Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
151475
Sted- og lokalitetsnummer
120311-111
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Vester Korup, matr.nr. 46a hører under Hindsted herred Korup kirketomt Kirketomten fremtræder som et nærmest rektangulært areal, ca. 15 x 20 m, hvorpå den nedrevne Korup kirke har ligget. Det fredede areals udstrækning og placering fremgår af ved- lagte kortskitse. Det fredede areal er under almindelig landbrugsmæssig dyrkning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved bebyggelse, gravning, be- plantning eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jord- bundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jord- bearbejdning. Tinglysningen ændret 19.05.2005 med flg. fredningstekst: Korup kirketomt og ødekirkegård. Kirketomten fremtræder som et nærmest rektangulært areal, ca. 15 x 20 m, hvorpå den nedrevne Korup Kirke har ligget. Det fredede areals udstrækning og placering fremgår af vedlagte kortskitse. Inden for dette område, ca. 2.200 m2, må der ikke foregå terrænregulering/ afgravning. Området lægges i græs, som det er tilladt at afgræsse. Der må ikke foretages jordbearbejdning og landbrugsmæssig dyrkning, og området må ikke tilplantes. Der må ikke køres med lastede dumpers, lastbiler eller andre tunge køretøjer på arealet. Der må ikke graves render til installationer eller andre jordarbejder.

Undersøgelseshistorie

1970
Uspecificeret museal aktivitet - Aalborg Historiske MuseumDiverse aktiviteter på fortidsmindet i 1950erne og 1970erne.
1979
Tinglysning - Kulturstyrelsen
1997
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1997
Museal prøvegravning
1997
Museal prøvegravning - Aalborg Historiske MuseumDer fandtes store dele af kirkens V- og Ø-ende, i form af fundamentgrøft med mørtel og kampesten. Fundamentgrøften aftegner en kirke med skib og indsnævret kor. Samlet længde udvendigt ca. 16,5 m. Skibets bredde ca. 8 m, koret ca. 6 m. I korbuens nordside fladtlagte kampesten formodentlig fundament til et sidealter. Mulige spor af murede bænke. Muligvis spor af døråbning i nordsiden. Der fandtes grave på alle sider af kirken og tæt på kirkens fundament. Kirkegården blev afgrænset til alle sider ved gravenes ophør og mulige skelgrøfter.
1998
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Aalborg Historiske Museum
2005
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links