4384 oversigt fra N
.
4383 infotavle
.
4382 oversigt fra N
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
110756
Sted- og lokalitetsnummer
110708-1
Anlæg
Begravelsesplads, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.

Original fredningstekst

Afmærkn.: 4 MS, anbragt 1 ved hvert af gravpladsens 4 hjørner Gravplads fra vikingetid med talrige små høje og bautastene, skibssætninger og stengrupper. Det fredede areal mærket med MS i hjørnerne. Efter restaurering passer sognebeskrivelsens nummerorden ikke, og den her brugte er ny. Det begyndes i NØ på det fredede areal og gås i V. for atter at begynde i Ø når grænsen er nået. 1: Høj, 0,8 x 6 m, rund og uskadt. Om S og Ø sider 7 svære liggende randsten. 2-3: Antagelig højtomter, ganske lave og flade tuer. 4: Aflang høj, 4 x 6 m i Ø-V. Ganske lav. På toppen 6 sten i tæt række. 5-6: 2 bautastene på flad mark. 7-11: 5 stene, muligvis stævn af en lang skibssætning. 12: Høj, 3,5 m i diam. spor efter sten rundt om højen. 13-20: En gruppe sten, som måske hører sammen med 7-11. 20 er meget stor. 20a: Flad høj, hvis østlige halvdel er bortskåret af 20. 21-23: 3 bautastene i trekant med fladerne mod vest. Mellem- store. 24: 1 mellemstor bautasten. 25-29: 4 sten i let buet række. 27 ret syd for 26, lidt uden- for rækken og kun halvt så stor som de andre. 30: Lav høj, 4 m i diam. sænkning i midten. 31: Lav høj, 4,5 m i diam. Huller langs hele randen, som efter randsten. 32-35: 4 bautastene. 32 stor, de andre mellemstore. 36-37: 2 bautastene, ganske nær hinanden. 38: Rund høj, flad, 4 m i diam. 39: Tresidet høj, 4 m bred, 5 m lang, 0,9 m høj. Uskadt. 40: Rund høj, 5 m i diam. 0,8 m høj. Mellem 39 og 40 en dyb lavning. 41: Svær bautasten, 1,10 m høj. Fladen i SV. 42: Høj, 4 m i diam. Flad afgravning i midten. 43-45: 3 bautastene, 44 med flade mod V, 45 af rød granit, som flækker, har flade mod N. 46: Rød sten, flækket i moderne tid. 47: Toppet bautasten, 1 m høj, grå. 48: Flad høj, 3 m i diam. 49: Høj, 0,6 x 4,5 m. Flad rille om foden. 50: Skibssætning i S-N, 18 m lang, 3 m bred. Består af 12 sten. Sydstævnen 1,20 m høj, de andre 0,6-0,8. 51: 7 sten, antagelig vestenden af forstyrret skibssætning i Ø-V. 52: Tresidet sten i kant af 53. 53: Høj, helt flad, 4,5 m i diam. Spor af sten i kanterne i S og Ø. 54: Høj, vistnok forstyrret, måske tresidet. 3 m på hver led. Flad. 55: Høj, antagelig udgavet og rest. 0,50 m høj, 6 m i diam. Om foden 10 mindre sten i cirkel. 56: Bautasten, 0,50 m høj. 57: Tresidet bautasten. 58: Bautasten med flade mod V. 59: Skibssætning i N-S, 9 m lang, 1,5 m bred. Sat af 9 sten. 60-61: 2 bautastene, fladerne mod V. 62: Svær, tresidet bautasten. 63: 3 mindre bautastene i trekant. 64: Flad høj, 2,5 m i diam. 65-67: 3 svære bautastene i gruppe med fladerne mod V. 68: Mindre bauta i SØ-hjørne. Gravpladsen er bevokset med lav lyng. Et elektrisk hegn skæ- rer den i Ø-V. Matr.nr. 5a: Gravplads fra vikingetid med talrige små høje og bautastene, skibssætninger og stengrupper. Se kortet for Højstrup 4f. Skelhøje. 2008: Gravpladsens anlæg besigtiget og opmålt og iøvrigt fundet overensstemmende med Engelhardts og Thomsens opmålinger, planer og numre, og derfor er først tilbage til de oprindelige sbnr = 1-80, hvor sbnr. 1 = gravpladsen som helhed med fredet areal = Frnrn. 110756, de øvrige anlæg = Frnr. 110761-1107149, som bl.a. omfatter gl. hjulspor henover arealet og nord for arealet.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1881
