Øster Land 29 ligger på Øster Land 29 i Fanø Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

De første tegn på beboelse på Fanø stammer fra 1200-tallet, hvor to små fiskerlejer, Nordby og Sønderho, voksede frem som følge af sildehandel. Fanø hørte oprindeligt under krongodset Riberhus Ladegård og Fanøboerne var fæstebønder, men i 1741 købte Fanøs befolkning øen af Kong Christian VI, idet Riberhus Ladegård var blevet sat på auktion, da kongen manglede penge. Fanøboerne fik herved retten til at drive handel og søfart, hvilket betød at øen oplevede en opgangsperiode grundet tiltagende skibsbyggeri og en voksende handelsflåde. Fanø mistede hovedparten af handelsflåden under Englandskrigene i 1807-14, og herefter gik øens udvikling i stå. Fra 1830erne og frem mod begyndelsen af 1900-tallet steg væksten igen, og Fanø blev et af Danmarks største søfartscentre.

Anvendelsen af teglsten vandt senest frem i landdistrikternes mere anonyme byggerier. I det sydlige Vestjylland, der var et træfattigt område, baseredes udviklingen fra bindingsværk til grundmur sig på den lokale fremstilling og brænding af teglsten, der i løbet af 1700-tallet havde bredt sig nordpå fra Holland. På Fanø blev teglstenene i første omgang brugt til udmuring af bindingsværkshusenes tavl og til opmuring af ildsteder, men fra omkring 1800 blev der nyopført store og velstandsprægede huse, helt i grundmur. Fra omtrent samme tidspunkt og frem gennem 1800-tallet blev også bindingsværkshusene omsat i grundmur. Omsætningerne var ofte tiltrængte, fordi bindingsværkshusenes ydervægge satte sig som følge af rådne eller udskridende stolpeender, som således ikke kunne klare belastningen fra bjælkelag og tagværk.

Man har altid haft en stærk bygningstradition på Fanø med mange gennemgående træk, der endvidere var så egnsspecifikke, at man havde forskellige traditioner mod nord og syd, selvom der kun var lidt over 10 km imellem Sønderho og Nordby. I Sønderho var det f.eks. almindeligt, at bygningernes mure blev skuret med en mursten og efter en svag rødkalkning, blev fugerne optrukket med hvidt. I dag er der ikke mange bygninger tilbage med fuldt optrukne fuger. Endvidere var det skik at bemale stikkene over dørene og vinduerne med oliemaling, eller ved bemaling at efterligne murede stik på tagremmen. Ofte malede man det særlige sort-hvide-grønne Sønderho-stik, der symboliserede sorgen, glæden og håbet. De ældre vinduer i Sønderho var småsprossede, og de ældste havde blyindfattede ruder. Vinduesstikkene var ofte udført lige og fremstod med grønne karme og rammer samt hvide sprosser. Trævinduer fra 1700-tallet var i Sønderho udført med en karakteristisk sprosse med en helt enkel, spids profil. I Nordby derimod havde sprosserne et mere afrundet profil.

Anvendelsen af de to typer profiler er stadig meget tydeligt opdelt imellem de to byer. Yderdøre var halvdøre, ofte med kvadratisk hjørnestillet eller rundt vindue i overdøren. Dørene havde svære sidekarme, fastgjort på indersiden af ydermuren og var således placeret tilbagetrukket i de ofte rundbuede stik. Arkengaffen, kvisten over døren, var ligesom dørhullet ofte rundbuet. De forskellige bygningsdetaljer ændrede sig en smule gennem tiden, og særligt med opgangsperioden og grundmuringen i 1800-tallet kom der nye træk til. Flere huse fik nu fuldmurede gavle, kalkede facader med hjørnelisener, og arkengaffen blev i stedet udført som en trekantfronton. Vinduernes karme og rammer blev efterhånden begge malet hvide, de seks-rudede vinduer blev afløst af tre-rudede, og omkring 1880 begyndte man at udføre vinduer med fladbuet overkant. Halvdørene blev langsomt afløst af to-fløjede fyldingsdøre under lige stik og med en diagonaltstillet, sprosseopdelt rude i den øverste del af døren. Ligesom det er tilfældet med andre mindre øsamfund med sparsomme mængder træ, brugte man de materialer, der var tilgængelige som for eksempel driv- og skibstømmer, eller man genanvendte materialer fra nedrevne bygninger. Også i nyere tid har man gjort brug af denne skik, og da der i 1990erne drev et stort parti mahogni op på land, blev flere hoveddøre herefter udført i mahogni og efterfølgende malet i de traditionelle Sønderho farver.

