oversigt, set fra øst
.
et andet lille træ på fortidsmindet, set fra vest
.
Oversigt, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322714
Sted- og lokalitetsnummer
020412-53
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bistrup Voldsted. Voldstedet består af en firesidet banke, der i nord-sydlig retning måler ca. 120 m og i øst-vestlig 80-100 m. I vest og nord er der rester af tørre voldgrave. Den vestre vold- grav er ca. 55 m lang og 15-16,5 m bred, den nordre ca. 45 m lang og 10-15 m bred. Bankens topflade hæver sig indtil 7,7 m over bunden i den vestre grav. På sydsiden af banken er der rester af fremgravede fundamenter. På banken ligger Sct. Hans hospitals administrationsbygninger, og ved det nord-vestlige og nord-østlige hjørne er der ført veje op til bygningerne. Den vestre voldgrav benyttes som have, og bankens sydside anvendes på samme vis, idet der her er an- lagt terrasser og cementtrapper. Iøvrigt er voldstedet græs- klædt med beplantning af buske og træer. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres, idet dog bankens sydside og den vestre voldgrav må anvendes som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBistrup voldsted. Voldstedet består af en 4-sidet banke, der måler ca 120x100x8m. Vodgrave synlige mod N og V, de øvrige delvist udplaneret, mål se kartotekskort. I SØ-hjørnet ses fremgravede fundamenter og kampesten. Voldstedets form og størrelse velbevaret. Voldstedet ligger ud til sumpet område ved bækløb ud til Roskilde fjord, Afstand ca 200 m, idag svært at se p.g.a. bygning og vegetation. ** Seværdighedsforklaring ** Voldstedets jordbanke velbevaret, ses fra vej gennem Sct. Hans Hospitalsområde, langs nordsiden af anlægget. Bevoksning: 1982: Græs
1985
Museal udgravning - Roskilde Museum
1987
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceVoldsted. Ved udgravning i 1987 konstateredes, at voldstedets ældste dele må søges tættere på anlæggets centrum. Der blev klarlagt den vestlige voldgravs dimensioner og form (med flad bund) samt fastslået tistedeværelsen af en senmiddelalderlig bygning ved bankens vestkant. (Fr.nr. 3227-14)
1990
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1991
Grøft ved byggeri/anlæg - Roskilde Museum
1991
Museal besigtigelse - Roskilde Museum
1991
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2003
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links