Østergade 58
.

Østergade 58 ligger på Østergade 58 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Østergade 58 er opført i perioden 1730-1746, og var oprindeligt ni fag langt. Hertil var tilknyttet et sidehus på fire fag og en firefags stald. I 1835 blev stald, sidehus og de to bageste fag af gavlhuset nedrevet. I slutningen af 1800-talet blev stueetagen mod gaden grundmuret. Inden Østergade 58 blev gennemgribende restaureret i 1964 ved arkitekt Karsten Rønnow, var bygningen indrettet til fire små lejligheder, to på hver etage.

Beskrivelse

Østergade 58 ligger ved den østligste del af Østergade i den nordøstlige del af Tønders ældste bykerne.

Østergade 58 er et delvis grundmuret syvfags, grundmuret gavlhus i en etage med teglængt heltag. Gavlfacadens underetage er muret i rød blank mur af klægsten, mens gavltrekanten fremstår med sort opstolpet tømmer og tavl af rød blank mur. I underetagen er to korspostvinduer, en tofløjet nyere revledør og et trefløjet vindue, der er murstik over alle vinduer. Foran døren er en tre trins granittrappe. I gavlen sidder fire torammede vinduer, der alle er nyere og fremstår hvidmalede. Bygningens nordlige langside ligger ud til en smal smøge ind til nabohuset. Denne væg er opført i sort opstolpet bindingsværk med gennemstukne bjælker og hvide tavl, fodremmen hviler på en sokkel af sortmalede marksten og sortmalede mursten. I denne mur sidder et torammet vindue. Den sydlige langside er grundmuret i rød, blank mur, hvori der sidder et ældre blyindfattet vindue. Vestgavlen er grundmuret i rød, bank mur og har i stueetagen en torammet dør, der flankeres af tre torammede vinduer: et mod øst og to mod vest. Herover sidder tre torammede termovinduer i loftetagen og et lille opsprosset termovindue i spidsloftet.

I det indre er stueetagen indrettet med udgangspunkt i bygningens ældre plan. Den forreste del af huset er inddelt i en stor forstue, diele og en stue mod gaden. Den midterste del udgøres af trappe til første sal, køkken og toilet. Der er indrettet et værelse og en havestue mod haven i vest. Loftetagen er indrettet med to værelser mod gaden og et stort værelse mod haven. Den midterste del af etagen udgøres af trappe, badeværelse og pulterkammer. I det indre fremstår bygningen med både ældre og nyere elementer, således er det ældre bjælkelag med knægte synligt. Gulve og lofter er nyere, men udført med traditionelle materialer som eksempelvis gule klinker, bræddelofter, bræddegulve, nyere fyldingsdøre udført i kopi af de ældre døre og en ny trappe. Væggene fremstår pudsede eller tapetserede og er hvidmalede.

Miljømæssig værdi

I det ydre knytter den miljømæssige værdi ved Østergade 58 sig til gavlhusets beliggenhed i den østligste del af Østergade hvor bygningen med sin gavl af bindingsværk og blank mur indføjer sig harmonisk i rækken af velbevarede gavlhuse. Bag huset danner det nyere haveanlæg med en lille parterrehave, sammen med bygningen et fint og stemningsfuldt haverum.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til det delvis grundmurede gavlhus med indgangsdør og et større vindue ved siden af. Gavlhuset er et udtryk for en særpræget og gennem mange århundreder uændret grundopdeling i den ældre del af Tønder. Tønder blev købstad i 1243 og er dermed Danmarks ældste købstad. Kort tid efter erhvervelsen af købstadsrettighederne blev Tønder udvidet og den gamle struktur blev reguleret, så byen herefter blev opdelt i fire kvarterer, en bystruktur, der er bevaret i dag i den gamle del af Tønder. Udstrækningen af Tønder var stort set den samme fra middelalderen og frem til midten af det 19. århundrede. De fire kvarterer bestod af tilsammen 120 stavne, der er lange, smalle grundstykker. Stavnene strakte sig fra en hovedgade mod nord og syd til de parallelle baggader. Oprindeligt måtte hver borger kun eje en stavn, hvorpå man kun måtte bygge et hus, men dette ændrede sig og opdelingen blev endeligt ophævet i 1768, men inddelingen i stavne fik en altafgørende betydning for Tønders struktur og bybillede. Den bedste udnyttelse af stavnen var gavlhuset med den smalle del af huset, gavlen, i stavnens bredde ud mod gaden og den lange side mod slippen.

Bag forhuset lå side- og baghuse samt stalde, vognbygninger og pakhuse, oftest med adgang fra de mindre baggader. De fleste gavlhuse blev opført i bindingsværk, men fra slutningen af det 18. århundrede blev det almindeligt at grundmure gadegavlen, hvorfor flere af gavlhusene i Tønder har en grundmuret gavl og langside af bindingsværk.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Østergade 58 knytter sig i det ydre til det fritliggende gavlhus, hvor særligt det rige, sort opstolpede bindingsværk på gadesidens gavl, får bygningen til at træde frem i gadebilledet. Hertil kommer det egnskarakteristiske røde, blanke murværk, hvor stenenes afvekslende nuancer giver murværket et varmt og levende udtryk.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig særligt stueetagens rum, hvor restaureringen er foretaget med skelen til bygningens ældre grundplan og funktionsfordeling. Hertil kommer den harmoniske sammensætning af ældre og nyere traditionelt udførte bygningsdele, hvilket giver et helstøbt og stemningsfuldt interiør.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links