Åboulevarden 121 ligger på Åboulevarden 121 i Horsens Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Portbygningen er opført i 1739 og har sandsynligvis tilhørt en tidligere købmandsgård. Forhuset er opført i 1870erne. Fra 1902-1904 blev den tidligere å kastet til og en vej blev etableret.

Beskrivelse

Åboulevarden 121, der består af et forhus og en portbygning indgår i gadens husrække, der er beliggende i Horsens ældre bydel.

Forhuset er en grundmuret bygning i to etager med teglhængt, rødt heltag, der i rygningen har en bred skorstenspibe, i gul, blank mur med profileret krave. Facaden og gavlene står i blank, gul mur og facaden er prydet med vandrette bånd af formsten, kordongesims, pilastre mellem vinduesfagene på førsteetagen samt et geometrisk bånd under en profileret hovedgesims. Facaden har i de to vestligste fag korspostvinduer, mens det østlige fag har trefagsvinduer. Alle vinduer er ældre og hvidmalede med traditionelt udførte, kittede sprosser. Vinduerne er placeret under fladbuede stik og har murede sålbænke. I tagfladen mod gaden er et enkelt traditionelt tagvindue. I den vestlige gavl, inde i portrummet findes en ældre, hvidmalet, tofløjet fyldingsdør med ruder i den øverste del, og øverst i gavlen er et enkelt etrammet vindue i stil med de øvrige vinduer. Gårdsiden er pudset og hvidmalet med en enkel gesims og en todelt nyere dør med diagonalt vindue. Gårdsidens har ældre, hvidmalede, torammede vinduer samt et enkelt etrammet, og alle vinduer har sålbænke og gesims som facaden. I gårdsidens tagflade er et stort, nyere tagvindue.

Portbygningen er opført i en etage og med ældre portstolper og porthammer mod gaden. Over porthammeren er en profileret, hvidmalet gesims samt et rødt teglhængt heltag med små tagvinduer i begge tagflader. Porthammeren er udført med årstal, inskription og udskårne blomstermotiver. Inde i portrummet er en nyere belægning med brosten og teglsten, og loftet er beklædt med brædder. I forhusets indre er den oprindelige grundplan i store træk bevaret med en gennemgående hovedskillevæg og et trapperum i forbindelse med hoveddøren. Der er én lejlighed i stueetagen og én på førsteetagen samt to værelser i tagetagen. Køkkener og badeværelset i stueetagen ligger mod gården, mens stuerne ligger mod gaden. Portbygningens tagetage er delt på langs, og der er indrettet to badeværelse, et til førsteetagens lejlighed og et til naboejendommen. Oprindeligt var der to stuer mod gaden på hver etage, men i dag er skillevæggene fjernet, så der kun er en stor stue. Tillige er der større murgennembrydninger mellem stue og køkken samt mellem køkken og forstue på førsteetagen. Der er flere ældre bygningsdele i forhuset, herunder hovedtrappen med ældre, drejede balustre, fyldingsdøre samt ældre bræddegulve på førsteetage og i tagetagen. Badeværelser og køkkener har nyere overflader og elementer og i stueetagen er nyere gulve. Vægge og lofter er pudsede.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Åboulevarden 121 knytter sig til forhusets placering i Horsens traditionelle bebyggelsesstruktur, hvor den indgår som en integreret del af den sammenhængende facadelinje, der engang lå ned til åen, inden denne blev kastet til i starten af 1900-tallet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre først og fremmest til den store forskel mellem forhuset og portbygningen, der ved deres forskellige udtryk vidner om forskellige bygningsperioder på grunden. Årstallet på portbygningens porthammer fastslår opførelsestidspunktet 1739, og sammen med skriften, den øvrige dekoration, selve konstruktionen og det stejle tag, er portbygningen karakteristisk for datidens byggeri. Porthammeren med portstolper må antages at stamme fra en af de tidlige gårde, der lå ned til åen i 1700-tallet, hvor Horsens kun var en mindre by. Åen var siden middelalderen den vigtigste transportvej, og derfor var det også de vigtigste og største gårde der var placeret her. Forhuset derimod repræsenterer den senere bebyggelsesperiode i 1870erne hvor byen på grund af industrialiseringen voksede betydeligt og fik en helt anden karakter end tidligere, hvilket det også ses af forhusets facade. Med de mange murede dekorationer er det et fint eksempel på et byhus i provinsen i denne periode, hvor bygningskulturen var præget af historicismens dekorationsrigdom, der var inspireret af tidligere stilarter. Kendetegnet for periode er blandt andet facadens blanke, gule mur og detaljer inspireret af antikkens søljeorden, bånd og gesimser.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige grundplan, herunder midtskillevæggen, trappeopgangen og den traditionelle placering af stuer mod gaden, mens funktionsbetingede rum som badeværelser og køkkener ligger mod gården. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele, herunder hovedtrappe, de ældre fyldingsdøre og de bræddegulve, der vidner om bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Åboulevarden 121 knytter sig i det ydre til forhusets velproportionerede facade med de mange murede detaljer, der både opdeler facaden med en etageadskillelse samt i vinduesfag på førsteetagen. Hertil kommer de relativt store vinduespartier, hvis bevarede karme, rammer og sprossedeling er velproportionerede. Ydermere er der stor arkitektonisk værdi i de blanke mure, hvor nuanceforskellen mellem stenene sørger for et naturligt spil i muren. Dette harmonerer med de mange detaljer, der foruden at tildele vandrette og lodrette inddelinger sørger for en let reliefvirkning, hvilket giver dybde til facaden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links