Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380868
Sted- og lokalitetsnummer
200208-69
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Borgvold Voldstedet består af en ca. 25 x 25 m stor banke, der har stejle sider og en uregelmæssig topflade. Banken hæver sig ca. 2 m over vandspejlet i den omgivende ca. 6 m brede grav. Udenfor graven er en ydre ringvold, der er ca. 7 m bred, idet den dog i vest, hvor den har karakter af en forborg, er indtil 15 m bred. Ringvolden mangler i syd over en strækning på ca. 12 m ud for bankens sydvest- hjørne. I det nordvestlige hjørne er volden gennembrudt over en bredde på ca. 1-1,5 m, og på sydsidens østlige del har den på yder- siden et dybt skår. Ringvolden ledsages i vest og sydvest udvendigt af en ca. 2 m bred vandfyldt grav. Ringvolden hæver sig ca. 2 m over graven og ca. 1 m over den omgivende mark. Voldstedet er græsklædt med spredt krat- og løvtræsbevoksning. Fredningsgrænsen følger i nord, øst og syd ringvoldens ydre fod i sydvest og vest overkanten af den ydre grav. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, dyrkning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig æn- dring af vandstand må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUtilgængeligt paa Gr. af Vand.
1938
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 352/37, NM 247/38. Sb. 20.02.08-69. Vedr. fredning af Borgvold Voldsted samt opstilling Fredningssten. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 7/10, 14/10, 22/10 1937 og d. 7/7, 9/7, 30/7 1938 ml. HAM, og N02. Korresp. af d. 9/7 1938 ml. Frederiks Stenbrud, og N02.
1968
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 223/46, NM 331/48, NM 997/68. Sb. 20.02.08-69. Vedr. fredning af Borgvold, Skrydstrup Sogn. Sb. 20.02.08-69. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 30/6 1946 og d. 4/9 1948 ml. Statsministeriet, og N02. Korresp. af d. 4/11 1968 ml. FFF, og N02. Korresp. af d. 16/9 1948 ml. HAM, og N02. Korresp. af d. 7/8 1946 ml. Indenrigsministeriet, og Statsministeriet.
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1113/69. Sb. 20.02.08-69. I en skrivelse til Statsministeriet af 30. juli 1946 meddelte Poul Nørlund, at det smukt bevarede voldsted Borgvold er fredet på Nationalmuseets foranstaltning, og at der af museet er opsat en fredningssten. Det sidste har sin rigtighed - stenen står ved voldstedets sydvesthjørne - men der er hverken på Nationalmuseet, hos ejeren eller på tinglysningskontoret vidnesbyrd om tinglyst fredning. Til den deklaration, som nu bør udstedes, kan voldstedet, som ligger nord for Skrydstrup by, ca. 800 meter SSØ for gården Hørlykke, beskrives således: Borgvold voldsted, bestående af en ca. 25 x 25 meter stor banke, omgivet af en ca. 6 meter berd vandgrav og en uden for denne liggende ydre ringvold, der har en bredde på ca. 7 meter, idet volden dog i vest, hvor den har karakter af en forborg, opnår en bredde på indtil 15 meter. I vest og sydvest ledsages ringvolden udvendigt af en ca. 2 meter bred vandgrav. Banken, der har ret stejle brinker og uregelmæssig topflade, hæver sig ca. 2 meter over vandspejlet i den grunde grav. Ringvolden når ligeledes en højde af ca. 2 meter over graven, svarende til ca. 1 meter over den omgivende mark. Ringvolden mangler i syd over en strækning på ca. 12 meter ud for bankens sydvesthjørne. I nordvesthjørnet er volden gennembrudt over en bredde på ca. 1-1,5 meter, og på sydsidens østlige del har den på ydersiden et dybt skår. Voldstedet henligger i græs med en del selvgroet krat og løvtræer. [Skitsetegning] ... [Fortsætter] Besøgt den 8. november 1968. Olaf Olsen
1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1990
Diverse sagsbehandling - Haderslev MuseumFredet. Foto d1207-1208. Neg. C 2958-59.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceVoldstedet Borrevold eller trojelsborg (1638 kaldet Borrevold, se Danske Saml. 2.4 p.115) N. for Skrydstrup er en rund Banke, omgivet af en bred Grav og en ydre Ringvold, paa Midtbanken er der fundet Mursten.
2015
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSb. 20.02.08-69. Haderslev ]]Ø.[[a. Skrydstrup S. Skrydstrup By. Løbenr. 1. Rund Banke omg. af en 15' bred Grav, derom en Ringvold. Efter paalidelig Indberetning er der f. Murstenslevninger. Præsteberetn. 1638: Norden for Sk. kirke Nørlyk skov Mellem samme H. skov og Skrydstrup k. har været i gamle dage en navnkundig herregård ved navn Borrewald, den blev ødelagt i gamle dage formedelst krig og fejde, men stedet kaldes endnu Borewald. Mundtlig har CAJ hørt omtalt Trojelsborg mellem Jegerup og Skrydstrup, hvis Plads endnu skal være kendelig

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links