Cottageparken ligger på Strandvejen 550 og Taarbæk Strandvej 2 i Lyngby-Taarbæk Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Begge cottager blev opført i 1844 af arkitekt M.G. Bindesbøll til Klampenborg Vandkur- Brønd- og Søbadeanstalt der, som Danmarks første kurbadeanstalt, åbnede 15. juni 1845. Den Gule Cottage fungerede oprindeligt som portnerbolig for kurbadeanstalten. Under den seneste restaurering blev farvesætningen ført tilbage til den oprindelige. Den Røde Cottage fungerede oprindeligt som køkkenbygning for Klampenborg Kur-, Brønd- og Søbadeanstalt. Begge bygninger fungerer aktuelt som restaurationer.

Beskrivelse

Porthuset, Den Gule Cottage, ligger på plænen vest for Bellevue Strand. Porthuset er en énetages bindingsværksbygning med helvalmet stråtag. Vinduerne er torammede og krydsopsprossede. I tagfladerne sidder stråtækte heltagskviste, hvoraf den ene har urværk, og i rygningen, som har mønning med kragetræer, sidder to murede skorstenspiber med krone. I gavlen mod syd findes et nyere, større vinduesparti. Dørene i den nordvendte gavl og i den østvendte langside er flammerede revledøre. Døren i den vestvendte langside er en tofløjet flammeret vinterdør, bag hvilken der sidder en nyere dør. Vinduerne er malet i en mørk nuance, de murede tavl er kalket i en okkergul nuance og det rigt detaljerede bindingsværk fremstår i en svag, grøngul nuance.

I det indre rummer bygningen et køkken og to forbundne rum hvorimellem der findes et toilet og en trappe til tagetagen. Interiøret er kendetegnet ved nyere bræddegulve, ældre døre og gerichter samt spor efter en ovnniche. Tagetagen anvendes til opbevaring. Den Røde Cottage, den tidligere køkkenbygning, ligger i Cottageparken mellem Strandvejen og Taarbæk by. Bygningen, der er grundmuret og to etager høj, har torammede vinduer og et teglhængt heltag af ældre vingetegl. Bygningen har sortmalet sokkel, rødkalkede mure, hvide vinduer samt hvide kordon- og hovedgesimser. I tagfladerne sidder en hvid skorstenspibe med sokkel og dækplade, et ældre ovenlysvindue samt flere nyere udluftninger. I gavlen mod nord findes en flammeret dør med overvindue. Mod syd findes en mellemgang i glas som fører over til to mindre bygninger i lodretstående, sortmalede brædder med heltage af tegl. Mellemgangen og de to mindre bygninger er ikke omfattet af fredningen. I det indre er stueetagen kendetegnet ved en entré med trappe til førstesalen, toilet og et større, gennemlyst rum. Trapperummet er dekoreret af kunstneren Jeppe Eisner. Interiøret er kendetegnet ved nyere trægulve og nyere lofter. Vinduerne har forsatsrammer. Der er kælder under dele af bygningen.

Miljømæssig værdi

Den Gule Cottages miljømæssige værdi knytter sig til den solitære placering på den græsklædte skråning vest for Bellevue Strand. Den frie placering og uhindrede udsigt mod øst over Øresund, giver i samspil med den romantiske arkitektur og de store, enkeltstående træer, bygningen en karakter af monument. Den Røde Cottages miljømæssige værdi knytter sig til den solitære placering midt i Cottageparken, med tæt bevoksning mod vest og en større græsflade mod øst, for enden af hvilken Øresund skimtes gennem træerne. Bygningen ligger som den eneste i Cottageparken og fremstår med sin enkle arkitektur og tætte kontakt til skoven, som en simpel og romantisk eremitage i det kultiverede parklandskab. Hertil kommer, i en større skala, de to cottagers beliggenhed i Cottageparken, i kort afstand fra den tidligere Søbadeanstalt for kvinder på Taarbæk Strandvej 82. De tre bygninger udgør tilsammen de tilbageværende bygninger fra det oprindelige Klampenborg Vandkur- Brønd- og Søbadeanstalt.

Kulturhistorisk værdi

Den Gule Cottages kulturhistoriske værdi relaterer sig til M.G. Bindesbølls tidstypiske og egensindige, udpræget romantiske bindingsværksarkitektur, som denne viser sig i tømmerets dekorative fremtræden, stråtagets kraftige udhæng og i de stråtækte heltagskviste med udskårne vindskeder. Det romantiske formsprog er i dette tilfælde afstemt efter funktionen som adgangsbygning til det landlige, sommerlige og rekreative kurbadeområde. Uret og klokkeværket i den vestvendte tagflades kvist vidner om bygningens oprindelige, officielle funktion som portbygning. Den Røde Cottage; den tidligere køkkenbygnings kulturhistoriske værdi, relaterer sig til den brandsikre opførelse i grundmur med tegltag. Hertil kommer den uformelle og nøgterne fremtræden der forekommer inspireret af datidens engelske arkitektur, og som samtidig indvarsler den saglighed, som prægede flere af M.G. Bindesbølls senere værker. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til det mangfoldige kunstneriske virkefelt, som M.G. Bindesbøll besad, og som kommer til udtryk i de to samtidigt opførte og dog meget forskellige cottager.

Arkitektonisk værdi

Den Gule Cottages arkitektoniske værdi ligger i det kraftfulde og tunge, romantiske formsprog med helvalmede, vandret afskårne tagflader og rigeligt med fyldtømmer samt hele to skorstspiber til den ellers relativt lille bygning. De enkelte bygningselementer, herunder bindingsværk, stråtag, kviste og skorstene, er alle kraftigt dimensioneret, hvilket giver bygningen et konstruktivt manieret udtryk. Hertil kommer det gennemgående visuelle koncept i form af kryds- eller stjerneformen, der går igen i bindingsværket, vinduernes opsprosning, revledørenes flammeringer og i skorstenenes afslutninger. Den Røde Cottages arkitektoniske værdi ligger i det enkle bygningsvolumens skarpt skårne formsprog, der står uden anden detaljering end kordon- og hovedgesims. Udtrykket er gennemgående prunkløst, med en lille sokkel, en varieret vinduesplacering og en meget lav rejsning på taget, som er uden opskalkning. Hvor sokkel, gesimser og tagflader understøtter en horisontal bevægelse, opvejes denne af de højtsiddende vinduer og trekantgavlene, der visuelt løfter bygningen. Resultatet er en i særdeleshed velafbalanceret og velproportioneret bygning, som ved hjælp af få virkemidler, har en levende og underfundig fremtræden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links