Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421014
Sted- og lokalitetsnummer
220101-14
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Marksystem, Udateret (dateret 3950 f.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted i Roden Skov i afd. 7. Et lille voldsted, bestående af en lav rund banke, ca. 11 m i diameter, om- givet af en ca. 4 m bred grav, der i nordøst munder ud i et lavt, sumpet drag, formentlig et gammelt åleje. Banken, der hæver sig ca. 2 m over gravens udtørrede bund, har tidligere været beplantet, men ligger nu hen i græs. Dens sydlige del er noget forstyrret ved en mindre nedgravning. Grænsen for det fredede areal følger i øst, syd, vest og nordvest voldgravens yderrand 2 m over for denne. I nord og nordøst, hvor graven slutter sig til et sumpet drag, lægges fredningsgrænsen i en afstand af 7 m fra bankens fod.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 448/55. Sb. 22.01.01-14. I Roden skov, afdeling 7, der overvejende er beplantet med nåletræskulturer, findes et ganske lille voldsted, bestående af en lav rund banke, ca. 11 m i diameter, i hvis sydlige del der er en indhulning, der vel skyldes senere indgreb. Banken tangeres i nordøst af et lavt, sumpet drag, måske et gammelt åleje, hvori en moderne afdræningsgrøft er gravet. På alle andre sider er den omgivet af ca. 4 m brede grave, der nu er i niveau med det sumpede terræn i nordøst. Banken rejser sig ca. 2 m over gravens nuværende bund. Voldstedet har været helt tilgroet med græs, el etc., men er nu af skovrider Martensen Larsen, Graasten skovdistrikt, helt frilagt, for at vi kunne få overblik over anlægget. Skovrideren var så venlig at tilbyde at stille sin arbejdskraft til disposition ved en eventuel undersøgelse af voldstedet. Omkring anlægget sås en del lave markvolde, der var ganske tilgroede. Som følge heraf kunne det ikke konstateres, om der var nogen sammenhæng mellem voldsted og markvolde. Voldstedet besås 11/11 1954 sammen med inspektør Stiesdal. 19/11 1954. Olaf Olsen. Vedlagt sagen: Skitsetegning.
1955
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt lille voldsted, bestående af en lav, rund banke, ca. 11 m i diameter, omgivet af en ca. 4 m bred grav, der i nordøst munder ud i et lavt, sumpet drag, formentlig et gammelt åleje. Banken, der hæver sig ca. 2 m over gravens udtørrede bund, har tidligere været beplantet, men ligger nu hen i græs. Dens sydlige del er noget forstyrret ved en mindre nedgravning.
1956
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceN02 448/55. Sb. 22.01.01-14. Et lille voldsted, bestående af en lav, rund banke, ca. 11 m i diameter, omgivet af en ca. 4 m bred grav, der i nordøst munder ud i et lavt, sumpet drag, formentlig et gammelt åleje. Banken, der hæver sig ca. 2 m over gravens udtørrede bund, har tidligere været beplantet, men ligger nu hen i græs. Dens sydlige del er noget forstyrret ved en mindre nedgravning. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, stødoptagning, nybepalantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Grænsen for det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, følger i øst, syd, vest og nordvest voldgravens yderrand 2 m oven for denne, i nord og nordøst, hvor graven slutter sig til et sumpet drag, lægges fredningsgrænsen i en afstand af 7 m fra bankens fod. NATIONALMUSEET, den 28. februar 1956. Johannes Brøndsted. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 5/3 1956 ml. Dommerkontorets tinglysningskontor i retskreds 95, Graasten, og N02.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Som beskrevet. Bevoksning (bøg i S) ryddes således, at voldstedet bliver tilgængeligt og overskueligt fra skovvejen. Al opvækst på anlæg og i gravens bund fjernes. ... [?] i N ryddes ligeledes. Ingen foto. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer.
2004
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der vokser større træ på den østlige kant af banken.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links