Hovedbygning mod V, set fra V
.
Hovedbygning og
.
.

Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
160988
Sted- og lokalitetsnummer
130915-197
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lerkenfeld voldsted. Voldstedet består af en rektangulær lav banke med fremsprin- gende runddele ved de nordre hjørner, samt ved det sydvest- lige hjørne. Banken, der måler ca. 85 m i nord-sydlige ret- ning, er bredest i syd (ca. 85 m) og smallest i nord (ca. 55 m). Banken er omgivet af vandfyldte grave, der delvis er tilgroede i øst og syd. Den søndre grav er ca. 10 m bred, medens bredden af de øvrige grave varierer mellem 17 og 35 m, idet gravene er bredest mod nord. Langs de udvendige lave skråninger er der i nord og vest kampestenssætninger. Langs den søndre grav forløber en lav, ca. 8 - 10 m bred vold. Over den nordre grav fører en ca. 10 m bred vejdæmning og ved bankens sydvestlige hjørne fører en smal lav dæmning over den vestre grav. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede hovedbygning; iøvrigt benyttes banken som have og gårdsplads. Grænsen for det fredede areal forløber i syd langs voldens ydre fod ved grøften, medens den i vest, nord og øst går langs gravenes ydre overkanter. Den eksisterende bebyggelse samt dæmningen over den vestre grav berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyld- ning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse på banken må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af gravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forud- gående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt kan det frede- de areal benyttes som have og gårdsplads på samme måde som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links