Bødkergården ligger på Kullinggade 2 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Bødkergården er i det ydre knyttet til bygningens placering i Kullinggades husrække, hvor den indgår harmonisk i gadebilledet, der præges af ældre huse med teglhængte tage. Med sin placering i Kullinggade er Bødkergården med til at definere og opretholde Svendborgs ældre gadestruktur. Udhusbygningen i gården er ligeledes en vigtig del af grundens traditionelle bebyggelsesmønster med den sekundære funktionsbygning placeret bagtil. Den kulturhistoriske værdi i det ydre knytter sig tillige til forhusets konstruktion i egnskarakteristisk bindingsværk med fodrem, stormranker og dokker. Hertil kommer, at den grundmurede del af forhuset vidner om, at denne del er blevet omsat til grundmur i begyndelsen af 1800-tallet, hvilket understreges af de tidstypiske, pudsprofilerede blændinger og gesimsbånd.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Bødkergården knytter sig i det ydre til den lave enetages bindingsværksbygning, hvor tømmeret på fin vis opdeler bygningskroppen i en taktfast rytme. Hertil kommer den effektfulde og kontrastrige farvesætning, i rødt og gult, der har afgørende betydning for bygningens arkitektoniske udtryk. Endvidere er der arkitektonisk værdi ved bygningens pudsprofilerede gesimsbånd og blændingerne under vinduerne i den grundmurede del, der giver den ellers enkle bygning et mere festligt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om Se alle artikler om

Eksterne links

Fredede og bevaringsværdige bygninger – Slots- og Kulturstyrelsen