i vest, mens en lille have adskiller bygningen fra naboen i øst. Forhuset er bygget samme med et sidehus mod sydøst, der ikke er omfattet af fredningen. Bag forhuset er en have.

Forhuset er opført i fire fag og et stokværk under et rødt, teglhængt heltag, der er kraftigt opskalket mod gaden. I rygningen er en hvidpudset skorstenspibe med sokkel og tragtgesims. Facaden og havesiden er grundmuret, mens gavlene er i bindingsværk med sorttjærede overgavle af lodretstillede, listedækkede brædder. Tavl og murværk er berappede og gulkalkede over en sorttjæret sokkel af syldsten og puds. Facaden har en hvid hovedgesims og pudsede, hvide hjørnekvadre, mens havesiden afsluttes af en mindre, hvidpudset gesims. Gavlenes bindingsværk er sorttjæret, og den vestre overgavl er udkraget og knægtbåren. Overgavlene afsluttes af sorte vindskeder, der mod gaden er profilerede efter facadens kraftige hovedgesims. Bindingsværket er udført med fodrem, og tømmeret er fornyet flere steder. To trin af granit leder til hoveddøren, der er en rigt detaljeret tofløjet fyldingsdør med mønsteropsprosset overvindue og pilasterindramning. Fra havesiden er der adgang til bygningen via sidehuset. Vinduerne er overvejende ældre og restaurerede. De er et- og torammede vinduer med tredelte rammer mod gaden og med seksdelte rammer i gavle og haveside. I den vestre gavl er et ældre vindue med blysprosser. Vinduerne har hjørnebånd af varierende alder. Døre og vinduer er malet brune. I havesiden er få tjærede murankre.

I bygningens indre er en ældre grundplan genkendelig, hvor en langsgående midterskillevæg mestendels er bevaret. Fra gaden er der adgang til en forstue og på hver side af denne er et værelse og en stue. Mod haven er to stuer, hvoraf det ene giver adgang til køkkenet i sidehuset. En nyere, traditionelt udført trappe fører op til tagetagens ene rum. Det indre kendetegnes af en traditionel materialeholdning. Der er ældre teglgulve, nyere bræddegulve, pudsede vægge, bræddevægge, ældre bræddebeklædte vægge, ældre listeinddækkede bræddelofter over loftsbjælkerne, og i tagetagen er der plane, pudsede lofter. Der er bevaret mange ældre bygningsdele og -detaljer, herunder en muret ildstedskappe med hammertræ, fyldingsdøre med greb og gerichter, revledøre med klinkefald, svejfede alkovedøre med fyldinger forneden og opsprossede ruder foroven samt hængsler, greb og gerichter. I væggen ind mod sidehuset ses rester af tømmer fra den tidligere ydervæg.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Gyden, hvor huset, som en integreret del af bebyggelsen, er med til at opretholde Ærøskøbings middelalderlige, brostens- og pigstensbelagte gadenet og dermed købstadens helstøbte og meget autentiske kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til forhuset som en velbevaret repræsentant for de i Ærøskøbing karakteristiske 1700-tals bindingsværkshuse, der er blevet forbedret ved grundmuring i løbet af 1800-tallet. Facaden har klare klassicistiske træk i kvaderhjørner og gesims. Facaden er blevet yderligere forhøjet og har skullet markere sig i gaden som en repræsentativ bygning, hvilket også ses i den rigt detaljerede, tofløjede fyldingsdør med overvindue og indramning. Facaden står på traditionel vis i kontrast til den enkle haveside uden nævneværdi dekoration og med seksrudede vinduesrammer. Endvidere udgør gavlenes bindingsværk en kulturhistorisk værdi i kraft af den egnskarakteristiske udførelse med rig brug af fyldtømmer og fodrem samt bræddebeklædte overgavle. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder vinduerne med hjørnebånd, murankrene og den vestre gavls knægte, der vidner om bygningens alder og udvikling.

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning med delvist gennemgående hovedskillevæg samt den traditionelle placering af forstue og stue mod gaden. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de ældre bygningsdele, herunder klinkegulve, bræddevægge, bræddebeklædninger, fyldingsdøre med greb, hængsler og gerichter, revledøre med klinkefald, alkovedøren, ildstedskappen med hammertræ og rester af tømmer i indervæggen mod sidehuset, der vidner om bygningens alder og udvikling.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Zahrtmanns hus ligger i det forholdsvis lille volumen af grundmur og bindingsværk med ubrudt, teglhængt tag, skorstenspibe i rygningen samt kraftig opskalkning og gesims mod gaden inddækket af vindskeder, der giver bygningen et særegent ydre. Hertil kommer de kvadermurede hjørner og den herskabelige hoveddør, hvormed facaden står i stærk kontrast til bindingsværksgavlene med overgavle af brædder, hvilket resulterer i, at bygningen fremtræder som en sammensat, men karakterfuld enhed.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links