Oversigt
.
Oversigt på top
.

Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2109158
Sted- og lokalitetsnummer
130803-119
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Området ved Hald Sø sydvest for Viborg er ganske enestående. Gletsjerstrømmene mødtes på dette sted under sidste istid, og smeltevandet formede et næsten dramatisk landskab med bakker, skrænter, slugter og en meget dyb sø. På en lille ø i søen ligger i dag ruinerne af et senmiddelalderligt borganlæg, Bispens Hald. Fra anlæggets tårn kan man se områdets to ældste voldsteder: Brattingborg og Niels Bugges Hald. Alle tre voldsteder fremstår klart og tydeligt med borgbanker omgivet af voldgrave. Gammelhald eller Niels Bugges Hald er opført i 1300-tallet og er dermed yngre end Brattingborg. Efter mordet på Niels Bugge i 1358 var borgen først ejet af hans svigersøn og senere af Valdemar Atterdag, som i 1393 skænkede den til Viborg bispestol. Borgen blev kort efter revet ned efter påbud fra dronning Margrethe. Ved arkæologiske udgravninger i begyndelsen af 1900-tallet fandt man fundamentrester fra grundmurede bygninger.

Original fredningstekst

Voldstedet ”Niels Bugges Hald”. Voldstedet består af en omtrent cirkulær banke, som hæver sig op til 6 m over det omgivende fugtige terræn og Hald Sø, som mod øst når helt ind til banken. Banken er omgivet med en vold. Selve banken måler ca. 110 x 95 m med en indre topflade på ca. 60 x 60 m. Udvendig på voldstedets tre sider mod syd, vest og nord findes en voldgrav og uden for denne ligger et skrånende glacis. Voldstedets samlede udstrækning er ca. 145 m nord-sydlig og 130 m øst-vestlig og er græsklædt med spredte træer. Voldstedets form og udstrækning samt grænsen for det fredede areal fremgår af vedlagte kort. Ovennævnte fortidsminde må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beska-diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2010
Museal besigtigelse - Viborg MuseumGeofysiske undersøgelser med magnetometer, georadar og geoelektrik.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Museal forundersøgelse - Viborg MuseumGeofysiske undersøgelser af voldstedet Hald II med georadar.
2014
Museal rekognoscering - Viborg MuseumHenover sommeren 2014 gennemførte Viborg Museum en løbende nummerering og opmåling af alle muldvarpeskud på selve borgbanken med RTK-GPS. De enkelte muldvarpeskuds indhold af jord blev målt i liter og soldet for fund, hvorefter der blev udarbejdet kortmateriale baseret på interpolation af teglens relative fordeling (teglvægt/liter) ud over borgbanken. Herved kunne iagttages en større koncentration på syddelen af borgbanken.
2014
Museal prøvegravning - Viborg MuseumI forbindelse med pilotprojektet ”Middelalderborge i Region Midtjylland” gennemførte Viborg Museum begrænsede arkæologiske undersøger på det fredede voldsted Hald II/Gammel Hald/Niels Bugges Hald i oktober 2014. På selve borgbanken blev udlagt to søgegrøfter, en på den nordøstre kvadrant, og en på den sydøstre kvadrant. På bankens sydøstlige del blev fundet spor af stenfundament til kælder, samt formodet tegl- og stenbelægning nord for bygningen. Datering usikker, men der blev fundet et lerkarskår fra højmiddelalder i forbindelse med kælderen. På bankens nordøstlige del blev fundet spor af mægtige opfyldningslag, som vokser ud mod nordøstkanten af borgbanken, men derimod blev ikke fundet spor af en mindre selvstændig borgbanke, som det blev indikeret ved de geofysiske undersøgelser i 2010.
2015
Museal prøvegravning - Viborg MuseumI forbindelse med pilotprojektet ”Middelalderborge i Region Midtjylland” gennemførte Viborg Museum begrænsede arkæologiske undersøger på det fredede voldsted Hald II/Gammel Hald/Niels Bugges Hald i februar og marts 2015. Museet genudgravede Krabbes udgravningsfelt fra august 1908, hvor han bl.a. registrerede de nederste 7 teglskifter til en hypokaust. Genudgravningen af hypokausten påviste, at denne var under stærk nedbrydning, idet kun de nederste 2-3 teglskifter fandtes bevaret i forholdsvis dårlig forfatning. Nedbrydningen skyldes formodentlig manglende eller meget beskeden tildækning efter Krabbes udgravning i 1908, idet Krabbe aldrig lagde den opgravede jord tilbage. Umiddelbart efter udgravningen i 2015, og efter aftale med Kulturstyrelsen, blev Krabbes jordbunker lagt tilbage. Endvidere blev anlagt en søgegrøft henover voldstedets sydvestlige kvadrant. Her blev der fundet spor af den opfyldte, men oprindelig 2,6 m dybe voldgrav omkring borgbanken, samt opfyldningslag på ydersiden af forvold/forborgen. Der blev ikke gjort daterende fund. Sammenfattende synes byggeriet af borgen påbegyndt, men standset og aldrig fuldbragt, og bl.a. voldgraven synes hurtigt at være blevet sløjfet.
2016
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Viborg MuseumLøsfund af penning (MB155) præget under Erik Klipping (1259-1286). Fundet (VSM 10179X10) blev gjort ved detektorafsøgning af jordbunkerne i forbindelse med genudgravning af Krabbes udgravning fra 1908.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links