Aldershvile ligger på Kirkevej 129 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Aldershvile blev opført i 1811 og bliver betegnet som den første bondegård ved Dragør. Bygningen blev ombygget i 1886. En Blicherdør er blevet flyttet fra hovedbygningen til længen mod vest. Ifølge ejer blev tagetagen udnyttet engang i 1950'erne.

Beskrivelse

Aldershvile ligger ved Kirkevej, der er en af de centrale veje ind til Dragør og omringet af marker og bebyggede områder. Fredningen omfatter beboelseslængen, men til ejendommen hører ligeledes tre andre længer. Aldershvile er en enetages grundmuret længe i femten fag med et mod øst kvartvalmet, teglhængt heltag. I rygningen ses en skorstenspibe, og i tagfladerne ses flere nyere tagvinduer. Bygningen står på en sortmalet sokkel af syldsten, og murene fremstår pudsede og gulmalede. På både gård- og haveside ses over de tre midterste fag en gavlkvist, begge sider afsluttes af en gennembrudt, profileret og hvidmalet hovedgesims. Gavltrekanten omkranses ligeledes af en hvidmalet gesims, og mod haven ses øverst et rundt glug, mens der på gårdsiden sidder resterne af en hejsekvist. I gavltrekanten mod gården ses i midterfaget et blændingsfelt og herunder murankre. På gavlen mod øst sidder ligeledes tre murankre. Mod gården ses to ældre tofløjede fyldingsdøre, begge med overvinduer og en nyere, men traditionelt udført fyldingsdør. Vinduerne er traditionelt udførte torammede vinduer med to tværsprosser, hvorunder der ses sålbænke. Ved vinduerne i stueetagen ses ældre skodder. Alt træværk er grønmalet. I det indre er en traditionel ældre grundplan i stueetagen delvist bevaret med en næsten gennemgående midterskillevæg med ældre køkken, spisekammer med spansk væg, badeværelse og forstuer mod gårdspladsen, der vender mod nord. Mod haven og dermed mod syd ligger stuer, værelser og et mindre, nyere køkken. I hver ende af huset er placeret to større stuer, der begge har vinduer i henholdsvis to og tre vægge. En ældre trappe fører op til tagetagen, der delvist er udnyttet med fast undertag og flere værelser samt en repos placeret i de tre fag, der rummer gavlkvisten og i den østlige ende. Den vestligste ende af tagetagen anvendes til opbevaring. Flere ældre bygningsdele og -detaljer er bevaret, herunder fyldingsdøre med gerichter, greb og hængsler, fodpaneler, vinduesdetaljer, herunder lodposter, anverfere og stormkroge, kakkelovne, loftsbjælker med loftsbrædder imellem og stukkatur. Herudover ses også nyere, glatte døre. Overfladerne er en blanding af ældre, traditionelle og nyere, herunder pudsede vægge, brædde- og parketgulve, tapet, gulvtæpper, listeloft, væg-, ølands- og teglstensfliser.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Aldershvile er knyttet til længens beliggenhed i et kvarter med overvejende nyere bebyggelse i udkanten af Dragør , hvor den adskiller sig markant fra omgivelserne og hermed bidrager til at højne kulturmiljøet. Herudover er der miljømæssig værdi knyttet til beboelseslængens sammenhæng med de tre øvrige længer, der tilsammen udgør et lukket miljø og fremstår som en helhed med en stenbelagt gårdsplads og et stort træ. Endvidere afskærmes ejendommen mod vejen af en hæk og et haveanlæg med græsplæne og buske, der sammen med den lille allé med træer som fører op til Aldershvile, ophøjer det traditionelle miljø og udtryk.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Aldershvile knytter sig i det ydre til hierarkiet længerne imellem, der nemt aflæses med beboelseslængens mere taktfaste vinduessætning, større vinduesåbninger, skodderne med diamantfyldinger samt gavlkviste mod både gårdsplads og have. De øvrige funktionslænger har derimod få eller ingen dekorationer, de fremstår således mere uregelmæssige med mindre vinduer og større portåbninger end stuelængen. Hertil kommer, at der er kulturhistorisk værdi knyttet til stuelængens arkitektoniske udtryk, der har klassicistiske træk, hvilket kommer til udtryk i de pudsede, glatte og malede mure med få dekorative elementer og større murflader uden åbninger samt i de svagt tilbagetrukne vinduer, der skaber en let reliefvirkning. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til den delvist bevarede traditionelle planløsning i stuelængen med delvist gennemgående midterskillevæg, hvor forstue, spisekammer med spansk væg og køkken vender mod gårdspladsen og stuer samt større rum vender mod haven. Dertil kommer alle de ældre bygningsdele og -detaljer, der fysisk og visuelt formidler forskellige perioder af gårdens historie.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Aldershvile knytter sig i det ydre til den afsluttede og klare bygningskrop, der fremstår velproportioneret med et overordnet horisontalt snit, der skyldes de mod haven taktfast placerede vinduer med skodder, hovedgesimser og det kvarthvalmede tag med øst. Siderne mod både gårdsplads og haven løftes dog vertikalt i form af midterpartiernes accentuering med de brede gavlkviste. Hertil kommer, at vinduernes skodder og fyldingsdørene med diamantfyldinger ophøjer den ellers enkle bygning. Der er endvidere arkitektonisk værdi knyttet til bygningens farvesætning, hvor de grønmalede skodder får vinduesåbningerne til at stå klart frem på den gulmalede facade. Den arkitektoniske værdi knytter sig i det indre til bygningens to velbelyste stuers gennemførte interiør med detaljer, der sammen med lyset fra flere sider giver stuerne en varm og rolig atmosfære.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links