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterGravpladsen og dens omgivelser er i 1999 og 2008 opmålt med GPS (GLONASS, nøjagtighed ca. 1 cm). Herunder blev alle synlige sten opmålt og en stor del stenspor genfundet, som er angivet på henholdsvis Magnus Petersens plan fra 1880 og T. Thomsens plan fra 1914. Disse planer viser sig at komplettere hinanden ret nøjagtigt m.h.t. antal og placering af gravhøje, bautasten og skibssætninger. Derimod er P. Riismøllers beskrivelse fra fredningsrejsen 1943 og opdeling af området i enkeltstående sten, stengrupper og høje ubrugelig, da den ikke er fulgt af en opmålingsplan og heller ikke tager hensyn til den tidligere dokumentation. Det har medført en rodet opsplitning og sammenblanding af gravpladsens anlæg. Derfor ændres rækkefølge og inddelingen i anlæg i overensstemmelse med Engelhardt og Petersen, uanset om anlæggene nu (2008) er synlige eller ej, tilføjet de af Thomsen erkendte anlæg, samt de i 2008 fundne anlæg, som ikke tidligere har været beskrevet. Ny opmålingsplan og nøgle mellem de nye sb.numre samt Engelhardt/Petersen og Thomsens identifikationer er deponeret i Nationalmuseets arkiv. De gl. og nye opmålingsplaner sandsynliggør, at gravpladsen består af min. 35 tuer og gravhøje med eller uden 1-2 tilhørende bautasten ved foden, ca. 20 skibssætninger, enkelte samlinger af bautasten og få enkeltstående bautasten. De fleste bautasten har således enten indgået som en del af et gravanlæg med en høj eller som stævnsten i skibssætninger, som overvejende er orienteret NNØ-SSV. Skibssætningernes sidesten er således ikke egentlige "bautasten". Henover det fredede område går stier og vejspor, hvoraf nogle -, efter hjulsporenes bredde at dømme, antagelig stammer tilbage fra middelalderen. Hjulsporene går dels mellem høje og skibssætninger, dels henover. Vejsporene mødes med et Ø-V gående system af vejspor nord for pladsen, og et N-S gående system af veje parallelt med den gl. havskrænt øst for pladsen. Sidstnævnte vejspor afgrænser gravpladsens reelle udstrækning mod Øst. I det NV-lige hjørne og tildels udenfor det fredede areal fandtes 3 aflange højninger med orientering og målforhold mellem længde og bredde som pladsens skibssætninger. Den ene af disse er med på Petersens plan fra 1880, mærket "z". På den lave skrænt Ø for pladsen fandtes et firkantet udgravningshul i en lille tue [sbnr.72] og et forstyrret gravanlæg [sbnr.75]. Højene [sbnr. 5 og 76] findes ikke mere. Syd og SØ for det fredede areal findes stadig 5 høje og enkelte stående - samt væltede sten. Her fandtes stenspor af 2 af de 5-6 forstyrrede skibssætninger vist på de gl. planer, samt stenspor med skoning efter en stor bautasten [sbnr.73].
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Hele gravpladsen opmålt og tilset i 2008 af Kulturarvsstyrelsen. Periodisk tilsyn 21/4 er gennemført som overordnet tilsyn med gravpladsen (inkl. samtlige fredningsnumre på gravpladsen).
2013
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links