Ballegård
.

Ballegård ligger på Ballebrovej 17 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Hovedbygningen blev opført 1771 af kancelliråd Henning Paulsen. Bygmester var Lorentz Jacobsen, Aabenraa. Sydlænge i bindingsværk, gårdside og sydgavl grundmuret i første halvdel af 1800-tallet; vaskehuset o. 1850

Beskrivelse

Ballegård ligger ved Als Fjord, lidt nordøst for Blans, langs vejen der leder ned til Ballebro færgeleje. Foruden hovedbygningen består det fredede anlæg af en sidebygning beliggende syd for hovedbygningen.

Hovedbygningen er et længehus i to plan opført i hvidkalket grundmur over en sortmalet sokkel. Taget er helvalmet og belagt med røde tegl. I rygningen findes to skorstene, tagfladerne er ubrudte og tagfoden er opskalket. Murværket afsluttes af en muret gesims, og hjørnerne markeres af murede lisener. Hovedindgangen er placeret centralt på gårdfacaden og består af en tofløjet fyldingsdør med fladbuet, muret indfatning. Døren nås via en granitsat trappe med smedejernsgelænder, og på hver side af hoveddøren er ældre lamper i støbejern og kobber monteret på muren. Under trappen er en kældernedgang. På den sydøstvendte gavl findes yderligere en kælderdør. På havesiden er et centralt dørparti meget lig det på facaden. Vinduerne er ældre korspostvinduer med småtopsprossede ruder og hjørnebeslag. I soklen mod gården er torammede kældervinduer. Alle vinduer er malet i en støve gråblå farve. I det indre findes en relativt velbevaret planløsning med et centralt trapperum med durchsicht, korridor med adgang til en række kamre og stuer med ovnnicher og kraftigt profilerede stukgesimser. Dørene er høje tofløjede fyldingsdøre med profilerede gerichter og ældre beslåning. Adskillige dørpartier er udsmykket med bemalede dørstykker. Gulvene er massive plankegulve, og i kælderen ses klinkegulve. Den sydøstlige ende af stueplanet var på besigtigelsestidspunktet under renovering. I denne del findes endvidere synlige loftbjælker. Øst for hovedbygningen findes en delvist grundmuret udlænge med hvidkalkede facader over en sortmalet sokkel. Den nordvendte gavl og østfacaden, mod haven, er udført i sort opstolpet bindingsværk. Dog med et mindre grundmuret murstykke på østsiden. Taget er belagt med røde vingetegl og udført med halvvalm mod syd og helvalm mod nord. I rygningen findes en skorsten. Mod gården findes to garageporte og hertil en række beklædte og flammerede dør med rundbuet og fladbuet overkant samt et opsprosset overvindue. På havesiden er enkelt- og tofløjet revledør. Vinduerne er torammede med otte ruder i hver. I det indre er udlængen delvist indrettet til beboelse og til garager samt opbevaringsrum med synlige trækonstruktioner.

Miljømæssig værdi

For Ballegård er den miljømæssige værdi knyttet til placeringen i det åbne land, hvor anlægget er omgivet af marker og kig til Als Fjord. Bygningerne ligger således i en landskabelig kontekst, der passer naturligt til anlæggets funktion som landbrugsejendom. Hovedbygningen ligger placeret højt i terrænet således, at der er frit udsyn fra de grønne arealer mod nord, og op til hovedbygningens haveside. Dette får anlægget til at fremstå som et markant indslag i landskabet. Internt i anlægget danner hovedbygningen og udlængerne ryg i et gårdrum med en central plæne med store markante træer. Gårdspladsen er åben mod syd, og nord for hovedbygningen findes et stort haveanlæg med en meget markant fritstående blodbøg. Øst for anlægget findes en sø, som også bidrager til den landskabelig oplevelse.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi er for Ballegård knyttet til anlæggets opførelse som en stor og betydningsfuld landbrugsejendom. Dette ses ved avlsgårdens størrelse og stuehusets fornemme fremtoning. Hele bygningshierarkiet og herunder bygningernes oprindelige anvendelse aflæses tydeligt i deres placering, størrelse og bearbejdelsen, hvilket har stor kulturhistorisk værdi. Endvidere er anlægget et tidstypisk eksempel på periodens byggeskik med senbarokke detaljer såsom de firerammede vinduer med lige store rammer, og de symmetrisk opbyggede facader og den let svungne trappe til hovedindgangen. I det indre gælder det de høje fyldingsdøre med svungne former i fyldingerne og kraftigt profilerede gerichter og hovedtrappens udformning med dekorerede balustre. Endvidere er de bevarede bukkehornshængsler udryk for smedehåndværk på højt niveau. Også de synlige loftsbjælker med inskriptioner vidner om bygningens høje alder og autenticitet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi er knyttet til den symmetrisk udformede og velproportionerede hovedbygning i senbarok med taktfaste facader og det let opskalkede tegltag med ubrudte tagflader, som giver bygningen en elegant og helstøbt fremtoning. De tidstypiske barokvinduer med fire ensartede rammer bidrager også hertil, især ved de traditionelt udførte sprosser, der giver et let udtryk. Endvidere har vinduernes farveholdning stor arkitektonisk værdi idet de står i kontrast til den hvide mur, ligesom den markante sokkel, der tildeler tyngde til bygningen.

I det indre er den arkitektoniske værdi knyttet til hallen med den rigt dekorerede og grandiose trappe, de høje fyldingsdøre med svungne fyldinger, markante gerichter, ovnnicherne med stukprofiler samt dørstykkerne, der tilsammen giver husets indre en fornem fremtoning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links