Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4427107
Sted- og lokalitetsnummer
070203-52
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Fiskedam, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bønned voldsted med ruin. Voldstedet består af en aflang banke, der er 38 m lang i nord-sydlig retning og 23 m bred i øst-vestlig retning. Ban- ken har jævnt afrundede hjørner og er omgivet af en ca. 12 m bred grav. Graven er velbevaret mod syd, vest og nord, men noget udjævnet mod øst, hvor den går i eet med gårdens have. Den nordlige grav tangeres af gårdens bygninger. På bankens sydlige del findes ruinen af en 19 x 11 m stor byg- ning af kamp- og munkesten. Til det rektangulære hus slutter sig østligt på sydsiden et cirkelrundt trappetårn. Nord for ruinen er bevaret rester af en brolagt gårdsplads. Grænsen for det fredede område følger gravens ydre rand. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller be- skadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på gen anden måde forstyrres. Ruinerne må ikke restaureres eller opmures uden tilladelse fra Nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(1) Paa temmelig høit Terrain findes Resterne af et Voldsted. Den dybe, firsidede Grav er kun fyldt til den ene Side. Den firkantede Plads, som omgives af Graven er paa den større, nordlige Del lavere og her har der næppe ligget Bygninger, man vil her have truffet en Brolægning. Mod Syd findes der en betydelig Høining, hvori man har udgravet Grunden af en Bygning. Over selve Grundstenene er der bevaret Dele af den tykke Mur med Rester af den udvendige Murstensbeklædning. Bygningens sydlige Mur med et rundt Taarn er fuldstændig afdækket, Resten er endnu dækket af Murbrokker og Jord. Over lavningen mod Sydøst har der tidligere gaaet en Dæmning, som vel gav Adgang til Slottet fra denne Side. Ved Bygningerne paa Gaarden Matr. N. 6a har man truffet Grundstene til Bygninger, formentlig Slottets Avlsgaard. Ved 2 og 3 har der været Fiskedamme. Vandet til disse og til Borgpladsens Grave kom formentlig fra Vandløbet mellem Bønnet og Breininge Bys Jorder. Pl. 34. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBønnet Voldsted med ruin. Som beskrevet på blåt kort. Bevokset med løvtræer og græs. I Ø-voldgrav ligger en nylig (fra afgrænsende mark) nedfalden, stor sten og i SØ ligger på den ydre voldgravskant en anden stor sten - begge vel ført derhen ved markarbejde. Påtalt mundtligt overfor ejers søn, at sten ikke måtte henlægges i fortidsmindet. Sønnen lovede at fjerne stene fra kanten. Stenen i selve voldgraven ikke krævet fjernet, da dette indebærer en risiko for skader i fortidsmindet. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links