369
.

Faktaboks

Kommune
Frederikshavn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
0715117
Sted- og lokalitetsnummer
100207-78
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 17/4 1971 og 7/8 1971 Volden. Voldstedet består af en flad banke af afrundet form, der i nord, øst og syd er omgivet af vold og grav, men i vest har en jævn skråning mod et tilgrænsende engdrag. Banken måler ca. 45 x 35 m med størst udstrækning i øst-vestlig retning. Volden i hvis østside er en ca. 4 m bred gennembrydning, er indtil 10 m bred og hæver sig 1-2 m over bankens niveau. Den tørre grav som følger volden på ydersiden er bedst beva- ret i nord, hvor bredden er ca. 12 m, og gravens bund ligger indtil 5,5 m under voldens krone. I øst fremtræder graven som en svag sænkning, mens den er helt udvisket i syd. Vold- stedet er græsklædt med bevoksning af bøgetræer på volden. Voldstedet ligger vest for gården Toften, ved den vestlige fod af et bakkedrag. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte koteopmåling, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Denne går i nord langs gravens ydre overkant og i øst og syd 10 m fra fra voldens fod. I vest følger den opmålingens kote 4.00 mellem nordre og søndre volds vestlige afslutning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyg- gelse eller henlæggelse af jord, sten og affald, eller på nogen anden måde forstyrres. Beplantning med løvtræer på voldkronen er fortsat tilladt, idet ny beplantning dog først må ske efter samråd med rigsantikvaren. Tilføjelse af 4/8 1971: Bestemmelsen om, at der ikke må pløjes, ændres således, at pløjning og almindelig landbrugsmæssig dyrkning af banken in- denfor volden samt arealet udenfor volden er tilladt, forud- sat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1881
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1906
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Frederikshavns Kommune

Læs videre om

Eksterne links