Oversigt set fra syd
.
Oversigt set fra øst
.
Oversigt set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1403182
Sted- og lokalitetsnummer
110105-40
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Madstedborg Voldstedet ligger på den nordlige del af øen "Madstedborg" i Ove sø. Det er et ovalt volddrag, som omgiver en flade, ca. 395 fod lang i øst-vest og ca. 280 fod i nord-syd. Den sydlige halvdel af volddraget ind mod landsiden er 35-45 fod bred og indtil 9 fod høj, medens den nordlige halvdel ud mod vandet kun er ca. 20 fod bred og indtil ca. 4 fod høj. Udenfor skråningen på den sydlige side ind mod land strækker sig langs med volddraget en lav sænkning.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMadsted Borgplads, en Jordvold af næsten aflang firsidet Form, Høide omtr. 6 Fod. Mod Syd er en Lavning, maaske engang Grav. Mod Syd er Volden høiest og tydeligst til de tre andre Sider er den accurat til at spore. Hele Længden ca 300 Fod.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted, kaldt 'æ Borg' (Generalstabskortet: Madestedborg). Paa den nordlige Ende af en lav Holm i Ove Sø hæver en rundagtig Kredsvold, 120 m. i Tværm., sig over de lave Strandenge. Mod N. er den lige til at spore, idet den gaar jevnt over i det omsluttede, ret høje Terrain (1 m. over Strandengene). Mod S. er den anseligere, 6.5-11 m. br., 0.5-2 m. h. Staar stejl udadtil, skraaner indadtil jevnt over i det omsluttede, højere Terrain. Saaledes er Volden mod V. i et af sine anseligste Partier 11 m. br., flad foroven (her 2 m br.), 1.3 m. h. indefra, men 1.8 m. udefra. De Lavninger, der ligge udenfor Volden mod S., synes naturlige. - Anlæget er fredlyst under Nationalmuseets 2.den Afdeling, MS paa Voldkronen mod SV. Det ligger græsgroet i Eng. - Fra Volden udgaar mod SSV en kunstig, ret bred Dæmning ned til 3 Banker mod S. paa Øen, c. 2 m. h., der ikke synes tildannede ved Kunst. Hvorvidt Dæmningen hører med til Volden som Del af det oprindelige Anlæg - der mulig stammer fra Oldtiden - er usikkert. Jvnf. i øvrigt Plan og Beretning (ikke benyttede) ved Museumsinspektør Hauberg i Archivet. - E. 1877: Madsted Borgplads, Jordvold af aflang, firsidet Form, tydeligst mod S., c. 100 m. l., c. 2 m. h.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er et voldsted der ligger på en ø i Ove sø.
2016
Museal besigtigelse - Museum ThyBesigtigelse på Madstedborg den 6. december 2016 med repræsentant fra Thisted Kommunes naturteam i forbindelse med udarbejdelse af dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til udførelse af reetablering af skader på det fredede voldsted.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links