Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442426
Sted- og lokalitetsnummer
070617-59
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Orebyvold Volden, der mod nordvest, nord, øst og sydøst omgiver den ca. 200 x 180 m store slotsholm, hvor Orebygård ligger, er ca. 400 m lang, 12-16 m bred; den hæver sig indtil 5 m over vandspejlet i den omkringliggende grav. Volden gennemskæres mod nord af en overgang til haven og mod øst af hovedind- kørslen til slottet. Den vandfyldte voldgrav, der omgiver hele slotsholmen, er 12-16 m bred i nord, øst og sydøst, me- dens den mod vest antager karakter af en sø. Fredningen omfatter volden i hele dens udstrækning med for- anliggende vandfyldt grav mod nord, øst og sydøst. Græsen for det fredede areal går på slotsholmen langs voldens indvendige fod, medens den mod vest følger voldgravens indre kant og mod nord, øst og sydøst dens ydre overkant. Undtaget fra frednin- gen er således vandarealerne mod syd og vest. Ovennævne mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadi- ges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyg- gelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt for- sætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med na- tionalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldgrav og vold omkring Orebygård, forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet det dog bemærkes, at en bro over nordlige voldgrav (ud for nordlige voldgennemskæring) er fjernet fornylig, og at området omkring begge brohoveder er pænt retableret. En nyplantet rødgrankultur i parkområdet NØ for voldgraven udgør en mulig krænkelse (§ 53), afgøres af 5. kt. Det nytilplantede område afgrænses af den parksti, som fører rundt langs voldgraven, og omfatter store dele af det NØ herfor liggende parkområde. Ved samtale med baron Rosenørn-Lehn rådede jeg denne til at henvende sig til 5. kt. angående granbeplantningen. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt i sig selv som et velbevaret og imponerende jordværk, og i samspil med Orebygårds hovedbygning. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVold og herregårdsanlæg.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links