Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533467
Sted- og lokalitetsnummer
060303-36
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nylars Del af voldsted på St. Myregårds jorder. Fredningen omfatter et areal, der mod vest afgrænses af ve- jen fra Arnager til Nylars på en ca. 60 skridts længde, mod syd af den støbte dæmning, hvorved vandet i graven er stem- met op, og en linie i dæmningens forlængelse indtil det dyr- kede areal øst for voldstedet. Mod øst og nord følger græn- sen af det fredede areal gravens yderkant, hvor et hegn nu skiller voldstedet fra de dyrkede arealer. Matr.nr. 14a: Del af voldsted på St. Myregårds jorder i skellet til Nylars s. matr.nr. 13.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn mærkelig cirkelrund jævn Plads 60 Fod i Tværmaal, den er rundt om Randen begrænset af et Slags Stengjærde, der maa være anbragt for at forhindre Jorden i at glide ud. At Pladsen er anlagt i et eller andet Øiemed er tydeligt, kun er det umuligt at vide om den hidrører fra Oldtiden eller fra en senere Tid. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1920
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOpmålingstegning tilsyneladende købt for 50 kroner.
1947
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst. Anlæggets centrale del udgøres af en cirkulær banke ca. 36 m i diameter, med plan topflade og stensatte sider. Banken synes ikke væsentlig (om overhovedet) at hæve sig over det omgivende naturlige terræn i Ø og N. Den omgives af en grav, hvis oprindelige konturer nu sløres noget af opstemmet vand (i V) og terrænændringer i forbindelse med stengærderc (i N og Ø). Kun i S synes graven nogenlunde intakt, den har her en øvre bredde på ca. 12 m og er ca. 2 m dyb. PS: Prøvegravning af stedet udført 1985 af Bornholms Museum. Der er formentlig slet ikke tale om noget forsvarsværk men snarere om et romantisk haveanlæg. ** Seværdighedsforklaring ** Et meget usædvanligt fortidsminde, overmåde smukt med græsklædt (borg-)banke omgivet af en bevoksning af tildels meget store, gamle træer samt den velholdte "St. Myregård" mod V. PS: Næppe noget egentligt fortidsminde, jfr. Berejserkommentar. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links