Anna Queens Stræde 2 ligger på Anna Queens Stræde 2, tidl. Gyldenstræde 2 i Helsingør Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Anna Queens Stræde er en af Helsingørs ældste stræder og var tidligere en indfaldsvej til strandbredden, som lå på det nuværende Strandgade. Navnet Anna Queens Stræde henviser til købmandsfamilien Quie, der omkring år 1700 ejede det meste af gaden og navnet er igennem tiden således blevet til Anna Queen. Anna Queens Stræde 2 brandtakseres første gang i 1736, men er formentlig ældre. Bygningen blev i en lang årrække brugt til bryggeri og brændevinsbrænderi. I 1793 gennemgik bygningen en større renovering. Bygningen er indenfor de sidste år blevet kraftig moderniseret.

Beskrivelse

Anna Queens Stræde 2 ligger i den sydvestlige ende af det brostensbelagte, smalle stræde i det centrale Helsingør. Anna Queens Stræde 2 er en sidelænge til et hjørnehus, der lå på hjørnet af Gyldestræde og Anna Queens Stræde, som i dag er fjernet og erstattet af en grundmuret bygning på to etager, som ikke er fredet. Anna Queens Stræde 2 er et 12 fag langt bindingsværkshus i to stokværk. Bindingværket er malet i en mørk rød farve og tavlene er gulmalede. Bygningen hviler på et fundament af syldsten, som er overpudset med cement. Taget er rødt, teglhængt heltag med udhæng med synlige spær og rødmalet sugfjæl I rygningen sidder to store skorstenspiber med sokkel og krave. Andet stokværk er meget let udkraget og har et højt styrterum over de gennemstukne bjælkeenderm som yderligere har en trægesims under. Mod strædet sidder en ældre, grønmalet revledør med overvindue, hvori der er indgraveret Norske Løve 2. Mod gården sidder en nyere, tofløjet, brunmalet revledør med diagonalstillet rude i den øverste del. Ved døren ses ældre stabler. På gårdsiden er en nyere, skråtstillet luge i terræn. Lugen er tofløjet og rødmalet. Vinduerne er nye to-rammede vinduer, der alle er hvidmalede. Vinduerne er koblede med termorude i den inderste ramme. I det indre er fire mindre lejligheder. To på hver etage adskilt af en gennemgående gang med nyere gulvfliser og væv på væggene. I opgangen er en ældre ligeløbstrappe. Lejlighederne er indrettet med stuen mod gaden, mens et langstrakt rum mod gården udgør køkkenet i den ene ende og værelse i den anden. Lejlighederne har nye overflader. I kælderen ses tøndehvælv og synlige kampesten.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Anna Queens Stræde 2 knytter sig til beliggenheden i det gamle stræde, som er den eneste øst-vest vendte stræde mellem Stengade og Strandgade og derved bryder Anna Queens Stræde Helsingørs ellers meget stringente karrestruktur. Bindingsværksbygningens sammenhæng med strædets andre ældre bygninger og sammen med de smalle fortove og gamle rendestene ophøjes det traditionelle miljø. Hertil kommer den miljømæssige værdi, der er knyttet til det pigstensbelagte gårdrum, der sammen med bindingsværksbygningen udgør et traditionelt miljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Anna Queens Stræde 2 knytter sig i det ydre til bindingsværkskonstruktionen, der vidner om måden, man byggede på i en købstad i 16-1700 årene. Disse er blandt andet kendetegnet ved opførelsen i to stokværk, hvoraf det øverste en smule udkraget, skråbånd og gennemstukne bjælkeender. Hertil kommer styrterummet øverst, der er et træk, som hører til 14-1600-tallet til. Endvidere knyttes der kulturhistorisk værdi til de ubrudte tagflader, skorstenspiberne samt den ældre revledør mod gaden, der alt sammen vidner om bygningens alder. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til lejlighedernes små størrelser med stuen mod gaden og køkken mod gården. Hertil kommer hvælvet i kælderen og de synlige kampesten.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Anna Queens Stræde 2 knytter sig i det ydre til bygningens fremtræden i bindingsværk med dets solide udtryk med skråbånd, løsholter og overgangsfod, som står i fin kontrast til bindingsværkets mindre detaljeringer, herunder bjælkeenderne med gesimsen under og de synlige, udskårne spærender, der giver bygningen et prægtigt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links