Øster Land 29 og 31 brandtakseres første gang som et bindingsværkshus på 12 fag i 1805. De otte østre fag er indrettet til beboelse og de fire vestre til lo, stald og foderrum. I perioden mellem 1805 og 1837 opdeles bygningen i to huslejligheder og formentlig på samme tid reduceres bygningen med et fag mod vest. Øster Land 29 brandtakseres første gang i 1837 og er på dette tidspunkt grundmuret og indrettet til beboelse. De resterende otte fag, dvs. det nuværende Øster Land 31 brandtakseres første gang i 1855 og indeholder både beboelse og udhusfunktion.

Beskrivelse

Bygningen ligger i landsbyen Sønderho på Fanø. Øster Land 29 udgøres af de tre vestre fag, hvoraf de resterende otte østre fag tilhører Øster Land 31, som ligeledes er fredet. Bygningen ligger med øst-vest-vendte gavle mellem lignende bygninger. Grunden ligger ud til vejen og afgrænses af et grønmalet stakit i den pigmentering, der betegnes kromgrøn. Ud for nordsidens østligste fag er der opført en grundmuret vinkeludbygning, der afsluttes af et lavt, paptækket sadeltag. Denne udbygning er ikke omfattet af fredningen.

Øster Land 29 er et tre fag langt, grundmuret længehus opført i én etage, hvor facaderne fremstår skurede og gulmalede. Plastikmalingen på vestgavlen er næsten væk, hvorfor gavlen fremtræder i blank murværk. En hvidmalet gesims afslutter langsiderne og er ført om hjørnet på østgavlen, som er grundmuret til bjælkelagshøjde. På langsiderne under gesimsen ses en gulmalet rem. Gavltrekanten har lodretstillet, grønmalet bræddebeklædning med vindskeder. Vindskedernes afslutning er udskåret i form af en svale. Øster Land 29 afsluttes af et stråtækket heltag med mønning af tørv og en tagkvist i nordsiden. I rygningen ses en muret skorstenspibe med sokkel og krave. Hoveddøren mod syd er en nyere, traditionelt udført fyldingsdør med todelt rude over tre fyldinger. Hoveddøren er grønmalet med hvide detaljer. Bygningen har overvejende ældre, to-rammede vinduer med seks-rudede rammer. I gavltrekanten mod vest sidder et enkelt to-rammet vindue med tre-rudede rammer. I tagkvisten sidder ligeledes et to-rammet vindue, men med fire-rudede rammer. Vinduerne på nordsiden er grønmalede med hvide rammer og hvid kitning. Vinduerne på sydsiden, i galvtrekanten samt i tagkvisten er hvidmalede. På remmen over langsidernes vinduer er vinduesstikkene malet hvide. Alle vinduerne har påmalet hvide sålbænke og udvendige hvide murfalse.

