Beldringe ligger på Hastrupvej 1 i Vordingborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Hovedbygningen er opført i midten af 1500-tallet, med ombygninger i årene 1600-1623, 1774, 1875 og i 1930'erne. Bygningen har i begyndelsen af det 21. århundrede gennemgået en omfattede istandsættelse og restaurering. Bindingsværksladen er fra 1760'erne.

Beskrivelse

Beldringe ligger øst for Præstø, i et kuperet landskab domineret af marker og skov. Hovedbygningen er en rektangulær, to etager høj bygning med spidsgavle og et stejlt, opskalket heltag af røde teglsten. Bygningen står på et fundament af kampesten, har en sokkel af fint tilhuggede granitkvadre samt mursider af røde munkesten med indlagte bånd af delvist hvidkalket kridtsten. Under taget findes en muret gesims og i tagryggen sidder fire kraftige skorstenspiber. Mod gården har bygningen en centralt placeret dobbeltløbstrappe og en nyere hoveddør der indrammes af en portal, hvori der sidder en ældre sandstenstavle. Havesiden har en nyere dør, som fører til en nyere terrasse i træ. Bygningens vinduer er traditionelle, opsprossede korspostvinduer med delvist ældre glas. I det indre har hovedbygningen på begge etager bevaret en ældre planløsning med en gennemgående gang mod gården samt stuer og værelser mod haven. Hovedtrappen ligger til højre for indgangen. Gulvene er ældre planke- og parketgulve og de centralt placerede stuer har fuldt panellerede vægge mod haven samt profilerede lysningsskodder. Bygningen har et nyere køkken og et badeværelse fra 1930'erne. Loftsetagen er indrettet til tjenesteafdeling og i kælderen findes et ældre støbejernskomfur samt flere spor efter de tidligere funktioner. Bindingsværksladen, som er 30 fag lang og 14 fag bred, har en muret sokkel på et fundament af kampesten. Bindingsværket er sortopstolpet og de murede tavl er kalket i en rødlig farve. Laden har sugfjæl samt et stort, halvvalmet stråtag med mønning af halm og net. I gavlene sidder flere sorttjærede porte. Mod syd har laden en enkelt revledør, tre tavl med lodrette stænger samt flere mindre åbninger i form af græske kors. Siden mod nord har en centralt placeret, dobbeltfløjet port, flere døre samt en række støbejernsvinduer. I det indre er laden dels åben til kip, dels indrettet med lofter.

Miljømæssig værdi

Beldringes miljømæssige værdier knytter sig til hovedbygningens og bindingsværksladens høje og frie beliggenhed omgivet af park og have mod syd og vest samt avlsgård mod nord. Dertil kommer herregårdens to akser: Den østgående som følger den monumentale allé og går forbi Beldringe Kirke samt den aksiale tilkørsel fra nord, som fører gennem avlsgården.

Kulturhistorisk værdi

Beldringes kulturhistoriske værdier ligger i den delvist oprindelige, rektangulære bygningsform med det stejle heltag samt i anvendelsen af egnskarakteristiske materialer i form af tegl- og kridtsten. Der er generelt anvendt to skifter kridtsten for hver tre skifter røde munkesten, hvilket et typisk for denne del af Østsjælland og tillige ses på herregården Lystrup. Hertil kommer den oprindelige sandstenstavle over hoveddøren. I det indre har bygningen bevaret en ældre planløsning med en gennemgående gang mod gården samt internt forbundne værelser og stuer mod haven. I det indre findes ligeledes mange ældre bygningsdele bevaret, herunder kaminer, plankegulve, fyldningsdøre, dørgreb, gerichter, brystpaneler og stukkatur. Kælderen har ligeledes bevaret en ældre planløsning med flere mindre rum, tøndehvælvede lofter, døre med bukkehornsbeslag og spor efter et tidligere ildsted. Hertil kommer de synlige spor af den tidligere, dobbelte voldgrav, som ses i haven og parken omkring bygningen. I bindingsværksladen knytter de kulturhistoriske værdier sig til den særegne bygningsform hvor gavlene er 14 fag brede og seks tavl høje, mens siderne er hele 30 fag lange og to kun tavl høje. Bygningsformen, som resulterer i to enorme halvvalmede tagflader, vidner om de historiske forbindelser til Nordtyskland samt landbrugets historiske betydning for herregården.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder hovedbygningen som en massiv, rank og fritstående bygning med et stejlt, opskalket heltag. Tagets højde understreges af de høje spidsgavle. Et andet karakteristisk kendetegn er det lagdelte murværk, som med ganske få virkemidler giver bygningens ydre et særdeles dekorativt udtryk. Materialeholdningen og forarbejdningen, herunder farvesætningen, er gennemgående enkel, holdt i natursten, røde teglsten og kalk, hvilket er med til at give bygningen karakter. Det indre er kendetegnet ved et kraftigt lysindfald i de gennemgående gange i stueplan og på førstesalen, samt i de en suite forbundne stuer og værelser. I stuer og værelser sidder dørene en filade, langs havesiden, hvilket giver et imponerende kig gennem bygningen. Hertil kommer den elegante hovedtrappe samt de mange velbevarede bygningsdele, som overordnet bidrager til en formfuldendt, historisk atmosfære. Bindingsværksladens arkitektoniske værdier knytter sig til det enorme volumen med de imponerende, ubrudte tagflader, som til sammen giver laden et særdeles magtfuldt udtryk. Dertil kommer det massive, symmetriske bindingsværk og den markante, mørke farvesætning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links