Det Falsterske Dige, som her ses ved Bøtøskoven, er et 17,5 km langt dige langs Falsters østkyst. Digearealet ejes af et digelav, der omfatter både fastboende og sommerhusejere i det bagvedliggende område, som beskyttes mod oversvømmelse. Digelavet står for digets vedligeholdelse og kystbeskyttelsen, mens Guldborgsund Kommune sørger for, at cyklister og gående kan færdes ad en sti på selve digekronen.
.

Bøtøskoven er et skovområde på 153 ha, som ligger ud til Østersøen. Skoven vokser på sandet bund på kanten af det afvandede Bøtø Nor og blev plantet sidst i 1800-tallet, primært med skovfyr og lærk. Skoven blev i 2017 købt af Den Danske Naturfond. Der blev efterfølgende gennemført et større naturgenopretningsprojekt, hvor man fældede bevoksninger med nåletræ. Skoven drives i dag som græsningsskov med konikheste og kvæg. Dyrene skal ved deres græsning sikre, at området ikke gror til i tæt skov, men fastholdes som et varieret landskab, der indeholder områder med både gammel skov, sumpskov, åbne enge og overdrev. Skoven forvaltes i det daglige af Guldborgsund Kommune, der ligeledes er ansvarlig for publikumsfaciliteter i området.

Insektlivet er meget rigt, og området i og omkring Bøtøskoven er en af de bedste sommerfuglelokaliteter i Danmark. Her er set knap 40 forskellige arter af dagsommerfugle. I skoven yngler bl.a. de to sjældne sommerfuglearter sort ildfugl og spejlbredpande som et af de få steder i Danmark. Nævnes kan også et par andre arter af fåtallige insekter, nemlig cikadegræshoppe og lille rødøjet vandnymfe, samt to billearter, som inden for de seneste år er fundet her for første gang i Danmark.

I skoven findes der en pæn bestand af ynglende skovpiber og en lille bestand af hedelærke, to arter, som holder til i store lysninger i sandede skove, og som er fåtallige i Østdanmark. Skoven huser desuden ynglende rødtoppet fuglekonge og et par havørne. Der er fundet ti forskellige arter af flagermus i Bøtøskoven.

I Bøtøskoven har man fældet træer og lavet åbne arealer for at skabe levesteder til især sommerfugle. Man har fældet mange nåletræer, men har også ladet nogle af de ældste stå for med tiden at udvikle levesteder for flagermus, hulrugende fugle og træboende svampe.
.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Skove