I det indre er bevaret en ældre grundplan med en forstue, som lokalt kaldes en frangel. Fra franglen er der adgang til en stue mod syd, der er i åben forbindelse med det tidligere kammer mod nord. Herfra er der adgang til køkkenet, der således ligger køligt mod nord. Fra køkkenet er der adgang til den nyere tilbygning samt ad en nyere trappe til den udnyttede tagetage, hvor der findes en repos samt et værelse ud mod gavlen. Gennemgående for huset er, at overfladerne er delvist ældre, delvist nyere, men traditionelt udført, herunder trægulve, bræddevægge og bræddelofter mellem synlige bjælker. Det samme er gældende for interiøret, herunder fyldingsdøren med gerichter, det indbyggede hjørneskab samt tætsengen.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i Sønderho, der er en unik og yderst velbevaret ældre landsby. Bygningen er orienteret solret, hvor gavlene vender mod øst og vest, og bygningen indgår naturligt i Sønderhos bebyggelsesmønster, hvor et næsten labyrintisk system af veje og stier mellem mindre grønninger skaber en idyllisk helhed. Et bemærkelsesværdigt indslag i bybilledet er de mange lave, grøn- eller hvidmalede stakitter og lave tangdiger beplantet med bukketorn, der adskiller grundene. Hertil kommer de bevarede pigstenskanter omkring bygningen, der leder tagvandet væk fra bygningen, og tillige bidrager til opfattelsen af det traditionelle miljø. Endvidere har Øster Land 29, på grund af sin placering med hushjørner tæt ved vejen, anbragt flade afvisersten ved hjørnerne.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens fremtræden som et typisk Fanø-hus. Et gennemgående træk for denne bygningstype er blandt andet den hvide hovedgesims, den bræddebeklædte gavltrekant samt at taget er et stråtækket heltag med mønning af tørv og med en skorstenspibe, der helt karakteristisk bærer spor af hvidtet gesims og krave. Tillige er det en stor kulturhistorisk værdi, at vinduerne mod nord har den typisk ældre todelte farveholdning og alle åbninger har påmalede hvide sålbænke.

Endvidere har bygningen stilmæssige træk fra 1800-tallet, herunder hoveddørens udførelse med to ruder i den øverste fylding. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens i store træk bevarede ældre planløsning med en frangel, stuen liggende mod syd, hvor de kunne få lys og varme, mens køkken ligger køligt mod nord. Hertil kommer tætsengens placering i forbindelse med franglen, men med adgang fra stuen. Bygningen rummer tillige et interiør med flere ældre, egnskarakteristiske bygningsdetaljer, herunder tætsengen, det indbyggede hjørneskab og den ældre dør. Hertil kommer huslejlighedens beskedne størrelse. Det var ikke uset, at større bygninger blev opdelt i mindre huslejligheder på Fanø, hvor beboerne muligvis havde et mindre dyrehold tilknyttet. Grundet mændenes farefulde erhverv til søs var der mange enker og enlige kvinder på Fanø og ikke alle kunne drive et større landbrug selv eller betale for et helt hus, hvorfor opdelingen af bygninger i mindre huslejligheder blev en løsning, der imødekom livsvilkårene på Fanø.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens enkle og velproportionerede form med lave mure og stejlt heltag. Placeringen af vinduernes overkant lige under remmen underbygger oplevelsen af bygningens lave mure og det dominerende tag.

Arkitekturen er ærlig i sit udtryk ved de enkle materialer og få dekorationer, der er integreret og begrænser sig til bygningselementer som vinduer, dør og skorstenspibe. Særligt de hvide, påmalede sålbænke og stik over vinduerne, dørens stafferinger og skorstenspibens hvide sokkel og krave giver en skarp, men enkel kontrastvirkning, der træder frem på lang afstand. Den enkle, men markante farveholdning har således stor betydning for det arkitektoniske udtryk. I det indre relaterer den arkitektoniske værdi sig til interiøret, herunder de mange detaljer i træ, der tildeler rummene en varm og rolig atmosfære. Selvom materialet er det samme på gulve, skillevægge og lofter er de elegant adskilt grundet variationen i træets udformning. Tillige tillægges stor arkitektonisk værdi til udformningen af snedkerdetaljerne, herunder fyldingerne på både døre og skabslåger og tætsengslåger. Denne afbalancerede stil i det ydre som det indre udmærker sig ved en høj håndværksmæssig kvalitet, hvilket har stor betydning for den samlede arkitektoniske værdi.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links