Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
160722
Sted- og lokalitetsnummer
131101-129
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Eskjær voldsted Voldstedet består af en noget uregelmæssig formet firkantet lav banke, der måler ca. 45-50 m i øst-vestlig retning og ca. 50 m i nord-sydlig retning. Banken, hvorpå den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A frede- de hovedbygning er beliggende, er omgivet af vandfyldte grave på alle sider. Gravenes bredde varierer fra ca. 20 m øst og vest til ca. 30 m ved det syd- østlige og nordvestlige hjørne. Fredningen omfatter endvidere dæmningen langs den østre voldgrav; dæmningen, der adskiller borgbanke med omgivende grave fra de lavere liggende arealer i øst, er ca. 21 m bred og når en højde af ca. 2,5 m over det lave terræn i øst. Over den vestre grav fører en vejdæmning, og over den østre en træbro. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårds- plads, og dæmningen indgår i parkanlægget. Grænsen for det fredede areal forløber langs voldgravenes ydre overkanter i syd, vest og nord, mens den i øst går langs dæmningens fod ved engen. Denne fredning berører hverken be- byggelsen på banken eller vejdæmningen og træbroen over voldgravene. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse på banken må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsanti- kvaren. Iøvrigt kan det fredede areal benyttes som have og gårdsplads samt park i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Velholdt banke og dæmning mod øst (ingen adgang til denne).

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links