Aggersvold ligger på Aggersvoldvej 21 i Holbæk Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Aggersvold lå i middelalderen i Marke by og blev kaldt Markegaard. Gården omtales første gang i 1587. Omkring år 1600 blev gården flyttet til sin nuværende placering, hvor landsbyen Aagerup tidligere lå. Hovedbygningen var opført i bindingsværk med murede tavl og teglhængt tag, mens avlsbygningerne, ligeledes af bindingsværk, delvist havde tegl- og stråtag. I 1833 lod ejeren Harald Rothe den gamle bindingsværkshovedbygning nedrive, og i 1835 stod den nuværende, hvide hovedbygning færdig, kraftigt inspireret af C.F. Hansens klassiske stil. Efter at C.A. Lerche overtog Aggersvold i 1865 stod gården ubeboet og hovedbygningen forfaldt i betydelig grad. Hovedbygningen blev underkastet en gennemgribende istandsættelse og ombygning i årene 1917-19 under ejeren Thor Timm. Sandsynligvis blev den firkantede tårnbygning ved vestgavlen opført ved denne lejlighed. I 1944 fremtrådte hovedbygningen gulkalket med hvide pilastre og skifertag. I 1979 blev hovedbygningen igen renoveret. Aggersvold stod ubeboet i henved 30 år indtil den nuværende ejer, Johan Schrøder, restaurerede både hovedbygning og avlsbygninger. I den forbindelse fik hovedbygningen nyt tag af blådæmpede tegl. Hovedbygningens indre blev ført tilbage til den oprindelige planløsning, og havestuens interiør blev ført tilbage til 1930'erne. Endvidere blev hovedtrappens løb ned til kælderen ændret, og der blev etableret en ny gennemgående trappe samt en elevator. I 2004 blev tårnbygningen mod vest nedrevet.

Beskrivelse

Aggersvold ligger omgivet af marker og skov. Avlsbygningerne, der ligger i en hesteskoformation omkring en stor pigstensbelagt og græsklædt gårdsplads, ligger nord for den fritliggende hovedbygning, mens der mod syd er en stor park med orangeri. Den hvide hovedbygning er opført i to etager med høj kælder, og står i pudset grundmur med gesims og et lavt helvalmet tag af blådæmpede tegl samt hvide skorstenspiber i rygningen. Soklen står i granitkvadre og derover indfarvet, rødligt puds med en let vandret opdeling under en gesims i bornholmsk sandsten. Midterpartierne er markeret ved kolossalpilastre kronet af en lav frontispice, og omkring de centrerede døråbninger er en detaljerig portal. Mod gården fører en monumental trappe af bornholmsk sandsten op til en bejdset, tofløjet fyldingsdør, mens trappen og den hævede terrasse i midterpartiets fulde bredde mod haven er af nye sandsten. Havedøren er nyere. Der er tillige indgang til kælderen i begge gavle via nyere tofløjede fyldingsdøre. Dørene er, undtagen hoveddøren, malet grå ligesom de klassicistiske korspostvinduer med koblede rammer. I det indre er den oprindelige symmetriske planløsning genskabt med en central hall placeret overfor havestuen samt en suite beliggende stuer, forbundet via fløjdøre placeret en filade. Den oprindelige trappe fører op til første sal fra hallen, mens der i rummet ved siden af er en elevator og en nyere gennemgående trappe. Interiøret fremstår som oprindeligt, men er mestendels udført i nyere tid. Gulvene er plankegulve, hvor de oprindelige er tydeliggjort ved at være gråmalede. Der er mange bygningsdetaljer, herunder brystnings-, lysnings- og helpaneler, indfatninger omkring vinduerne, fyldingsdøre, gerichter, lærredstapeter, stukkatur, dørstykker og ovne. Kælderen har bevaret et oprindeligt rumforløb med en central midtergang og rum på begge sider. Der er der nyere og oprindelige teglstensgulve, pudsede vægge og lofter, samt forskellige typer ældre fyldingsdøre. Der er et nyere storkøkken mod vest med tilhørende madelevator, spisekammer og fryserum. I kælderen findes endvidere nyere badeværelser. Første sal har samme rumforløb som kælderen, dog er der over havestuens tre fag ét stort værelse, og værelserne fremstår med malede trægulve, pudsede vægge og lofter med stuk samt femfyldingsdøre og gerichter. Tagetagen er uudnyttet og har fast undertag.

Miljømæssig værdi

Aggersvolds miljømæssige værdi relaterer sig til det helstøbte anlæg med hovedbygning og de symmetriske avlsbygninger beliggende omkring en stor trapezformet gårdsplads, hvor pigstensbelægningen indrammer græsplænerne i midten. Hertil kommer parken syd for hovedbygningen og dammene øst for avlsbygningerne, der med broen på midten har karakter af en voldgrav og hermed tildeler anlægget en solitær og herskabelig placering. Dette understreges yderligere ved tilkørslen til Aggersvold der går over broen og via den overhvælvede portgennemkørsel, vinkelret på hovedaksen.

Kulturhistorisk værdi

Aggersvolds kulturhistoriske værdi ligger i det ydre i hovedbygningens velbevarede fremtræden som en strengt klassicistisk bygning med symmetri og klare linjer samt få dekorationer koncentreret om midterpartiernes kolossalpilastre, der krones af en lav frontispice over en kraftig arkitrav og frise. I såvel detaljering som materialevalg er hovedbygningen en fornem, tidstypisk repræsentant for herregårdsbyggeriet i første halvdel af 1800-tallet, på overgangen mellem 1700-tallets klassicisme og midten af senklassicismen. I det indre ligger den kulturhistoriske værdi i den oprindelige grundplan, hvor beletagens indretning med en symmetrisk planløsning omkring en centreret hall og havestue samt stuer beliggende en suite, understreger det ydre, strenge klassicistiske greb. Interiørerne er domineret af brystnings-, hel- og lysningspaneler samt indfatninger omkring vinduerne. Hertil kommer stukkatur, lærredstapeter, dørstykker, fyldingsdøre og gerichter. Sidstnævnte er sammen med panelerne delvist forgyldte i den prægtige havestue, som er tilbageført til sit udseende omkring 1930 med prægtige og markante stukkationer. Også ruminddelingen af kælder og første sal med den karakteristiske gennemgående midterkorridor med lys i begge ender understreger bygningens enkle greb.

Arkitektonisk værdi

Aggersvolds arkitektoniske værdi relaterer sig i det ydre til den fritliggende bygningskrops enkle rektangulære form og farvesætning med rødlig base, hvide mure, grå vinduer og blådæmpet tegltag. Udtrykket er harmonisk, raffineret og særdeles herskabeligt. De store linjer præger de symmetriske facader med centralt placerede, monumentale trapper, pilastre, frontoner og portaler og sikrer, at opmærksomheden samler sig om midterpartiet. Det enkle udtryk understreges af de øvrige plane facader og den fine lagdeling med den rødlige kælderetage, den taktfaste vinduessætning og det elegante, let opskalkede heltag.I det indre relaterer den arkitektoniske værdi sig til den formfuldendte planløsning med en suite beliggende rum, hvor dørenes placering sikrer et imponerende kig gennem bygningen. I begge ender udgøres planen af en stor gennemlyst stue. Især den østvendte stue har et formidabelt lysindfald, idet den er oplyst fra tre sider. Hertil kommer den repræsentative hall, der sammen med havestuen er hovedbygningens centrale rum, og hvor hovedtrappen til første sal elegant og diskret kobler sig på rummet via en rundbuet, søjlebåren åbning. Som i det ydre, har også det indre en raffineret og behersket atmosfære, hvilket især skyldes den elegante farvesætning, hvor hvert rum i beletagen er karakteriseret ved sin egen farve fra klassicismens palet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links